Vodníci

   

  ŘÍJEN 2020

  Téma: Co přináší podzim

  • Vítr a déšť
  • Podzim na poli, na zahradě, v lese
  • Já a moje zdraví
  • Rekapitulace naučeného

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků,  pozorování podzimních změn v přírodě.  Poznávají plody podzimu. Příprava  na Halloween. Děti se učí  vnímat vlastní tělo, používat všechny své smysly, rozpoznat co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.

  Vzdělávací cíle:

  • poznávání a orientování se v blízkém okolí
  • vnímání a pozorování změn v přírodě
  • získat nové poznatky o živé i neživé přírodě
  • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích
  • osvojit si zdravé životní návyky
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • rozvoj logického myšlení
  • učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  • Halloween
  • Lidské tělo- co nám prospívá a škodí
  • vycházky do přírody
  • přímé pozorování přírodních objektů
  • sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem
  • podzimní práce na zahrádce
  • smyslové a psychomotorické hry
  • lokomoční a pohybové činnosti
  • využití knížek, obrázků, fotografií
  • rozvoj matematických představ
  • rozvoj grafomotorických dovedností
  • manipulační činnosti a úkony s předměty
  • hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti

   

  ZÁŘÍ 2020

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v novém prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, poznávání prostředí školky a jejího okolí, vytvoření si společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

  Vzdělávací cíle:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmout  nové  kamarády
  • podporovat prosociální chování
  • znát bezpečně prostory MŠ, které využívají
  • učit se kde mají hračky své místo
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat
  • osvojit si základní hygienické návyky
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
  • společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
  • procházky a seznamování se s okolím MŠ
  • činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne
  • volné hry na zahradě
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky
  • seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
  • výtvarné činnosti
  • pohybové hry


   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy