Vodníci

  ČERVEN 2018

  Co už umím – těším se do školy: Upevnění návyků, poznatků a vědomostí. Opakování slušného chování, kamarádských vztahů. Nácvik básní a písní na loučení s předškolákama. Jaký je rozdíl mezi MŠ a ZŠ, orientace před za nad… dny v týdnu, měsíce v roce, jemná grafomotorika, pracovní listy, hlásky na začátku a na konci slova, rytmizace, vyjadřování se celou větou a souvislé vyprávění. Výtvarné ztvárnění „Aktovka“. Povídání si o škole.

  Začíná léto: časové pojmy, zážitky z dřívějších dovolených, opakování ročního období, chování přírody – porovnávání. Připomenutí bezpečnosti při hrách na pobytu v létě v přírodě. Mnohá nebezpečí – bodnutí hmyzem, při koupání, jízdě na kole… Čtení prázdninových příběhů. Těšení se na prázdniny.

  Loučení s předškoláky 13.6. v 16h

  Děkuji rodičům za spolupráci a některým i za vstřícnost.

  Přeji krásné léto plné pohody, sluníčka.

  Předškoláčkům, přeji hodně štěstí v novém školním roce.

  Renáta :-)

   

  KVĚTEN 2018

   

  Jedeme na výlet.

  Jaký dopravní prostředky můžeme používat na výlet, základní pravidla chování na výletě

  „Levá, pravá“- nácvik termínů. „Hádanky“- poznej dopravní prostředek“.

  Komunitní kruh – rozhovory plánování výletu, co sebou na výlet, jak se na výletě chovat.

  Hry „Na letadla, na auta“- udržování směru, přemisťování se, honička s pravidly.

   

  Rodina

  Moje rodina, kamarádi-jména, jak si pomáháme, vztahy v rodině, ve polečnosti, cizím osobám. Hry na rodinu.

  Komunitní kruh – rozhovory o rodičích, babičce,dědovi, sourozenci.

  Rozcvička: „Táta dlouhý,…..“- hudebně pohybové cvičení.

  Četba: Maminčina pomocnice“ – četba, vyprávění.

  Dárek : výtvarná činnost .

  Společné hry s kamarády, ohleduplnost.

  Maminka má svátek.

  Já a moje maminka, proč se máme rádi, jak ji doma pomáhám, čím ji potěším. Příprava na oslavu Dne matek-výroba dárků.

  Výroba: „Navlékání korálků“- jemná motorika.

  „Hádanky“- hádáme s maminkou“.

  Komunitní kruh – rozhovory o mamince.

  „Maminka“ – báseň.

  „Čí maminka je nejkrásnější“ – četba, vyprávění.

  „Moje maminka“- malba.

  Dárek a přání pro maminku.

   

  DUBEN 2018

  -Jaro: svátky jara „Velikonoce“- rozhovory o velikonočních svátkách, jejich prožití. Změny v přírodě v jarním období- jarní obloha (aprílové počasí), květiny, hmyz, návrat ptáků, pozorování změn při procházce, práce s encyklopedií, kresba na základě poznatků, všímání si detailů – pučící stromy, keře, vylézající hmyz (ploštice), let ptáků (zachycení v pohybu), básně, písně, pohybové ztvárnění.

  -Duben měsíc bezpečnosti: základní pravidla silničního provozu, bezpečnost a ochrana zdraví (helma, reflexní předměty…), dopravní prostředky, dopravní značky… Hádanky, sluchové hry, přiřazování a nápodoba zvuku dopravního prostředku, procvičení levé a pravé strany, časová posloupnost, chování na výletě v provozu, na procházce, v autobuse (v dopravním prostředku)- dramatizace, rozhovory co je v silničním provozu správné a co není, důležitá telefonní čísla a na koho se obrátit při volání o pomoc, vyprávění pomocí obrázků - dopravní nehoda, četba s převyprávěním, výtvarné činnosti- výroba semaforu, dopravního hřiště, značky…, pracovní listy, písně „Zebra. Levá, pravá.“

  - Rej čarodějnic: „Filipojakubská noc“ její význam a pověst, příprava masek, píseň „Pět ježibab“, průvod masek čarodějů a čarodějnic obcí.

   

  BŘEZEN 2018

  -         Moje nejoblíbenější kniha- rozhovory a vyprávění (vyjadřování se celou větou) pohádek, které mám nejraději. Podle popisu a obrázků poznat co je to za pohádku. Výroba vlastní knihy, vlastní ilustrace, záložky do knihy. Četba z vlastních (přinesených) knih. Jak se chovat ke knihám (jak je ukládat do knihovny, nepsat do knih).

  -         Návštěva knihovny Líbezníce 7.3.2018 v 9h (procházka do Líbeznic).

  -         Domácí a hospodářská zvířata- jaká jsou nejznámější domácí a hospodářská zvířata a jejich vlastnosti-rozdíly, užitek a kde žijí. Hra na farmáře nás přiblíží k reálnějšímu náhledu. Napodobování a rozlišování hlasu zvířat. Přiřazování produktů ke zvířatům. Vyhledávání v encyklopedii „Jak se co dělá“- jogurt, máslo…Pracovní listy smyslové i grafomotorické k tématu. Písnička „Včelí medvídci“

  -         Přichází jaro- příroda a její změny na jaře – první květiny, zvířata, mláďata, stromy, barvy, první hmyz, počasí a jeho vliv na přírodu a na oblečení lidí. Časové pojmy. Pracovní listy. Opakování ročního období. Básně o jaru, o zahánění zimy. Výroba klíčů 2x na zamknutí zimy a odemknutí jara. Co je „morena“, jak je dobře, že přišlo jaro. Vycházky.

  -         Jarní svátek „Velikonoce“ koledy, výtvarné ztvárnění jara

   

  ÚNOR 2018

  -         Divadlo a pohádka, dramatizace pohádky – improvizace: „Princezna a drak“, výroba loutek, školní a třídní divadelní představení, skupinová spolupráce. Improvizace, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností. Dle obrázků určit o jakou pohádku se jedná, poslech pohádek – soustředění a vnímání, prohlížení knih s pohádkami, převyprávění pohádky dle obrázků, dějová posloupnost, pojem dobro a zlo, pracovní listy, omalovánky na uvolnění ztuhlosti zápěstí- procvičení jemné grafomotoriky, návštěva divadelního spolku. Výtvarné ztvárnění- výroba loutky, vlastní pohádkové knihy.

  -         Lidé kolem nás, příroda doma a ve školce, rozhovory o významu práce, pomoc strojů a přístrojů při práci, o pracovních profesí, co kdo dělá, kdo chce čím být, určování dle obrázků co dělá např. zedník, malíř…dle čeho to poznali, stavby ze stavebnic, píseň, četba příběhu s následným převyprávěním- rozvoj řeči „O pošťákovi a čarodějnici“. Rostliny doma a ve školce, péče o ně, péče o drobné živočichy, výroba pracovního stroje a květiny v květináči.

  -         Vysvětlení pojmu masopust, karnevalové masky a radovánky, tanec na hudbu z CD Město klaunů“, zpívání, pracovní listy na rozvoj smyslových orgánů a grafomotoriky.

   

  LEDEN 2018

  -         Vzpomínka na Vánoce, povídání si o tom „Co mi přinesl Ježíšek. Co mi udělalo největší radost“, hry s hračkami, čtení a převyprávění  legendy o „Třech králích“, píseň, odstrojování vánoční výzdoby, malba nejoblíbenějšího dárku, výroba koruny a dramatizace při písni.

  -         Naučit se časové pojmy, roční období, posloupnost dne.

  -         Zimní příroda a počasí, zima-přiřazování obrázků, zimní sporty, vnímání teploty –procházky a pozorování počasí s následnými rozhovory, pokusy- vlastnosti ledu, sněhu (dle počasí), rostliny a zvířata v zimě- jak se můžeme o ně starat, jak jim pomoci přečkat zimu, typické znaky, zvěř a její stopy- přiřazování stop, která zvířata spí zimním spánkem a která ne,  pracovní listy.

  -         Zimního počasí- zimní sporty, bobování, sáňkování (dle počasí): rozhovory o bezpečnosti při zimních hrách. Básně, písně viz na našich MŠ stránkách – popěvky říkadlového rázu, vytleskávání a vydupávání rytmu, výroba krmítka – lepení, stříhání, vhodná potrava pro ptáčky, Sněhulák- tiskání, lepení, omalovánky, malba na uvolnění zápěstí. Hry na smyslové vjemy - Na Mrazíky, Na Sněhulku, Na Peška…

   

  PROSINEC 2017

   

  -         Příprava na příchod Mikuláše a besídky: poslech a zpěv písní, vánoční koledy, básně.

  -         Četba o tom co je advent, vánoční příběhy-pohádky (citové vnímání).

  -         Osvojování dovedností, které předcházejí čtení i psaní: rozkládání slov na slabiky, hry se slovy a říkadly, grafické znázornění počtu slabik ve slově (na dané téma).

  -         Rozvíjení jemné motoriky: práce s nůžkami, práce s drobným materiálem, výroba dárků, Mikulášů, vykrajování vánočního cukroví, výroba vánočního řetězu…J

  -         Rozvoj pohybových dovedností, využívání všech smyslů: říkadlové melodie, rytmická pravidelnost hrou na tělo, nácvik písní s vánoční tématikou.

  -         Řečové schopnosti a jazykové dovednosti: vyprávění a hry dětí o přípravě na vánoce a jaké vánoce jsou nich doma (nákupy, úklid, vaření…). Jaké vánoce mají zvířátka (výroba krmítka).  Procvičení hlásky R, L-ozvěnové hry, čertíci.

  -          Vztahy k rodině ke kamarádům: společná výzdoba a příprava třídy na advent, příprava k pohoštění rodičů, příprava dárků pro své nejbližší.

  -          Rozvoj estetického kulturního cítění: výroba z různorodého materiálu, kreslení, pracovní listy, seznamování dětí s lidovými zvyky, příslovími.

  Krásné a spokojené vánoční svátky. Štěstí zdraví v novém roce 2018

   

  LISTOPAD 2017

  Po světě se mi hezky chodí 

  U lékaře – uvědomění si částí vlastního těla, hygienické návyky, ochrana zdraví, práce lékaře, rozlišování pravé a levé strany, námětové hry na doktora, hádanky s obrázky lidského těla, puzzle. Rozkládání slov na slabiky. Jaké důležité orgány v lidském těle jsou – maketa 3D lidského těla- stavebnice. Vitamíny a jejich důležitost.

  Četba: „Jak jsem se narodil? Jak rostu? Jaký je rozdíl mezi holkou a klukem“.

  Výtvarné ztvárnění „Bacil. Lidský orgán“

  Pracovní listy.

  Rozcvičky. Procházky na čerstvém vzduchu.           

  Lidé kolem nás- Rodiče, sourozenci a ostatní lidé kolem nás - vztahy… rozhovory: jací jsou, jací jsme my a koho máme rádi J

  Smyslová hra :“Vlaštovička seděla - co, koho viděla …,“ popis prostoru, předmětu a osoby, vyjadřování se celou větou. Sestavování obrázků – pod, nad, vedle…

  Výtvarné ztvárnění spolupráce.

  Příprava na svatého Martina, na první adventní neděli, čertovskou nadílku – básně, písně.

   

  ŘÍJEN 2017/2018

  Když jsou hrušky otrhané

   

  -    Charakteristika „babího léta“.

  -          Písně: „ Těžký život ježků.  Podzim.   Jaro,léto, podzim, zima“.

  -          Roční období, rozmary počasí a jeho vliv na člověka a přírodu. Jak vzniká déšť? Co je to mlha, jinovatka?

  -          Jak se v kterém ročním období (dle počasí) oblékat. Nácvik-tkaničky.

  -          Já a moje tělo, uvědomění si vlastního těla-lokomoční činnosti, vycházky do okolí.

  -          Pozorování měnící se přírody. Znaky, barvy podzimu (hnědá, oranžová, žlutá, červená). Stěhovaví ptáci, houfování.

  -          Sklizeň ovoce a zeleniny.

  -          Hádanky.

  -          Pracovní listy: geometrické tvary, přiřazování, smyslové vnímání,…

  -          Zdravotní cvičení : cviky na plosky nohou, úchopy.

                                       „Vycházka do lesa“

  -          Výtvarné činnosti : Navlékání korálků (přírodniny)

                                              Ježek ( koláž)

                                              Ovoce, zelenina (muchláž J ).      

                                              List ( zapouštění barev, klovatina)

                                              List (frotáž –zvýraznění struktury listu přes papír)

                                              Keře (foukaná technika, přírodniny).

                                              Vlaštovka (kresba-šablona)

                                              Dětské hry na podzim- pouštění draka.

   

  ZÁŘÍ  2017/2018

  PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE - RODINA

   

  -          Seznámení se s novými kamarády.

  -          Vzájemné poznávání s pravidly školky, s hračkami.

  -          Přátelské vztahy, bezpečnost.

  -          Rozhovory o prázdninách, o kamarádech, o rodině (komunikace, prověření výslovnosti).

  -          Zahrajeme si námětové hry „Poznej svoji značku. Na jména. Na barvy. Na domácnost.“

  -          Pohybové činnosti „Cesta do školky“ s říkankou.

  -          Přečteme si (příběh) -  Jak se zdravíme. Půjčujeme si hračky.

  -          Naučíme se básničku „O školce. Kamarád. Rodina.“

  -          Nakreslíme si svoji značku, dle šablony si vyrobíme (vystřiháme) svého kamaráda, namalujeme akvarel.barvami svoji rodinu.                                                               

  -          Osvěžíme si rituál „Veselé ranní přivítání.“

  -          Formou her a pracovních listů si řekneme o odlišnostech mezi děvčaty a chlapci (respektovat odlišnosti, chování, vzhled…).

  -          Budeme si povídat o vztazích k rodičům, sourozencům. Kdo jak doma rodičům pomáhá.

  -          Připomeneme si pravidla „slušného“ chování – zdravení, děkování, ohleduplnost…

  -          Vytvoříme si „Náš dům.“   

  -          budeme chodit na procházky, dbát na bezpečnost a to i v MŠ.

    

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy