Vodníci

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LISTOPAD 2019

  JÁ A MOJE TĚLO

  • Jednotlivé části těla
  • Jak tělo funguje?
  • Ochrana zdraví
  • Nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili na zdravý  životní styl.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky. Poznáme jak tělo funguje a  jak bychom se měli o sebe starat. Na konci měsíce se budeme věnovat také blížícímu se adventu a tradicím s ním spojených.

  Vzdělávací cíle

  ·         uvědomění si vlastního těla

  ·         rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,

  ·         dýchání, koordinace ruky a oka apod.)

  ·         rozvoj užívání všech smyslů

  ·         rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti

  ·         seznamování se s fungováním těla

  ·         vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě

  ·         osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí

  ·         vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

   

  Kompetence

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla

  ·         má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu

  ·         umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné

  ·         má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky

  ·         koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou

  ·         má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

  ·         zachovává správné držení těla

  ·         ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi

  ·         vnímá a rozlišuje pomocí smyslů

  ·         koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými           pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací  hmotou )

  ·         umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat

   

   Činnosti

  ·         pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi

  ·         sledujeme, jak tělo funguje

  ·         učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace

  ·         učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle

  ·         hrajeme lokomoční a pohybové hry

  ·         využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle

  ·         zkoušíme si relaxační cviky

  ·         rozdělujeme činnosti, které jsou pro zdraví člověka vhodné a co poškozuje, učíme se jak předcházet úrazům

  ·         umíme pomoci kamarádovi

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ŘÍJEN 2019

  Téma: Co přináší podzim

   

  ·        Vítr a déšť

  ·        Podzim na poli, na zahradě, v lese

  ·        Já a moje zdraví

  ·        Rekapitulace naučeného

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků,  pozorování podzimních změn v přírodě.  Poznávají plody podzimu. Příprava  na Halloween. Děti se učí  vnímat vlastní tělo, používat všechny své smysly, rozpoznat co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         poznávání a orientování se v blízkém okolí

  ·         vnímání a pozorování změn v přírodě

  ·         získat nové poznatky o živé i neživé přírodě

  ·         osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích

  ·         osvojit si zdravé životní návyky

  ·         rozvíjení jemné i hrubé motoriky

  ·         rozvoj psychické i fyzické zdatnosti

  ·         rozvoj kooperativních dovedností

  ·         seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi

  ·         rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

  ·         rozvoj logického myšlení

  ·         učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  ·         Halloween

  ·         Lidské tělo- co nám prospívá a škodí

  ·         vycházky do přírody

  ·         přímé pozorování přírodních objektů

  ·         sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem

  ·         podzimní práce na zahrádce

  ·         smyslové a psychomotorické hry

  ·         lokomoční a pohybové činnosti

  ·         využití knížek, obrázků, fotografií

  ·         rozvoj matematických představ

  ·         rozvoj grafomotorických dovedností

  ·         manipulační činnosti a úkony s předměty

  ·         hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2019

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v novém prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, poznávání prostředí školky a jejího okolí, vytvoření si společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         přirozené zapojení dětí do režimu třídy

  ·         přijmout nové  kamarády

  ·         podporovat prosociální chování

  ·         znát bezpečně prostory MŠ, které využívají

  ·         učit se kde mají hračky své místo

  ·         rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat

  ·         osvojit si základní hygienické návyky

  ·         rozvíjet představivost a fantazii

  ·         osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  ·         aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

  ·         společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ

  ·         činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  ·         procházky a seznamování se s okolím MŠ

  ·         činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne

  ·         volné hry na zahradě

  ·         vyprávění vlastních zážitků z prázdnin

  ·         říkanky, básničky

  ·         seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry

  ·         výtvarné činnosti

  ·         pohybové hry

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy