Kapříci

  KVĚTEN 2021

  VŠICHNI SE RADUJEME

  • Maminka
  • Domácí zvířata a jejich mláďata
  • Rozkvetlý květen
  • Staráme se o přírodu

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte uvědomění si, jak jsme spojeni s přírodou, květen je právem nazýván měsícem květů a mláďat. Děti budou na procházkách v obci a v okolí sledovat první květy na ovocných a listnatých stromech. Zároveň si osvojí základní znalosti z chovu domácích zvířat. 

   

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • rozvíjet základní pohybové dovednosti
  • naučit se písničku pro maminku, básničku o zvířátkách
  • rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení, provlékat tkaničku, udělat uzlík)
  • zapojit se do pracovních, hudebních a dramatických činností

   

  Okruhy činností

  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • vyprávění o ochraně přírody – třídění odpadu
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině, o ročním období, o chování ve školce – základní pravidla, o tom, jak si vzájemně pomáháme
  • výtvarné a pracovní činnosti – výroba dárku pro maminku, domácí zvířátka z papíru
  • hudebně pohybové hry
  •  

  DUBEN

  VŠICHNI SE RADUJEME

                                                             „Když sluníčko krásně hřeje,

  když je hezký den.

  Když se máma na mě směje,

  když mám radost jen.“

  Témata:

  • Má rodina a já
  • Maminka
  • Můj domov
  • Obec, ve které žiji

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte vědomí, že je součástí společenství, že patří k rodině, která má pro něj hodnotu a je pro něj velmi důležitá. Učit chápat význam práce rodičů pro život rodiny, přibližovat strukturu rodiny, umět pojmenovat jednotlivé její členy. Posilovat pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije, vzbuzovat zájem o toto místo.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • naučit se celou adresu bydliště
  • základní orientace v obci – MŠ, obchody, zámek a park, obecní úřad a pošta
  • pojem rodina – rozvíjení vřelých vztahů k jednotlivým členům rodiny
  • zapojit se do pracovních, výtvarných, hudebních a dramatických činností
  • uvědomit si, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

   

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • vyprávění nad fotografií (rodinné fotografie)
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině – jak pomáhám, co umím sám, s čím udělám radost
  • výtvarné a pracovní činnosti vztahující se k pojmu „Domov“
  • hudebně pohybové hry


   

  BŘEZEN

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

                                                             „Haló kde jste zvířátka,

                                                             jaro ťuká na vrátka,

                                                             slunce se k nám z dálky vrací,

                                                             hnízda staví všichni ptáci.

  Témata:

  • Přišlo jaro do vsi
  • Týden s knihou
  • Hře, sluníčko, hřej

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie atd/

   

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

  Děti se budou seznamovat s knihami – jak se rozlišují, o čem se v knihách můžeme dozvědět.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování
  • rozvíjet fantazii a tvořivost
  • porozumět pojmu „profese“, vyjmenovat základní povolání, nástroje, které se v určité profesi používají , pojmenovat povolání rodičů
  • těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás
  • učit se být citlivý ve vztahu k přírodě
  • vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád
  • rozvíjet smyslové vnímání

   

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky


   

  ÚNOR 2021

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY                      

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku
  • V pohádkovém světě maňásků
  • Hrajeme divadlo
  • Karnevalové těšení

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem
  • posilovat estetické vnímání
  • rozvíjet fantazii a představivost
  • pochopit co je dobro a co zlo
  • vyjádřit svůj názor, pocit
  • vytvářet si kladný vztah k literatuře a umění
  • zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

   

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace
  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek
  • maškarní karneval

   

   

  LEDEN

  RADOVÁNKY PANÍ ZIMY                                             

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Paní zima vládne
  • Zimní radovánky

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • vyprávět své zážitky z vánočního období, jaké dárky děti našly pod stromečkem
  • osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí
  • získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví
  • spolupracovat, navzájem si pomáhat
  • udržovat pořádek
  • dodržovat dohodnutá pravidla – šnečkové, ouškové, košťátkové a ručičkové

   

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti s motivem zimy

   

   

  PROSINEC

   

  ADVENTNÍ ČAS

                                                             „Narodil se Ježíšek,

                                                             koupíme mu kožíšek,

  Hodně dlouhý, chlupatý,

  aby ho měl na paty.“

  Témata:

  • Těšíme se na Mikuláše
  • Andělský týden
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními písněmi, koledami a básničkami.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit se s lidovými tradicemi a koledami
  • prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného
  • učit se spolupracovat s ostatními
  • učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním
  • poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky
  • učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti – výrobek anděla, vánočního svícnu, vánočního přání, zdobení třídy a vánočního stromu 
  • hudební a rytmické činnosti
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání

   

   

  LISTOPAD

   

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad,listopad,

  lísteček  mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása
  • Ospalé sluníčko
  • Naše tělo
  • Pečujeme o své zdraví

   

   

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady z všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života
  • rozvíjet estetické vnímání
  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku
  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)
  • říkanky s pohybem
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu


   

  ŘÍJEN

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                             "Když ručičky natáhneme,

  na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka,

  umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Vůně ovoce
  • Ovocná zahrada
  • Podzimní les
  • Zeleninová zahrádka

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody a zeleninu, které podzimní období nabízí. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené půdy, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům s podzimní tematikou
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce a zelenina prospívají zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem ovoce a podzim
  • zpěv písní zaměřených na podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace a rytmizace písní
  • práce s obrázky

   

      

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků
  • Školka plná zábavy

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, modelování
  • zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

   

   

   

   

   

    

   


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy