Kapříci

   

  ČERVEN

   

   

  HRAJEME SI CELÝ DEN

  „Světem letí novina,

  že nám léto začíná!

  Všechno kvete, krásně voní,

  motýlci se spolu honí.“

   

   

  Témata:

  • Mám kamarády a hrajeme si spolu
  • Léto, milé léto
  • Čas rozloučení

   

   

  Záměry: vést děti k podpoře zdraví, bezpečí, osvojování si zdravých životních návyků /uvědomovat si nebezpečí úrazu při pohybu venku, při sportování, potřebu dodržovat pitný režim, chránit se pokrývkou hlavy, používáním krému s ochranným filtrem, přiměřeným oblečením/. Zábavnou formou opakovat písničky  a básničky, které děti znají. Prostřednictvím pohybových her rozvíjet hrubou motoriku. Využít letní období k prohloubení estetického vnímání, cítění a prožívání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         poznat píseň podle melodie

  ·         používat hygienické návyky – průběžný cíl

  ·         hovořit o svých zážitcích, pocitech a přáních

  ·         komunikovat s ostatními dětmi i s dospělými

  ·         hrát si s ostatními, spolupracovat

  ·         dodržovat pravidla vzájemného soužití ve školce – šnečkové, ručičkové, srdíčkové ………

  ·         dodržovat pravidla her

   

   

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace
  • dramatické hry, výtvarné tvoření
  • vycházky do přírody s environmentálním zaměřením

   

   

  KVĚTEN 2020

   

  VŠICHNI SE RADUJEME

                                                             „Když sluníčko krásně hřeje,

  když je hezký den.

  Když se máma na mě směje,

  když mám radost jen.“

   Témata:

  • Naše rodina a já
  • Maminka
  • Můj domov

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte vědomí, že je součástí společenství, že patří k rodině, která má pro něj hodnotu a je pro něj velmi důležitá. Učit chápat význam práce rodičů pro život rodiny, přibližovat strukturu rodiny, umět pojmenovat jednotlivé její členy. Posilovat pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije, vzbuzovat zájem o toto místo.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         rozvíjet základní pohybové dovednosti

  ·         naučit se písničku, básničku pro maminku

  ·         poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  ·         umět se podělit, půjčit, dávat

  ·         hrát si s ostatními dětmi

  ·         zapojit se do pracovních, výtvarných, hudebních a dramatických činností

   Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • vyprávění nad fotografií (rodinné fotografie)
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině – jak pomáhám, co umím sám, s čím udělám radost
  • výtvarné a pracovní činnosti – výroba dárku pro maminku
  • hudebně pohybové hry

   

   

  BŘEZEN

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

                                                             „Haló kde jste zvířátka,

                                                             jaro ťuká na vrátka,

                                                             slunce se k nám z dálky vrací,

                                                             hnízda staví všichni ptáci.“

  Témata:

  • Těšíme se na jaro
  • Přišlo jaro do vsi
  • Týden s knihou
  • Hře, sluníčko, hřej

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie /

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

  Děti se budou seznamovat s knihami – jak se rozlišují, o čem se v knihách můžeme dozvědět. Děti si přinesou do školky oblíbenou knížku a něco si z ní přečteme.

  Dílčí vzdělávací cíle

  ·         osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování

  ·         rozvíjet fantazii a tvořivost

  ·         vyjadřovat vlastní názory a zkušenosti

  ·         těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás

  ·         učit se být citlivý ve vztahu k přírodě

  ·         vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád

  ·         rozvíjet smyslové vnímání

   

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky

   


   

  ÚNOR

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY

                                                             „Pojď pohádko, pojď si hrát,

  budeme se spolu smát,

  budeme se honit v lese,

  schováme se s najdeme se.

  Pojď pohádko, pojď si hrát,

  budeme se spolu smát.“

   

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku
  • V pohádkovém světě maňásků
  • Hrajeme divadlo

   

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání. Zároveň budeme rozvíjet dítě po stránce estetické, pěstovat v nich vztah ke knize, podporovat rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem

  ·         posilovat estetické vnímání

  ·         rozvíjet fantazii a představivost

  ·         pochopit co je dobro a co zlo

  ·         vyjádřit svůj názor, pocit

  ·         vytvářet si kladný vztah k literatuře a umění

  ·         zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

   

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace
  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek
  • maškarní karneval

   

   

  LEDEN

   

  RADOVÁNKY PANÍ ZIMY

   

                                                             „Leden, leden,

  přikryl vodu ledem.

  Tam, kde včera byly louže,

  tam to dneska pěkně klouže.“

   

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Paní zima jede
  • Zimní radovánky

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty, vést děti k dobrým pocitům ze zimních radovánek – koulování, klouzání, stavění sněhuláků.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         vyprávět své zážitky

  ·         osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí

  ·         získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví

  ·         spolupracovat, navzájem si pomáhat

  ·         udržovat pořádek

  ·         dodržovat dohodnutá pravidla

   

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti

   

   

   

  PROSINEC

  ADVENTNÍ ČAS

                                                             „Narodil se Ježíšek,

                                                             koupíme mu kožíšek,

  Hodně dlouhý, chlupatý,

  aby ho měl na paty.“

  Témata:

  • Andělský týden
  • Vánoční těšení
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními koledami a básničkami.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         seznámit se s lidovými tradicemi a koledami

  ·         prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného

  ·         učit se spolupracovat s ostatními

  ·         učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním

  ·         poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  ·         učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti
  • hudební a rytmické činnosti, recitace
  • pohádky, příběhy, rozhovory
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání
  • příprava na vánoční besídku
  •  

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad,listopad,

  lísteček  mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní čarování
  • Ospalé sluníčko
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady z všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  ·         rozvíjet estetické vnímání

  ·         zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku

  ·         rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • kreslení, malování
  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ZÁŘÍ 2019

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků
  • Školka plná zábavy

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, modelování
  • zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy