Vítejte

  Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi

  a bez odkladů užívejte každou radost.                                              (Seneca)

                                                                                                                                                                       

  Vítejte na stránkách mateřské školy Měšice!

  29.4.2021

  Od pondělí 3. května otevřeny všechny třídy naší MŠ a to bez nutnosti testování. Všichni zákonní zástupci by měli být ode mne informování mailem.

  Zápis 3. května proběhne dle prvotního plánu. Těšíme se na Vás!

  12.4.2021

  Děkuji tímto všem rodičům i dětem za skvělou spolupráci při testování, vše proběhlo, díky Vaší připravenosti, bez problémů. V současné době testujeme antigenními testy od firmy LEPU Medical, které nám byly přiděleny krajem, s panem starostou Čackým pracujeme na možnosti testování průkaznějšími a pro děti pohodlnějšími PCR testy s rychlým vyhodnocením. Ještě jednou děkuji za spolupráci, Klára Foniová Pokorná

  8.4.2021

   Ukončení přerušení provozu (Č.j.: 41 / 021)

  S účinností od 12.4.2021 je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ukončeno přerušení provozu Mateřské školy Měšice.

  Mateřskou školu však od 12.4.2021 mohou navštěvovat jen

  • děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
  • děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
  1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická            škola dvouletá, nebo
  3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  5. příslušníci ozbrojených sil,
  6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  10. zaměstnanci Finanční správy České republiky

   

  Osobní přítomnost dítěte se umožňuje na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4 2021 pouze tehdy pokud

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly proveden jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Stanovenou frekvencí je 2x týdně (pondělí a středa) s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě v termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

   

  V MŠ je nutno dodržovat hygienická, režimová a bezpečnostní opatření uvedená v samostatném dokumentu  č.j.: 42/021.

   

  Hygienická, režimová a bezpečnostní opatření v MŠ Měšice platná od 12.4.2021 (Č.j. 42/021)

  1. Časový režim dne se nemění, pokud ale bude probíhat testování (pondělí a středa, případně den následující po absenci dítěte) je potřeba přijít s dítětem do MŠ nejpozději v 7.45 hodin, aby byl časový prostor na absolvování testu a jeho vyhodnocení, které trvá cca 15 minut. Info k testování níže.

              Po příchodu do MŠ si děti i doprovod vydezinfikují ruce.

  1. Dětem, kterým je umožněn vstup do MŠ budou rozděleny do tříd Vodníků a Kapříků (rozdělení obdrží rodiče mailem). Tyto homogenní skupiny včetně paní učitelek se nebudou mísit. Provoz obou těchto tříd bude od 7 do 17 hodin s tím, že i poobědní vyzvedávání (12.30-13 hodin) bude v těchto třídách.

              Vodníci, kteří budou u Kapříků tam mají přichystané poličky se svou značkou na své plyšáky,   výkresy.

              I pro pobyt venku budou tyto skupinky dětí oddělené.

  1. Všichni, kdo vcházejí do budovy  jsou povinni mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2, případně nanorouškou.
  2. Děti nemusí mít v MŠ ochranu úst a nosu, připravte jim však do kapsy u bundy či mikiny roušku pro případný pobyt v zastavěné části obce.
  3. S dětmi se bude trávit co nejvíce času venku, v místnostech se bude často větrat a dezinfekce povrchů bude probíhat minimálně 2x denně.

   

  Testování

  • Děti, které se účastní prezenčního vzdělávání jsou povinni se podrobit ve stanovené frekvenci testování
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře)
  • Testovací místností je přízemní třída hlavní budovy. Před vstupem do této místnosti použije dítě i doprovod jednorázové návleky a provedou dezinfekci rukou.
  • Pokud to venkovní teploty umožní (15-30 °C), bude k testování využita zahrada MŠ
  • Testování probíhá za asistence doprovodu = zákonného zástupce.
  • V případě, že dítě doprovází jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit
  • Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (respektive jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

   

  Průběh testování:

  1. Dítě se posadí ke stolečku, bude mu zaměstnancem školy (osobou, kterou zná) vysvětlen postup testování (leták k průběhu testování přílohou, odkaz na cca dvouminutovou videoinstruktáž v odkaze na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20)
  2. Testovací vzorek se pořídí tak, že dítě zasune konec tyčinky cca 2 cm do nosu a v každé nosní dírce tyčinkou 5x otočí.
  3. Otevře se test, odstraní se fólie z testu a dítě konec tyčinky s odebraným vzorkem vloží do vyznačeného otvoru v testu
  4. Test se zavře a zaměstnanec MŠ jej popíše jménem testovaného a časem pořízení.
  5. Dítě i s doprovodem vyčká 15 minut výsledku testu před budovou MŠ, kde budou od ostatních dodržovat rozestupy minimálně 1,5m

   

  • Pokud je výsledek negativní, vyhazuje se testovací sada do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast a prezenčním vzdělávání a jde se převléknout do šaten a poté do určené třídy
  • Pokud je výsledek pozitivní, vyhazuje se test do určeného odpadkového koše a dítě odchází s doprovodem ze školy. Zákonný zástupce zajistí pořízení PCR testu, o jehož výsledku je povinen školu neprodleně informovat.
  • Pravidelné testování ve stejné frekvenci (pondělí, středa) absolvují i zaměstnanci školy, kteří nemají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

   

  Berme to prosím jako začátek návratu k normálu, který, věřme, nastane co nejdříve. Děkuji za pochopení, na Vaše otázky jsem připravena odpovídat na telefonu i mailu. Klára Foniová Pokorná

   

  7.4.2021

  Organizace zápisu zatím zůstává nezměněna, Den otevřených dveří letos bude, jen se bude nutné rezervovat na přesný čas na tomto odkaze: https://materska-skola-mesice.reservio.com/booking/business/service/resource/time?businessId=0cda03ea-c23e-11e6-8b1c-525400ef745e&serviceId=5f2e0bb3-a9e2-4e36-a687-ed8db26ee133&resourceId=86bf8726-019e-4e54-9527-633d56d51dca

  Toto opatření je z důvodu toho, aby nedocházelo ke kumulaci osob a tím možnému přenosu nemoci Covid 19. Objednávání je možné v desetiminutových intervalech. V budově Vám bude k dispozici personál a bude zde možnost vyzvednout si Žádosti k přijetí a Evidenční list.

  Pokud se Vám k nám nepodaří dostat, nic se neděje, všechny tyto dokumenty jsou k vytisknutí v záložce "Zápis na 2021-22". Naše třídy je též možné si prohlédnout ve zbrusu nové virutální prohlídce, též výše na liště.

  Děkuji, Klára Foniová Pokorná

  1.4.2021

  Relevantní informace ke znovuoteření mateřské školy budou známy v týdnu od 5.4., budu Vás o nich samozřejmě neprodleně informovat.

  Průběh a konání Dne otevřených dveří a zápisu řeším, sledujte prosím tyto naše webové stránky. Děkuji, Foniová Pokorná

  5.3.2021

  Milí rodičové,

  v tomto čase - nečase se budeme snažit přinášet Vám náměty na domácí práci s dětmi , všichni byste měli mít ode mne v mailu.

  Od soboty 6.3 do středy 17.3. do 16 hodin je pro Vás a hlavně pro Vaše děti připravena poznávací stezka, která má 6 stanovišť. Zdatnější ji mohou absolvovat najednou, jinak je možno si ji rozdělit do několika kratších procházek. Další info byste měli mít též v mailu.

  Chystáme pro Vás též videa, při kterých s námi děti budou moci být alespoň na dálku, kdyžt to jinak nejde.

  Nezapomeňte v úterý 9.3. od 9.30 na klauna Eddiho :-)

  Věřme, že nepříjemná opatření přinesou kýžený výsledek a my se brzy zase sejdeme ve školce.

  Pokud bude cokoli potřeba, neváhejte se na mě obrátit.

  Děkuji za spolupráci, pevné zdraví, klidné dny, Klára Foniová Pokorná

   

  27.2.2021

  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKYze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření:

  V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky zdůvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a ozměně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla opřijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm.b) krizového zákona.Vláda omezuje súčinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:

  provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

  Na základě výše uvedeného usnesení vlády ČR přerušuji provoz  MŠ Měšice  a to od 1.3.2021 do 21.3.2021.

  Úplné znění usnesení vlády najdete na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

  V budově MŠ se budu vyskytovat  pondělí až pátek 8.30-11.30, pokud byste mne potřebovali zastihnout v jiném čase, je možné se samozřejmě telefonicky domluvit. 

  Informace k ošetežovnému naleznet na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu, již není potřeba potvrzení od MŠ.

  Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání budeme vzdělávat distančním způsobem podobně, jako tomu bylo vloni na jaře. Bude potřeba uchovat nějaké výsledky tohoto vzdělávání. Kdo nebude mít možnost tisku pracovních listů apod, bude si je moci vyzvedávat  po domluvě v MŠ. Náměty na práci s dětmi budou zasílány rodičům všech dětí, ale nebudou pro ně povinné.. Je mi líto, že k přerušení provozu dochází, ale je asi pochopitelné, že je teď opravdu potřeba eliminovat možný přenos nemoci, když kapacity nemocnic jsou vyčerpány. Doufejme, že se situace brzy zlepší a my se budeme zase moci dělat plně svoji práci - vzdělávat Vaše děti. Přeji Vám klidné dny, Klára Foniová Pokorná

  26.2.2021

  Vláda jedná o možném uzavření mateřských škol. Zatím žádné rozhodnutí oficiálně nemám, takže předpokládám, že v pondělí normálně fungujeme, pokud by tomu bylo jinak, najdete informace během viíkendu zde na webu.  Děkuji, Klára Foniová Pokorná

  24.2.2021

  Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDF 15757/2020-44/MIN/KAN ze dne 22.2.2021 se od 25.2.2021 do odvolání  zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to  ve všech vnitřních prostorech staveb tj. i ve škole nebo školském zařízení.

  16.2.2021 Obnovení provozu v odloučeném pracovišti MŠ Měšice

  Potvrzuji tímto obnovení provozu v odloučeném pracovišti MŠ Měšice. Havárie vody byla zcela odstraněna, provoz je obnoven od středy 17.2.2021 v plném rozsahu. Klára Foniová Pokorná

  15.2.2021

  Oprava vody se dnes zdrařila jen částečně, takže zítra (v úterý 16.2.2021) bude budova ještě uzavřena, provoz bude obnoven ve středu 17.2.2021. Děkuji za pochopení. Klára Foniová Pokorná

  14.2.2021  Přerušení provozu v odloučeném pracovišti MŠ Měšice

  Podle § 3, odstavec 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji po dohodě se zřizovatelem provoz odloučeného pracoviště Mateřské školy Měšice (Nosticova 15) z důvodu havárie vody v termínu 15.-16.2.2021. Pokud se závada vyřeší během 15.2.2021, bude dne 16.2.2021 provoz obnoven v plném rozsahu. V takovém případě  o tom budu informovat prostřednictvím webových stránek www.msmesice.cz, případně emailem. Klára Foniová Pokorná

  Velice mě to mrzí, ale přes veškerou vynaloženou snahu se ani dnes nepodařilo vodu zprovoznit. Předpokládáme, že se vše vyřeší během zítřka (pondělí), pokud by vyvstal ještě nějaký další problém, prosím, počítejte s možným přerušením provozu i v úterý. Jak se situace bude vyvíjet Vás budu samozřejmě informovat. Zda bude nutné mít budovu uzavřenou i v úterý dám vědět nejpozději do pondělní 18.hodiny  na naše webové stránky, případně emailem. Kdo bude potřebovat vyplněný formulář na ošetřovné, prosím, dejte mi vědět, připravím Vám jej. Budete si ho moci vyzvednout na hlavní budově v čase 8-17 hodin. Strava je automaticky odhlášena.

  13.1.2021

  Informuji tímto o havarijní situaci na nové budově, kde vlivem silných mrazů zamrzla voda. Na odstranění závady se dnes intenzivně pracovalo, bohužel bez kýženého výsledku. Problém se bude samozřejmě řešit i zítra - v neděli, ale kdyby se jej nepodařilo vyřešit, bude muset být budova na cca 1 až 2 dny po dohodě se zřizovatelem uzavřena. V případě tohoto krajního scénáře by Vám bylo vydáno potvrzení o uzavření MŠ, abyste mohli čerpat ošetřovné. Věřím však, že budu zítra poslem dobrých zpráv. Sledujte prosím školkový web a Vaše emailové schránky, kde budou cca do 16 hodin zveřejněny aktuální informace. Celá situace mě samozřejmě mrzí, chápu, že případné přerušení provozu je problém, ale dle hygienických nařízení pobyt dětí v MŠ bez tekoucí vody není možný. Děkuji za pochopení, Klára Foniová Pokorná

  19.1.2021

  Upozorňuji na výskyt vší ve třídě Vodníků. Prosím, prohlédněte dětem vlásky a případné vši a hnidy zlikvidujte. Děkuji, Klára Foniová Pokorná

  29.12.2020

  Vzhledem k platícímu pátému stupni protiepidemického systému nemůže proběhnout plánovaná Tříkrálová sbírka, nezačnou v lednu kroužky a ani nebude naše MŠ organizovat návštevy solné jeskyně a tenisu. Jak to bude s předplaveckým výcvikem zatím nechávám otevřené. Užijte ještě sváteční dny, Klára Foniová Pokorná

  14.12.2020

  Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme všem klidné vánoční svátky a lepší rok 2021! Kolektiv MŠ

  Přerušení provozu MŠ Měšice

  Podle § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušuji provoz Mateřské školy Měšice 

  od 28.12.2020 do 31.12.2020

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ

  Máme zprávy, že do naší školky zavítá v noci na středu 16. prosince Ježíšek, tak snad nám něco pod ten školkový stromeček přinese... Než se však děti pustí do rozbalování, natočíme pro Vás alespoň krátký vánoční pozdrav ze školky, když se klasická besídka nemohla uskutečnit. Děti z Vodníků prosím, aby měly na sobě (pokud možno) něco černobílého, ostatní děti cokoli slavnostnějšího. Děkuji.

  23.11.2020

  Vzhledem k platnosti nového protiepidemického systemu PES, který nedovoluje vstup třetích osob do budovy školy, jsou až do odvolání zrušeny všechny aktivity vyžadující přítomnost třetí osoby (externisti k vedení kroužků, divadelníci na divadélka, logopedická depistáž). Plánovaná besídka se bohužel také nebude moci uskutečnit, budeme se snažit předvánoční atmosféru ze školky přenést k Vám domů alespoň prostřednictvím natočení videí.

  Z protiepidemického systému cituji: "Do prostor šatny může s dítětem doporovázející osoba (na nezbytnou dobu). Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prosotor školy je jinak obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizjícíc styk s dětmi : Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci dětí, kontorolní orgány (Česká školní inspekce, pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby."

  5.11.2020

  Vzhledem k nelepšící se situaci kolem koronaviru jsem přistoupila k dalším opatřením týkající se hlavní budovy, která platí od pondělí 9.11. do pátku 20.11.
  Po obědě si děti budete vyzvedávat ve svých kmenových třídách, aby nedocházelo k mísení všech dětí.
  Odpoledne nebude docházet v 16 hodin ke spojování tříd, Žabičky a Kapříky si budete vyzvedávat v čase 15-17 ve třídě Kapříků, Vodníky si budete v čase 15-17 vyzvedávat ve třídě Vodníků.
  Děkuji za pochopení, Klára Foniová Pokorná
   

  29.10.2020

  vzhledem k vážnosti situace kolem pandemie je nyní prioritou ochránit zdraví Vás, Vašich dětí i nás. Zvažte tedy prosím nutnost docházky Vašeho dítěte do našeho zařízení v měsíci listopadu. Kolektiv s sebou samozřejmě přináší možná rizika a čím je kolektiv větší, tím je i vyšší riziko. Nyní je potřeba zachovat provoz mateřské školy hlavně pro pracující rodiče.
  Abychom eliminovali možnost nákazy, jsou na měsíc listopad (do 29.11.) zrušeny veškeré rizikové aktivity - kroužky, divadla, depistáž i návštěvy tělocvičny.
  Předškolácí - Vodníci budou mít vždy ve středu připravené v boxu na botníku desky s úkoly a se shrnutím probíraného od paní učitelky Marušky. Prosíme, zda byste se ve středu (od středy do pátku) stavovali pro nové úkoly a nechávali tu úkoly vypracované (na ty bude druhý box). Úkoly prosím podepisujte, ať víme, komu dát zpětnou vazbu.

  Děkuji za pochopení a spolupráci, přeji všem pevné zdraví a klidné dny, Klára Foniová Pokorná

  23.10.2020

  Mimoškolní aktivity se v týdnu od 26.10. konají standardně...

  21.10.2020

  Zatím přes veškerá vládní opatření provoz naší MŠ zůstává nepřerušen... Můžeme chodit normálně ven, jen prosím, vybavte každý den své dítě rouškou v sáčku do kapsy u bundy. Děkuji za spolupráci, věřím, že to společně zvládneme.

  9.10.2020

  V návaznosti na usnesení vlády ze dne 8.10.2020 se režim v naší mateřské škole nemění. Nadále platí hygienická opatření přijatá na záčátku školního roku. Konají se kroužky, zrušen byl jen výlet do Šestajovic.

  Vzhledem ke covidovým prázdninám, které vláda vyhlásila pro základní školy ve dnech 26.,27.10. a předpokladu, že část dětí zůstane se sourozenci doma bylo přesunuto focení z 26.10. na středu 14.10. a dýňový den z 27.10. na pátek 23.10.

  6.10. 2020 Vzhledem k nedobré epidemiologické situaci, vzhledem k tomu, že bych děti i personál nerada vystavovala byť minimálnímu riziku, RUŠÍM tímto výlet do Šestajovic plánovaný na středu 15.10. Věřím, že se situace uklidní a výlety si užijeme. Zdraví je nejdůležitější, jsem ráda, že máme školku plnou zdravých dětí a moc bych si přála, aby tomu bylo i nadále. Děkuji za pochopení, Klára Foniová Pokorná

  7.9.2020

  VODNÍCI VÝLET - paní učitelka Maruška spolu s Hedvikou a Hankou Holečkovou vezmou děti ze třídy Vodníků na výlet do Kojetic ve středu 9.9.. Pojedou z Měšic autobusem PID, vystoupí v Kojeticích, pěšky půjdou okolo kojetického lomu, prohlédnou si věžní vodojem a zkusí se i podívat do lesní mateřské školky, kde chovají různá zvířátka. Celý okruh je cca 4km. Vyrazí po brzké ranní svačince, zpět budou cca ve 12.30, takže v tento den bude platit pro rodiče Vdoníků pozdější poobědní vyzvedávání cca od 12.50.S sebou: batůžek s pitím, ROUŠKOU, kapesníky. na sebe pevná obuv s pevnou podrážkou!

  5.9.2020

  První školkové dny proběhly v seznamovacím duchu, děti objevují nové hračky, kamarády i školkový režim, těší se ze zahrádky, kde mají dostatek prosotoru pro vyřádění se, tak věřím, že si tu každý najde své místo a užije školní rok v radosti. Ve fotogalerii jsou první fotografie, v týdeníčkách první informace o dění ve školce... Mějte hezké dny, Klára Foniová Pokorná

  23.8.2020

  V tuto chvíli by všichni rodiče těch dětí, které se budou vzdělávat v naší MŠ, měli mít ode mne počáteční iformace k fungování i platbám do MŠ. Pokud tomu tak není, určitě se mi prosím ozvěte.

  Připomínám třídní schůzku ve středu 2.9. od 16.30 v hlavní budově mŠ v 1. patře.

  Hezké dny, Klára Foniová Pokorná

   

  V roce 2018 byl na zahradě MŠ Měšice realizován projekt doplnění a výměny nových herních prvků.
  V rámci projektu bylo instalováno 12 nových prvků, některé staré byly demontovány a odstraněny, některé přesunuty. Zároveň si děti zasadily bylinky do bylinkové zahrádky a doplnili si hmyzí domeček a spolupracovaly při terénních úpravách.
  Název projektu: Návrh herních prvků do zahrady MŠ Měšice na č. parc. 18/11 a 18/3 k. ú. Měšice.
  Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz

   

  V termínu od 1.1.2020 do 30.6.2021 je v naší mateřské škole realizován projekt s názvem ŠABLONY PRO MŠ MĚŠICE III, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018859. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydalo na základě naší úspěšné žádosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dne 18.12.2020

   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy