Vodníci

  ÚNOR 2021

   

  MASOPUST A RADOVÁNKY -  KARNEVAL VE ŠKOLCE

  DOPRAVA , ČÍM CESTUJEME – BEZPEČNOST

  ZIMNÍ PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  • Únorový vzdělávací blok se nese v duchu Masopustu a různého veselí. Děti si rozvíjí tvořivost a fantazii, vyrábí si vlastní masky, které mohou předvést na masopustním karnevalu. Zkouší si různá povolání, učí se vážit si práce druhých.
  • Při tématu o dopravě budeme na vycházkách více trénovat přecházení přes silnici
  • Budeme si povídat o tom, čím cestujeme a jak bychom se měli chovat např. v autobusu či vlaku.
  • Zaměříme se na poznávání světa kolem nás, tzn. učíme se vnímat nejen prostor kolem nás, ale i v celém okolí.

  I nadále budeme trénovat orientaci v čase, co máme za den, za měsíc a jakou část dne právě máme.

   

  Vzdělávací cíle:

  • zdokonalování dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace (ruka – oko)
  • vytváření prosociálních postojů
  • schopnost kooperace při práci ve skupině
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • námětové hry a činnosti
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje
  • rozvoj společenského i estetického vkusu – seznamovat s masopustními tradicemi a zvyky

   

  Vzdělávací nabídka:

  • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním
  • výroba masek
  • malování, kreslení, pracovní aktivity
  • cvičení organizačních dovedností

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LEDEN 2021

   

  Témata:

  Lidové zvyky a tradice – Tři králové, masopusty

  Zimní sporty - bezpečnost

  Povolání

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Nový rok začínáme hledáním správného místa pro nové hračky.

  Děti čeká projekt týkající se Tří králů, seznámí se s tradicemi masopustů.

  I nadále budou rozvíjet senzomotorické činnosti, budou se připravovat na zápis ve škole, samy si vyzkouší prostřednictvím hry, jaké je to být žákem. I nadále si upevňují pravidla, jak se při hrách venku bezpečně chovat a jak se správně oblékat. Znají dny v týdnu a budou se učit měsíce. V tomto měsíci také začneme s Maxíkem – stimulačním  programem pro předškoláky.

  Vzdělávací cíle:

  • další prohlubování poznatků o vlastním těle (zdraví, oblékání)
  • rozvoj všech pregramotností, jazykových dovedností
  • rozvoj prosociálního vnímání
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • rozvoj schopností sebeovládání
  • vytváření pozitivního vztahu k učení a ke škole
  • rozvoj logického myšlení
  • kognitivní činnosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  • projekt – půjdu do školy
  • tradice, zvyky Tříkrálového svátku , masopusty
  • pohybová cvičení a hry
  • experimentování s vodou, sněhem ( pokud bude) a ledem
  • básničky, písničky se zimní tematikou
  • druhy zimních sportů - bezpečnost
  • dny v týdnu, měsíce

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  PROSINEC 2020

  • ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
  • ČERT A MIKULÁŠ
  • VÁNOCE – TRADICE A ZVYKY

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Tento kouzelný adventní čas děti prožijí prostřednictvím kooperativního a prožitkového učení. V tomto měsíci je budou provázet každým dnem tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. Na návštěvu k nám zavítá Mikuláš se svými pomocníky a děti se budeme muset zamyslet nad tím, jací jsou, jak se chovají k ostatním a ukáží, co umí. Budou rozvíjet, mimo jiné, komunikační dovednosti, volní vlastnosti. Naučí se dělit se s kamarády a radovat ze společných dárků od Ježíška.

   

  Vzdělávací cíle:

  • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat vztah k rodině, kamarádům a svému okolí
  • vnímání pocitu sounáležitosti nejen v rodině, ale i ve školce
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
  • navození atmosféry klidu a souznění s okolím
  • poznávat, že vlastním jednáním lze druhého potěšit
  • vytváření spolupráce celé třídy při nácviku na vánoční besídku
  • zdokonalování v oblasti hrubé motoriky
  • rozvoj kultivovaného projevu
  • zapamatovat si a naučit zpaměti krátký text
  • vybavit si naučené
  • rozvoj společenského i estetického vkusu
  • rozvoj pozitivního vztahu ke kultuře a umění
  • učit se samostatně projevovat a vyjadřovat své city a postoje
  • seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky
  • rozvoj schopnosti sebeovládání

   

  Vzdělávací nabídka:

  • adventní tradice a zvyky
  • námětové hry – tematicky zaměřené
  • cvičení sebekontrole a sebeovládání
  • vyprávění o tom, jaké jsou naše vánoční zvyky
  • zpěv vánočních písní a koled
  • výroba vánoční výzdoby
  • společné zdobení vánočního stromečku
  • přípravy a realizace vánoční besídku ve třídě
  • pozorování vánoční výzdoby v obci
  • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování
  • zpěv, recitace, dramatizace
  • hra s novými hračkami – prohlubování vzájemných vztahů

   

  LISTOPAD 2020

   

  JÁ A MOJE TĚLO

  • Jednotlivé části těla, jak tělo funguje?
  • Ochrana zdraví
  • Smysly
  • Nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili především na zdravý  životní styl.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky. Poznáme jak tělo funguje, z čeho se skládá a  jak bychom se měli o sebe starat. Na konci měsíce se budeme věnovat také blížícímu se adventu a tradicím s ním spojených.

  Vzdělávací cíle

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,
  • dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
  • rozvoj užívání všech smyslů
  • rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti
  • seznamování se s fungováním těla
  • vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

   

  Kompetence

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla

  • má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu
  • umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné
  • má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky
  • koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou
  • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
  • zachovává správné držení těla
  • ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi
  • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
  • koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými              pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací  hmotou )
  • umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat

   

   Činnosti

  • pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi
  • sledujeme, jak tělo funguje
  • učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace
  • učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle
  • hrajeme lokomoční a pohybové hry
  • využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle
  • zkoušíme si relaxační cviky
  • rozdělujeme činnosti, které jsou pro zdraví člověka vhodné a co poškozuje, učíme se jak předcházet úrazům
  • umíme pomoci kamarádovi

   

   

  ŘÍJEN 2020

  Téma: Co přináší podzim

  • Vítr a déšť
  • Podzim na poli, na zahradě, v lese
  • Já a moje zdraví
  • Rekapitulace naučeného

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků,  pozorování podzimních změn v přírodě.  Poznávají plody podzimu. Příprava  na Halloween. Děti se učí  vnímat vlastní tělo, používat všechny své smysly, rozpoznat co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.

  Vzdělávací cíle:

  • poznávání a orientování se v blízkém okolí
  • vnímání a pozorování změn v přírodě
  • získat nové poznatky o živé i neživé přírodě
  • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích
  • osvojit si zdravé životní návyky
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • rozvoj logického myšlení
  • učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  • Halloween
  • Lidské tělo- co nám prospívá a škodí
  • vycházky do přírody
  • přímé pozorování přírodních objektů
  • sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem
  • podzimní práce na zahrádce
  • smyslové a psychomotorické hry
  • lokomoční a pohybové činnosti
  • využití knížek, obrázků, fotografií
  • rozvoj matematických představ
  • rozvoj grafomotorických dovedností
  • manipulační činnosti a úkony s předměty
  • hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti

   

  ZÁŘÍ 2020

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v novém prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, poznávání prostředí školky a jejího okolí, vytvoření si společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

  Vzdělávací cíle:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmout  nové  kamarády
  • podporovat prosociální chování
  • znát bezpečně prostory MŠ, které využívají
  • učit se kde mají hračky své místo
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat
  • osvojit si základní hygienické návyky
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
  • společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
  • procházky a seznamování se s okolím MŠ
  • činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne
  • volné hry na zahradě
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky
  • seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
  • výtvarné činnosti
  • pohybové hry


   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy