Vodníci

   

  ČERVEN 2020

  TÉMA : HURÁ NA PRÁZDNINY

   

  ·         CESTOVÁNÍ – VÝLETY A BEZPEČNOST

  ·         KRÁSY ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY

  ·         LOUČÍME SE S MATEŘSKOU ŠKOLKOU – co umím, znám, dovedu a chci.

   

  V červnu děti pomocí atlasů a encyklopedií procestují svět. Získají znalosti o odlišnostech různých

  kultur celého světa. Zároveň si  upevní znalosti o tom, kde  žijí a o České republice.

  Čekají nás rozhovory na téma bezpečného chování při jízdě na kole nebo při koupání.

  I nadále si budeme všímat přírodních změn při procházkách  i pobytu na zahradě.

  V tomto měsíci se rozloučíme s předškoláky a budeme si upevňovat vše, co jsme se za celý rok

  naučili z jednotlivých oblastí Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

  ·         seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

  ·         rozvoj mluvního projevu, umět se domluvit slovy i gesty, improvizovat

  ·         rozvoj schopnosti sebeovládání

  ·         respektovat druhého

  ·         poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  ·         získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

  ·         rozvoj pohybových schopností

  ·         koordinace a rozsah pohybu

   

  Očekávané výstupy:

  ·         znát základní údaje o České republice a místě svého bydliště

  ·         zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

  ·         zachycovat skutečnosti ze svého okolí a výtvarně či slovně je vyjádřit

  ·         zvládat jemnou motoriku, ovládat různé pracovní nástroje

  ·         samostatně řešit nové situace, nalézat nová řešení

  ·         odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

  ·         ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

  ·         uplatňovat své individuální potřeby a respektovat potřeby jiného dítěte

  ·         těšit se z hezkých společných zážitků a prožitků

  ·         přijímat úspěch i neúspěch

  ·         spolupracovat s ostatními


  KRÁSNÉ   LÉTO

  KVĚTEN 2020

   

  KDYŽ VŠECHNO KVETE

  PODTÉMATA:

  ·           A MOJE RODINA – Máme se rádi s tátou a mámou, DEN MATEK

  ·         MÍSTO KDE ŽIJEME  - NA NAŠÍ ZAHRÁDCE A NA POLI

  ·         ZKOUMÁME   SVĚT  A ZVÍŘATA

  ·         CO DĚLÁME CELÝ DEN

   

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

   

  Tento měsíc budeme si povídat o tom, co pro nás znamená rodina, jak je důležité si vzájemně pomáhat.

  Dítě by mělo chápat vztahy a rozdíly mezi oběma pohlavími v rodinách, vazby mezi blízkou a širší rodinou – rodiče, prarodiče, sourozenci, teta, strýc.....

  Všechno kvete – zaměříme se nejen na význam včel, motýlů a čmeláků, ale také na škůdce a jak proti nim můžeme zasáhnout. Dále budou do tématu zahrnuty i pranostiky, přísloví  a pořekadla  – vliv počasí na úrodu.

  Jakou zeleninu a ovoce pěstujeme na zahrádce, co roste na polích . Procvičíme druhy zeleniny i ovoce a dále v návaznosti  zmíníme i jejich vliv na naše zdraví – tedy zdravý životní styl

  Při procházkách budeme pozorovat nejen změny v přírodě, ale také zvířata.

  Co děláme celý den – ve školce dopoledne, v poledne, odpoledne – toto téma je zaměřeno na organizaci běžného dne. Obsahuje aktivity , se kterými se děti pravidelně setkávají doma i ve školce. Cílem je orientace v čase i v prostoru.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         spontánní hra

  ·         výtvarné hry

  ·         manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami

  ·         činnosti zajišťující spokojenost, radost a pohodu

  ·         poslech pohádek a příběhů obohacující citový život

  ·         hry na téma rodina a přátelství

  ·         artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

  ·         zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

  ·         konstruktivní a grafické činnosti

  ·         hudební a hudebně pohybové hry a činnosti , recitace, dramatizace a zpěv

  ·         výroba dárků a přání pro maminku

  ·         jaká je maminka (učit se používat přídavná jména)

  ·         činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije

  ·         členové rodiny a vztahy mezi nimi

  ·         příprava na rozloučení s předškoláky

   

        I nadále budeme :

  ·         rozvíjet komunikační dovednosti a kultivovaný projev

  ·         Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

  ·         Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

  ·         Cvičit paměť, pozornost, představivost

  ·         Rozvíjet estetické dovednosti při malování, recitování a zpívání   

  BŘEZEN 2020

   

  HLAVNÍ TÉMA:     Březen – za kamna vlezem

  PODTÉMATA:        - Měsíc knihy : Z pohádky do pohádky

  - Jaro na zahrádce

  - Brzy půjdu k zápisu


   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  V březnovém vzdělávacím bloku si děti prohloubí čtenářskou pregramotnost a zájem o literaturu, vyrobí si vlastní knihu , budou trávit více času v přírodě, kde si prohloubí nejen znalosti týkající se přírody a svého okolí, ale i fyzickou zdatnost. Čekají  je pěší výlety, při nichž lze pozorovat změny v přírodě v tomto období. I nadále zaměříme pozornost na zdokonalování a procvičování dovedností spojených se zápisem do školy. Koncem měsíce se budou podrobně seznamovat se zvyky a tradicemi blížících se Velikonoc.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

  ·         rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

  ·         rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

  ·         posilování přirozených poznávacích citů , zvídavosti, zájmu, radosti z objevování

  ·         rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

  ·         pozorování změn, které se dějí s přírodou na jaře

  ·         rozvoj hrubé a jemné motoriky ruky a hrubé motoriky těla

  ·         rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

   

  Vzdělávací nabídka:

  ·         pohybové hry a hudebně-pohybové hry

  ·         charakteristické znaky jara – změny v přírodě

  ·         první jarní květiny – pojmenování, části rostlin, vzhled; co potřebují rostliny k růstu

  ·         rozlišování barev i jejich odstínů

  ·         zapojení všech smyslů

  ·         přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě kladení otázek a hledání odpovědí – encyklopedie

  ·         činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a symboly grafomotorická cvičení a pracovní listy

  ·         vycházky do probouzející se přírody

  ·         smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní, koncentrace pozornosti a paměti

  ·         záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností a funkcí

  ·         knihy a obrázky k dané tématice

  ·         tvorba vlastní knížky

  ·         učíme se o mláďatech

  ·         psychomotorické hry

   

  ÚNOR 2020

  MASOPUST A RADOVÁNKY
  DOPRAVA , ČÍM CESTUJEME – BEZPEČNOST
  ZIMNÍ PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS
   
  Popis vzdělávacího bloku:
  Únorový vzdělávací blok se nese v duchu Masopustu a různého veselí. Děti si rozvíjí tvořivost a fantazii, vyrábí si vlastní masky, které mohou předvést na masopustním karnevalu. Zkouší si různá povolání, učí se vážit si práce druhých. 
  Při tématu o dopravě budeme na vycházkách trénovat přecházení přes silnici, jak se chováme v hromadných dopravních prostředcích
  čím cestujeme a jak, kam a čím se můžeme dopravit
  zaměříme se na poznávání světa kolem nás, tzn. učíme se vnímat nejen prostor kolem nás, ale i v celém okolí.
  I nadále budeme trénovat orientaci v čase, co máme za den, za měsíc a jakou část dne právě máme.
   
  Vzdělávací cíle:
  zdokonalování dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace (ruka – oko)
  vytváření prosociálních postojů
  schopnost kooperace při práci ve skupině
  rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 
  námětové hry a činnosti
  seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje 
  rozvoj společenského i estetického vkusu – seznamovat s masopustními tradicemi a zvyky 
   
  Vzdělávací nabídka: 
  lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) 
  manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním 
  výroba masek 
  malování, kreslení, pracovní aktivity 
  cvičení organizačních dovedností
   

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LEDEN 2020

  Témata:

  Lidové zvyky a tradice – Tři králové, masopusty

  Zimní sporty - bezpečnost

  Povolání

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Nový rok začínáme hledáním správného místa pro nové hračky. Děti čeká projekt týkající se Tří králů, seznámí se s tradicemi masopustů.

  I nadále budou rozvíjet senzomotorické činnosti, budou se připravovat na zápis ve škole, samy si vyzkouší prostřednictvím hry, jaké je to být žákem. Radují se a experimentují se sněhem a učí se, jak se při hrách venku bezpečně chovat a jak se správně oblékat. Znají dny v týdnu a budou se učit měsíce. V tomto měsíci také začneme s Maxíkem – stimulačním  programem pro předškoláky.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         další prohlubování poznatků o vlastním těle (zdraví, oblékání)

  ·         rozvoj všech pregramotností, jazykových dovedností

  ·         rozvoj prosociálního vnímání

  ·         vytváření základů pro práci s informacemi

  ·         rozvoj schopností sebeovládání

  ·         vytváření pozitivního vztahu k učení a ke škole

  ·         rozvoj logického myšlení

  ·         kognitivní činnosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  ·         projekt – půjdu do školy

  ·         tradice, zvyky Tříkrálového svátku , masopusty

  ·         pohybová cvičení a hry

  ·         hry na sněhu a se sněhem na školní zahradě (v okolí MŠ)

  ·         experimentování s vodou, sněhem a ledem

  ·         básničky, písničky se zimní tematikou

  ·         druhy zimních sportů - bezpečnost

  ·         dny v týdnu, měsíce


   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  PROSINEC 2019

  ·        ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

  ·        ČERT A MIKULÁŠ

  ·        VÁNOCE – TRADICE A ZVYKY

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Tento kouzelný adventní čas děti prožijí prostřednictvím kooperativního a prožitkového učení. V tomto měsíci je budou provázet každým dnem tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. Na návštěvu k nám zavítá Mikuláš se svými pomocníky a děti se budeme muset zamyslet nad tím, jací jsou, jak se chovají k ostatním a ukáží, co umí. Budou rozvíjet, mimo jiné, komunikační dovednosti, volní vlastnosti a rodiče obohatí o kulturní zážitek naší Vánoční besídkou. Naučí se dělit se s kamarády a radovat ze společných dárků od Ježíška.

  Vzdělávací cíle:

  ·         rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat vztah k rodině, kamarádům a svému okolí

  ·         vnímání pocitu sounáležitosti nejen v rodině, ale i ve školce

  ·         vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

  ·         navození atmosféry klidu a souznění s okolím

  ·         poznávat, že vlastním jednáním lze druhého potěšit

  ·         vytváření spolupráce celé třídy při nácviku na vánoční besídku

  ·         zdokonalování v oblasti hrubé motoriky

  ·         rozvoj kultivovaného projevu

  ·         zapamatovat si a naučit zpaměti krátký text

  ·         vybavit si naučené

  ·         rozvoj společenského i estetického vkusu

  ·         rozvoj pozitivního vztahu ke kultuře a umění

  ·         učit se samostatně projevovat a vyjadřovat své city a postoje

  ·         seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky

  ·         rozvoj schopnosti sebeovládání

   

  Vzdělávací nabídka:

  ·         projekt – moje rodina

  ·         adventní tradice a zvyky

  ·         námětové hry – tematicky zaměřené

  ·         cvičení sebekontrole a sebeovládání

  ·         vyprávění o tom, jaké jsou naše vánoční zvyky

  ·         zpěv vánočních písní a koled

  ·         výroba vánoční výzdoby

  ·         společné zdobení vánočního stromečku

  ·         přípravy a realizace vánoční besídky pro rodiče

  ·         pozorování vánoční výzdoby v obci

  ·         činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování

  ·         zpěv, recitace, dramatizace a využití hudebních nástrojů (vánoční besídka)

  ·         hra s novými hračkami – prohlubování vzájemných vztahů

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LISTOPAD 2019

  JÁ A MOJE TĚLO

  • Jednotlivé části těla
  • Jak tělo funguje?
  • Ochrana zdraví
  • Nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili na zdravý  životní styl.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky. Poznáme jak tělo funguje a  jak bychom se měli o sebe starat. Na konci měsíce se budeme věnovat také blížícímu se adventu a tradicím s ním spojených.

  Vzdělávací cíle

  ·         uvědomění si vlastního těla

  ·         rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,

  ·         dýchání, koordinace ruky a oka apod.)

  ·         rozvoj užívání všech smyslů

  ·         rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti

  ·         seznamování se s fungováním těla

  ·         vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě

  ·         osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí

  ·         vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

   

  Kompetence

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla

  ·         má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu

  ·         umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné

  ·         má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky

  ·         koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou

  ·         má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

  ·         zachovává správné držení těla

  ·         ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi

  ·         vnímá a rozlišuje pomocí smyslů

  ·         koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými           pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací  hmotou )

  ·         umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat

   

   Činnosti

  ·         pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi

  ·         sledujeme, jak tělo funguje

  ·         učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace

  ·         učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle

  ·         hrajeme lokomoční a pohybové hry

  ·         využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle

  ·         zkoušíme si relaxační cviky

  ·         rozdělujeme činnosti, které jsou pro zdraví člověka vhodné a co poškozuje, učíme se jak předcházet úrazům

  ·         umíme pomoci kamarádovi

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ŘÍJEN 2019

  Téma: Co přináší podzim

   

  ·        Vítr a déšť

  ·        Podzim na poli, na zahradě, v lese

  ·        Já a moje zdraví

  ·        Rekapitulace naučeného

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků,  pozorování podzimních změn v přírodě.  Poznávají plody podzimu. Příprava  na Halloween. Děti se učí  vnímat vlastní tělo, používat všechny své smysly, rozpoznat co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         poznávání a orientování se v blízkém okolí

  ·         vnímání a pozorování změn v přírodě

  ·         získat nové poznatky o živé i neživé přírodě

  ·         osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích

  ·         osvojit si zdravé životní návyky

  ·         rozvíjení jemné i hrubé motoriky

  ·         rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

  ·         rozvoj kooperativních dovedností

  ·         seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi

  ·         rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  ·         rozvoj logického myšlení

  ·         učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  ·         Halloween

  ·         Lidské tělo- co nám prospívá a škodí

  ·         vycházky do přírody

  ·         přímé pozorování přírodních objektů

  ·         sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem

  ·         podzimní práce na zahrádce

  ·         smyslové a psychomotorické hry

  ·         lokomoční a pohybové činnosti

  ·         využití knížek, obrázků, fotografií

  ·         rozvoj matematických představ

  ·         rozvoj grafomotorických dovedností

  ·         manipulační činnosti a úkony s předměty

  ·         hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2019

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v novém prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, poznávání prostředí školky a jejího okolí, vytvoření si společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         přirozené zapojení dětí do režimu třídy

  ·         přijmout nové  kamarády

  ·         podporovat prosociální chování

  ·         znát bezpečně prostory MŠ, které využívají

  ·         učit se kde mají hračky své místo

  ·         rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat

  ·         osvojit si základní hygienické návyky

  ·         rozvíjet představivost a fantazii

  ·         osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  ·         aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

  ·         společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ

  ·         činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  ·         procházky a seznamování se s okolím MŠ

  ·         činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne

  ·         volné hry na zahradě

  ·         vyprávění vlastních zážitků z prázdnin

  ·         říkanky, básničky

  ·         seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry

  ·         výtvarné činnosti

  ·         pohybové hry

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy