Kapříci

   

  ČERVEN

   

  HRAJEME SI CELÝ DEN

  „Světem letí novina,

  že nám léto začíná!

  Všechno kvete, krásně voní,

  motýlci se spolu honí.“

  Témata:

  • Mám kamarády a hrajeme si spolu

  • Léto, milé léto

  • Čas rozloučení

   

  Záměry: vést děti k podpoře zdraví, bezpečí, osvojování si zdravých životních návyků /uvědomovat si nebezpečí úrazu při pohybu venku, při sportování, potřebu dodržovat pitný režim, chránit se pokrývkou hlavy, používáním krému s ochranným filtrem, přiměřeným oblečením/. Zábavnou formou opakovat písničky  a básničky, které děti znají. Prostřednictvím pohybových her rozvíjet hrubou motoriku. Využít letní období k prohloubení estetického vnímání, cítění a prožívání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         poznat píseň podle melodie

  ·         používat hygienické návyky – průběžný cíl

  ·         hovořit o svých zážitcích, pocitech a přáních

  ·         komunikovat s ostatními dětmi i s dospělými

  ·         hrát si s ostatními, spolupracovat

  ·         dodržovat pravidla ohleduplnosti – průběžný cíl

  ·         dodržovat pravidla her

  ·         chránit životní prostředí, kterým je dítě obklopeno

   

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti

  • zpěv, recitace

  • oslava dětského dne

  • dramatické hry, výtvarné  tvoření

   

   

   

   

   

  KVĚTEN

  KAMARÁDI A ZVÍŘÁTKA

                                                             „Pojďte děti, pojďte vrátky

  jdeme spolu za zvířátky..“

  Témata:

  • Kamarádi zvířátka
  • V ZOO
  •  

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností učit děti poznávat a pojmenovat domácí, hospodářská i exotická zvířata, seznámit je s jejich významem pro člověka a současně i s potřebou péče o ně. Cílem bloku je rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         zařazováním pohybových her procvičovat poskoky po jedné noze, chůzi po čáře

  ·         procvičovat stříhání s nůžkami

  ·         vyprávět podle obrázků

  ·         rozlišovat pojmy „vedle, za, vpředu, vzadu…“

  ·         poznat chybějící předmět

  ·         zařadit obrázky pod nadřazené pojmy

  ·         seřadit prvky podle velikosti

  ·         správně reagovat na pokyn

  ·         uvědomit si, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  Okruhy činností

  • knihy, vyprávění, vlastní zkušenosti, mláďata
  • písničky, básničky
  • dětské časopisy – vystřihování
  • výtvarné vyjádření, pracovní činnosti
  • pohybové činnosti
  • maňásci, loutky
  • pohádky o zvířatech

   

   

  DUBEN

  JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ

                                                             „Když sluníčko krásně hřeje,

  když je hezký den.

  Když se máma na mě směje,

  když mám radost jen.“

  Témata:

  • Naše rodina a já
  • Maminka
  • Můj domov

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte vědomí, že je součástí společenství, že patří k rodině, která má pro něj hodnotu a je pro něj velmi důležitá. Učit chápat význam práce rodičů pro život rodiny, přibližovat strukturu rodiny, umět pojmenovat jednotlivé její členy. Posilovat pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije, vzbuzovat zájem o toto místo.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         rozvíjet základní pohybové dovednosti

  ·         naučit se písničku, básničku pro maminku

  ·         poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  ·         umět se podělit, půjčit, dávat

  ·         hrát si s ostatními dětmi

  ·         zapojit se do pracovních, výtvarných, hudebních a dramatických činností

  ·         uvědomit si, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • vyprávění nad fotografií (rodinné fotografie)
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině – jak pomáhám, co umím sám, s čím udělám radost
  • výtvarné a pracovní činnosti – výroba dárku pro maminku
  • hudebně pohybové hry

   

  BŘEZEN

  JARO ŤUKÁ

                                                             „Haló kde jste zvířátka,

                                                             jaro ťuká na vrátka,

                                                             slunce se k nám z dálky vrací,

                                                             hnízda staví všichni ptáci.“

  Témata:

  • Ententýny tralala, pojedeme do jara
  • Přišlo jaro do vsi
  • Týden s knihou
  • Hře, sluníčko, hřej

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie atd

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

  Děti se budou seznamovat s knihami – jak se rozlišují, o čem se v knihách můžeme dozvědět. V březnu nás čeká zajímavá návštěva knihovny

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování

  ·         rozvíjet fantazii a tvořivost

  ·         vyjadřovat vlastní názory a zkušenosti

  ·         těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás

  ·         učit se být citlivý ve vztahu k přírodě

  ·         vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád

  ·         rozvíjet smyslové vnímání

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky

   

   

  ÚNOR

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY

                                                             „Pojď pohádko, pojď si hrát,

  budeme se spolu smát,

  budeme se honit v lese,

  schováme se s najdeme se.

  Pojď pohádko, pojď si hrát,

                 budeme se spolu smát.“

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku
  • V pohádkovém světě maňásků
  • Hrajeme divadlo

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání. Zároveň budeme rozvíjet dítě po stránce estetické, pěstovat v nich vztah ke knize, podporovat rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem

  ·         posilovat estetické vnímání

  ·         rozvíjet fantazii a představivost

  ·         pochopit co je dobro a co zlo

  ·         vyjádřit svůj názor, pocit

  ·         vytvářet si kladný vztah k literatuře a umění

  ·         zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace
  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek
  • maškarní karneval

   

   

  LEDEN

   

  RADOVÁNKY PANÍ ZIMY

                                                             „Leden, leden,

  přikryl vodu ledem.

  Tam, kde včera byly louže,

  tam to dneska pěkně klouže.“

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Paní zima jede
  • Zimní radovánky

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty, vést děti k dobrým pocitům ze zimních radovánek – koulování, klouzání, stavění sněhuláků.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         vyprávět své zážitky

  ·         osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí

  ·         získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví

  ·         spolupracovat, navzájem si pomáhat

  ·         udržovat pořádek

  ·         dodržovat dohodnutá pravidla

  ·         spontánně informovat o svých pocitech, přáních

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti

   

   

  ADVENTNÍ ČAS

                                                             „Narodil se Ježíšek,

                                                             koupíme mu kožíšek,

  Hodně dlouhý, chlupatý,

  aby ho měl na paty.“

  Témata:

  • Andělský týden
  • Vánoční těšení
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními koledami a básničkami.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  ·         seznámit se s lidovými tradicemi a koledami

  ·         prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného

  ·         učit se spolupracovat s ostatními

  ·         učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním

  ·         poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  ·         učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti
  • hudební a rytmické činnosti, recitace
  • dramatické činnosti
  • pohádky, příběhy, rozhovory
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání

   

   

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad,listopad,

  lísteček  mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní čarování
  • Ospalé sluníčko

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  ·         rozvíjet estetické vnímání

  ·         zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku

  ·         pojmenovat barvy

  ·         rozvíjet věku přiměřené praktické dovednosti – samostatně používat kapesník,správně si nazout přezůvky, udržovat pořádek…….

  ·         upevňovat hezké vztahy k ostatním dětem

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • kreslení, malování
  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ŘÍJEN 2017 - ČERVENÉ JABLÍČKO

   

   "Když ručičky natáhneme, na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka, umí kluk i holčička.“

   

  Témata:

  • Vůně jablíčka
  • Ovocná zahrada

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Prožitkem, poznáním a manipulací dospět k citovému vztahu k jablíčku a ostatnímu ovoci. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené země, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  ·         manipulovat s drobnými předměty a s modelínou

  ·         učit se používat správně nůžky

  ·         pojmenovat základní barvy

  ·         naslouchat krátkým příběhům

  ·         spolupracovat, vzájemně si pomáhat

  ·         seznámit se s tím, že ovoce prospívá zdraví

  ·         vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem na jablka a podzim
  • kresby, malby, modelování
  • pohybová improvizace
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky, s literárními texty

   

   

  ZÁŘÍ 2017 - VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  „Přišlo září po roce,

  už jsme všichni ve školce.

  Budeme si spolu hrát,

  kamarády poznávat.“

   

  Témata        Jdeme do mateřské školy

  ·                     Ve školce je moc hezky

  ·                     Školka plná zábavy

   

  Vstup dítěte do mateřské školky klade jak na dítě, tak na rodiče nové náročné požadavky. Je to období adaptace pro novou životní situaci.

   

  Záměry: pomoci dítěti si zde najít svou identitu, vytvářet nové mezilidské vztahy, učit se být v organizované skupině dětí v nové roli, vytvořit si kladný postoj k novým věcem – vzbudit zvědavost a vést k pozitivnímu očekávání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

   

  ·                     adaptovat s na život v nové společnosti

  ·                     poznávat prostředí školky a orientovat se v něm

  ·                     osvojit si způsob zacházení s hračkami a jejich ukládáním, vytvářet si pozitivní vztah k novému prostředí

  ·                     poznat /pojmenovat/ svoji značku

  ·                     podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat

   

  Pravidla:

                          Zvonečkové: “Zvoneček nás pobízí, že se hračky uklízí.“

              Šnečkové:     „Běhat budeme na hřišti, ve třídě jen chodit,

                                              šneček nám to připomene, když to budeme kazit.“   

                          Srdíčkové:     „Kdo v srdíčku lásku mívá, dobrým kamarádem bývá.“

   

  Okruhy činností:

  ·                     volné hry ve třídě

  ·                     pohybové hry, hry s říkadly

  ·                     výtvarné činnosti, modelování

  ·                     zpívání

  ·                     rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, poznávání a pojmenování hračky, upevňování hygienických návyků

   

   

  Naučíme se  2 básničky:

  ZÁŘÍ 2017

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy