Kapříci

  LEDEN

   

  RADOVÁNKY PANÍ ZIMY

                                                             „Leden, leden,

  přikryl vodu ledem.

  Tam, kde včera byly louže,

  tam to dneska pěkně klouže.“

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Paní zima jede
  • Zimní radovánky

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty, vést děti k dobrým pocitům ze zimních radovánek – koulování, klouzání, stavění sněhuláků.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         vyprávět své zážitky

  ·         osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí

  ·         získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví

  ·         spolupracovat, navzájem si pomáhat

  ·         udržovat pořádek

  ·         dodržovat dohodnutá pravidla

  ·         spontánně informovat o svých pocitech, přáních

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti

   

   

  ADVENTNÍ ČAS

                                                             „Narodil se Ježíšek,

                                                             koupíme mu kožíšek,

  Hodně dlouhý, chlupatý,

  aby ho měl na paty.“

  Témata:

  • Andělský týden
  • Vánoční těšení
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními koledami a básničkami.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         seznámit se s lidovými tradicemi a koledami

  ·         prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného

  ·         učit se spolupracovat s ostatními

  ·         učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním

  ·         poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  ·         učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti
  • hudební a rytmické činnosti, recitace
  • dramatické činnosti
  • pohádky, příběhy, rozhovory
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání

   

   

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad,listopad,

  lísteček  mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní čarování
  • Ospalé sluníčko

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  ·         rozvíjet estetické vnímání

  ·         zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku

  ·         pojmenovat barvy

  ·         rozvíjet věku přiměřené praktické dovednosti – samostatně používat kapesník,správně si nazout přezůvky, udržovat pořádek…….

  ·         upevňovat hezké vztahy k ostatním dětem

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • kreslení, malování
  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ŘÍJEN 2017 - ČERVENÉ JABLÍČKO

   

   "Když ručičky natáhneme, na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka, umí kluk i holčička.“

   

  Témata:

  • Vůně jablíčka
  • Ovocná zahrada

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Prožitkem, poznáním a manipulací dospět k citovému vztahu k jablíčku a ostatnímu ovoci. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené země, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         manipulovat s drobnými předměty a s modelínou

  ·         učit se používat správně nůžky

  ·         pojmenovat základní barvy

  ·         naslouchat krátkým příběhům

  ·         spolupracovat, vzájemně si pomáhat

  ·         seznámit se s tím, že ovoce prospívá zdraví

  ·         vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem na jablka a podzim
  • kresby, malby, modelování
  • pohybová improvizace
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky, s literárními texty

   

   

  ZÁŘÍ 2017 - VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  „Přišlo září po roce,

  už jsme všichni ve školce.

  Budeme si spolu hrát,

  kamarády poznávat.“

   

  Témata        Jdeme do mateřské školy

  ·                     Ve školce je moc hezky

  ·                     Školka plná zábavy

   

  Vstup dítěte do mateřské školky klade jak na dítě, tak na rodiče nové náročné požadavky. Je to období adaptace pro novou životní situaci.

   

  Záměry: pomoci dítěti si zde najít svou identitu, vytvářet nové mezilidské vztahy, učit se být v organizované skupině dětí v nové roli, vytvořit si kladný postoj k novým věcem – vzbudit zvědavost a vést k pozitivnímu očekávání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

   

  ·                     adaptovat s na život v nové společnosti

  ·                     poznávat prostředí školky a orientovat se v něm

  ·                     osvojit si způsob zacházení s hračkami a jejich ukládáním, vytvářet si pozitivní vztah k novému prostředí

  ·                     poznat /pojmenovat/ svoji značku

  ·                     podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat

   

  Pravidla:

                          Zvonečkové: “Zvoneček nás pobízí, že se hračky uklízí.“

              Šnečkové:     „Běhat budeme na hřišti, ve třídě jen chodit,

                                              šneček nám to připomene, když to budeme kazit.“   

                          Srdíčkové:     „Kdo v srdíčku lásku mívá, dobrým kamarádem bývá.“

   

  Okruhy činností:

  ·                     volné hry ve třídě

  ·                     pohybové hry, hry s říkadly

  ·                     výtvarné činnosti, modelování

  ·                     zpívání

  ·                     rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, poznávání a pojmenování hračky, upevňování hygienických návyků

   

   

  Naučíme se  2 básničky:

  ZÁŘÍ 2017

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy