Vodníci

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  ČERVEN 2019

   

  TÉMA : HURÁ NA PRÁZDNINY

   

  ·         CESTOVÁNÍ – VÝLETY A BEZPEČNOST

  ·         KRÁSY ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY

  ·         LOUČÍME SE S MATEŘSKOU ŠKOLKOU – co umím, znám, dovedu a chci.

   

  V červnu děti pomocí atlasů a encyklopedií procestují svět. Získají znalosti o odlišnostech různých

  kultur celého světa. Zároveň si  upevní znalosti o tom, kde  žijí a o České republice.

  Čekají nás rozhovory na téma bezpečného chování při jízdě na kole nebo při koupání.

  I nadále si budeme všímat přírodních změn při procházkách  i pobytu na zahradě.

  V tomto měsíci se rozloučíme s předškoláky a budeme si upevňovat vše, co jsme se za celý rok

  naučili z jednotlivých oblastí Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

   

  Vzdělávací cíle:

  ·         mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

  ·         seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

  ·         rozvoj mluvního projevu, umět se domluvit slovy i gesty, improvizovat

  ·         rozvoj schopnosti sebeovládání

  ·         respektovat druhého

  ·         poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

  ·         získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

  ·         rozvoj pohybových schopností

  ·         koordinace a rozsah pohybu

   

  Očekávané výstupy:

  ·         znát základní údaje o České republice a místě svého bydliště

  ·         zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

  ·         zachycovat skutečnosti ze svého okolí a výtvarně či slovně je vyjádřit

  ·         zvládat jemnou motoriku, ovládat různé pracovní nástroje

  ·         samostatně řešit nové situace, nalézat nová řešení

  ·         odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

  ·         ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

  ·         uplatňovat své individuální potřeby a respektovat potřeby jiného dítěte

  ·         těšit se z hezkých společných zážitků a prožitků

  ·         přijímat úspěch i neúspěch

  ·         spolupracovat s ostatními

   

  KVĚTEN 2019 - KDYŽ VŠECHNO KVETE

  PODTÉMATA:

  ·         JÁ  A MOJE RODINA – Máme se rádi s tátou a mámou, DEN MATEK

  ·         MÍSTO KDE ŽIJEME  - NA NAŠÍ ZAHRÁDCE A NA POLI

  ·         ZKOUMÁME   SVĚT  A ZVÍŘATA

  ·         CO DĚLÁME CELÝ DEN

  Tento měsíc budeme si povídat o tom, co pro nás znamená rodina, jak je důležité si vzájemně pomáhat.

  Dítě by mělo chápat vztahy a rozdíly mezi oběma pohlavími v rodinách, vazby mezi mezi  blízkou a širší rodinou – rodiče, prarodiče, sourozenci, teta, strýc.....

  Všechno kvete – zaměříme se nejen na význam včel, motýlů a čmeláků, ale také na škůdce a jak proti nim můžeme zasáhnout. Dále budou do tématu zahrnuty i pranostiky, přísloví  a pořekadla  – vliv počasí na úrodu.

  Jakou zeleninu a ovoce pěstujeme na zahrádce, co roste na polích . Procvičíme druhy zeleniny i ovoce a dále v návaznosti  zmíníme i jejich vliv na naše zdraví – tedy zdravý životní styl

  Při procházkách budeme pozorovat nejen změny v přírodě, ale také zvířata.

  Co děláme celý den – ve školce dopoledne, v poledne, odpoledne – toto téma je zaměřeno na organizaci běžného dne. Obsahuje aktivity , se kterými se děti pravidelně setkávají doma i ve školce.Cílem je orientace v čase i v prostoru.

   

  I nadále budeme :

  -          rozvíjet komunikační dovednosti a kultivovaný projev

  -          Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

  -          Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou

  -          Cvičit paměť, pozornost, představivost

  -          Rozvíjet estetické dovednosti při malování, recitování a zpívání


   

  DUBEN - JAK SE RODÍ JARO

  PODTÉMATA:

  DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

  ŽIVOT U POTOKŮ, V ŘEKÁCH A RYBNÍCÍCH

  VELIKONOCE SVÁTKY JARA

            

  JAK SE RODÍ JARO - OBECNĚ

     Téma „Jak se rodí jaro“ znamená přiblížit dětem nejrozmanitější přírodní změny, které jsou spojeny s příchodem jara. V tomto měsíci se budeme věnovat hlavně zvířatům.

  Dítě by mělo rozeznávat domácí a divoká zvířata, zvířata vodní a suchozemská a také ty, které žijí ve volné přírodě nebo v zajetí (ať už s člověkem nebo v zoo).

   Budeme si pojmenovávat zvířata a jejich mláďata, kde žijí, co jedí.

  Vysvětlíme si ,jak se k sobě zvířátka chovají,jak spolu vycházejí a jak bychom se ke zvířatům měli chovat my lidé.

   Z minulého měsíce si zopakujeme změny, ke kterým na jaře v přírodě dochází, co se děje s počasím…

  Zaměříme se i na přímé pozorování přírody při procházkách, kdy si budeme povídat o rozdílech, které jaro přináší .

     V týdnu „Velikonoce“ si budeme povídat o tradicích v naší zemi, které se dodržují s příchodem jara

   

  PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

  -          rozvoj řečových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, správného vyjadřování, učení se aktivnímu naslouchání…

  -          podněcujeme děti k samostatnému myšlení, vyprávění – klademe otázky, motivujeme, rozvíjíme paměť, fantazii, pozornost…

  -          podporujeme sebevědomí všech dětí, motivujeme k práci, k úklidu, k pohybu (s přihlédnutím k individualitě každého jedince a jeho potřeb)

  -          dětem poskytujeme řízené a částečně řízené hry, volné hry a širokou škálu činností

  -          rozvoj a upevňování samostatnosti, čistotě, hygieně

  -          rozvoj estetických dovedností (malujeme, recitujeme, zpíváme, tančíme…)

   

   

   BŘEZEN 2019

   

  HLAVNÍ TÉMA:          Březen – za kamna vlezem

  PODTÉMATA:            – Z pohádky do pohádky

   – Povolání – ten dělá to a ten zas tohle

   – Jaro na zahrádce

  Průběžné vzdělávací cíle

  -          Z pohádky do pohádky - zaměříme se hlavně na řečovou výchovu – budeme si povídat o pohádkách, o hrdinech a postavách, budeme si je číst, pouštět a vyprávět.

  -          Budeme si povídat o dobru a zlu, o lásce v pohádkách

  -          Naučíme se, jak jdou jednotlivé úseky pohádek za sebou – časová orientace, doplnění příběhu, představivost, logické myšlení

  -          Ten dělá to a ten zas tohle - budeme učit o různých povoláních.

            Kým kdo je, jak pracuje a s čím. Vysvětlíme si, proč lidé pracují a jak je práce důležitá.

  -          Jaro na zahrádce – budeme pozorovat změny v přírodě, které přicházejí s jarem.

  Jak se příroda probouzí

  -          budeme se učit ptáčky, kteří se vrací zpět z teplých krajin.

  -          budeme trávit čas na školní zahradě a v jejím blízkém okolí, abychom změny mohli pozorovat přímo

  -          Celý měsíc se budeme  učit především vlastní zkušeností, zážitkem a prožitkem. Zapojíme smyslové vnímání.

  -           Pohybovou aktivitu máme pravidelnou  každé dopoledne  a v příznivých venkovních teplotách rozšíříme i na odpoledne.

   Chodíme a hýbeme se na čerstvém vzduchu.

  K básničkám a písničkám přidáváme pohyby.

  -          Stále budeme upevňovat  dětské návyky – hygienu, stravování, chování, sebeobsluhu, mezilidské vztahy…

  -          I nadále trénujeme myšlení a paměť, nové dovednosti a schopnosti.

  -          Učíme se pravidla dialogu - při skupinových rozhovorech dáme prostor každému, aby k tématu řekl své. Zaměříme se více na rytmizaci a hlasitost řeči.

  -          Děti nenutíme mluvit, ale povzbuzujeme a motivujeme je k rozhovorům.

  -          Učíme děti naslouchat, neskákat si do řeči a hlásit se o slovo. Korigujeme správnou výslovnost. Podporujeme v mluvení i děti, kterým se povídat nechce.

  -          V neposlední řadě utvrzujeme již naučené.

  -          Při každé činnosti tolerujeme individualitu dítěte, učíme dle RVP-PV a ŠVP

   

   


  ÚNOR 2019

   

  HLAVNÍ TÉMA:                 OBJEVUJEME SVĚT KOLEM  NÁS

   

  PODTÉMATA:                   Kniha - studnice moudrosti

  Planeta Země (ekologie, lidé – multikultura...)

                                             Doprava, čím cestujeme

  Rekapitulace naučeného

   

  PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI A VZDĚLÁVACÍ CÍLE

  -          rozšíříme si vědomosti o knížkách -co je to kniha, odkud  se bere, můžeme si knihu půjčit a kde?

  -          Každé dítě si knihu vyrobí…

   

  -          zaměříme se na poznávání světa kolem nás:

  ·         učíme se vnímat nejen prostor kolem nás, ale i v celém okolí.

  I nadále budeme trénovat orientaci v čase, co máme za den, za měsíc a jakou část dne právě máme

   

  Projekt planeta Země:

  -          Cílem je naučit děti posuzovat stav životního prostředí, navrhovat a osvojit si postupy týkající se jeho ochrany.

  -          Nedílnou součástí projektu bude nejen naše země ,  ale i ostatní státy na planetě.

  -          Zaměříme se na lidi různých národností  a jejich kulturu

   

   

  -          Při tématu o dopravě budeme na vycházkách trénovat přecházení přes silnici, jak se chováme v hromadných dopravních prostředcích

  -          čím cestujeme a jak

  -          zapojíme objevování světa kolem nás - kam a čím se můžeme dopravit

   

  -          upevňujeme již naučené – opakování básniček a písniček z předešlého měsíce

  -          dále se naučíme nové

  -          procvičujeme paměť, vnímání a pozornost

   

  -          zaměříme se na zdokonalování v hygieně, slušném chování a přátelského klima ve třídě

  -          rozvíjíme sociální vztahy a komunikační dovednosti

   

  -          Tělesné cvičení - budeme dále rozvíjet poznávání vlastního těla, pohyby a orientaci v prostoru

   

  -          Výtvarné činnosti se zaměří hlavně na rozvoj jemné motoriky, dětské fantazie a kreativity

  -          I nadále upevňujeme správné držení psacích a pracovních potřeb.

  Veškeré činnosti dle týdenního plánu a budou v kooperaci s RVP – PP a ŠVP (školní vzdělávací program)

   

  LEDEN

  TÉMATA:

  ·         JÁ A PANÍ ZIMA

  -          Učíme se nové techniky – klovatinová rezerva, zapouštění soli, aj.

  -          Rozvíjíme paměť – učíme se nové texty k písničkám, doprovázíme je hrou na tělo

  -          Rozvíjíme jemnou motoriku, vyvození úchopu psací potřeby

  -          Trénujeme jednoduchá dechová cvičení, uvolňujeme tělo a zápěstí

  -          Opakujeme pravolevou orientaci, povídáme si o krajině v zimě

   

  Výtvarné činnosti: Zamrzlé okénko, Novoroční ohňostroj, Tři králové

  Básničky: Paní zima

  Písničky: Sněhulák, V zimě

   

  ·         ZIMNÍ SPORTY

  -          Povídáme si o různých zimních sportech – co je u sportu důležité, co k němu potřebujeme

  -          Při cvičení se snažíme některé sporty znázornit – běh na lyžích, bruslení, lyžování, sáňkování, snowboard aj.

  -          Zaměřujeme se na logopedická cvičení a výslovnost některých hlásek

  -          V grafomotorice se učíme tečky

   

  Výtvarné činnosti: Kresba oblíbeného sportu, vlepování do celku

  Básničky: Sněhové vločky, Sněhuláček

  Písničky: Sněhurka, Lyže, aj.

   

  ·         KARNEVALY A MASOPUSTY

  -          Povídáme si o tom, co je to masopust, co se při něm dělá a jí a tančí

  -          Pohybové aktivity - nácvik jednoduchého tance

  -          Děti vypráví o oblíbených maskách nebo pohádkových postavách

  -          Trénujeme správný úchop tužky, učíme se správně vykreslovat obrázky

   

  Výtvarné činnosti: Zimní krajina – použití vatových tamponů, výroba masky – škrabošky, vystřihování

  Básničky: Zima, Masopust

  Písničky: „Zimní oblečení, Karneval, Nestarej se, ženo má, To je zlaté posvícení

   

  PROSINEC

  TÉMATA:

  ·        ČERT, MIKULÁŠ A ANDĚL

  -          Učíme se básničku – rozvoj paměti

  -          Rozvíjíme jemnou motoriku, kreslíme obrázky pro Čerta, Mikuláše a Anděla

  -          Nacvičujeme nová dechová a artikulační cvičení

  -          Učíme se pojmenovat některé rytmické nástroje z Orffova instrumentáře a také zkoušíme jednoduchý rytmický doprovod při zpěvu

   

  Výtvarné činnosti: Dopis Ježíškovi, Čert z roliček od toaletního papíru, Mikuláš

  Básničky: „Hudry, hudry“

  Písničky: „Čertovská polka, písnička pro čerta“ aj.

   

  ·        VÁNOCE – TRADICE A ZVYKY

  -          Povídáme si o tradicích a zvycích Vánoc

  -          Některé zvyky s dětmi zkoušíme (posílání lodiček, rozkrojení jablka, aj.)

  -          Pravolevá orientace, pokyny před – vzad – na – pod - vedle

  -          Pohybové aktivity – protažení těla, hra na Mrazíka

   

  Výtvarné činnosti: Zdobení perníčků, Výroba Vánočních ozdob

  Básničky: Vánoční stromeček

  Písničky: Koleda, Koleda Štěpáne, Dědečku, dědečku koleda, Rychle bratři, aj.

   

  ·        MÁME RÁDI POHÁDKY

  -          Předčítáme si oblíbené pohádky a povídáme si o nich – převyprávění

  -          Dramatizace pohádky

  -          Rozvoj sluchového vnímání – poslechové hádanky

  -          Prosinec – poslední měsíc v roce, opakujeme si měsíce v roce a roční období

  Výtvarné činnosti: Výroba dárečků

  Básničky: Vánoce

  Písničky: „Sněhurka“, Vánoční koledy a písně s Vánoční tematikou

   

   

  Listopad   2018/2019

   

  TÉMATA:

  VÍTR A DÉŠŤ

  Pozorujeme změny v počasí, umíme vyjmenovat znaky podzimu

  Opakujeme barvy a umíme je rozpoznat

  Rozvíjíme jemnou motoriku a osvojujeme si výtvarné techniky (artefiletika, zapouštění barev, rozfoukávání, stříhání, lepení aj.)

  Učíme se správně dýchat pomocí dechových cvičení, uvolňujeme jemnou motoriku mluvidel, nacvičujeme rytmický doprovod na tělo

  Procvičujeme paměť

   

  Výtvarné činnosti: Dráček na špejli, kaluže, deštník a holínky

  Básničky: „Déšť“

  Písničky: „Vyletěl si pyšný drak, Foukej, foukej větříčku, Prší, prší aj.

   

  MOJE TĚLO

  Umíme pojmenovat části těla a vím, kde se nachází

  Vím, jak se jmenují jednotlivé prsty na rukou

  Učím se pojmenovat chutě (slané, sladké, kyselé a hořké) a umím je rozpoznat

  Cviky zejména na plosky nohou a protažení svalů zad

  Procvičujeme paměť a zpíváme s pohybem

  Rozvoj sluchového a hmatového vnímání

   

  Výtvarné činnosti: Skupinová práce - obkreslovaní těla, pracovní listy

  Básničky: „Prsty“

  Písničky: „Hlava, ramena, kolena, palce

   

  JÁ A MOJE ZDRAVÍ

  Víme, co je dobré pro moje zdraví, snažíme se o něj správně pečovat

  Umíme se správně obléknout (proměnlivé počasí)

  Dodržujeme správnou hygienu, abychom předcházeli nemocem

  U pana doktora se umíme slušně chovat a nebojíme se ho

  Učíme se pečovat o své zuby, abychom neměli kazy

   

  Výtvarné činnosti: Moje zoubky

  Básničky: „Čistím zoubky řízy říz“

  Písničky: „Doktora se nebojíme“

   

  Říjen   2018/2019

  RUKU V RUCE S PŘÍRODOU

  Když jsou hrušky otrhané

  Charakteristika „babího léta“.

  -          Četba s převyprávěním příběhu (procvičování logopedické výslovnosti, plynulé vyjadřování se) „Jakub a babí léto. Jak pavouček cestoval. Jablíčko“.

  -          Hudební, pohybové a výtvarné ztvárnění deště, deštíku, lijáku.                                             

  -          Písně: „ Těžký život ježků.  Podzim.   Jaro,léto, podzim, zima“.

  -          Roční období, rozmary počasí a jeho vliv na člověka a přírodu. Jak vzniká déšť? Co je to mlha, jinovatka?

  -          Jak se v kterém ročním období (dle počasí) oblékat. Nácvik-knoflíky, zipy.                          

  -          Já a moje tělo, uvědomění si vlastního těla-lokomoční činnosti, vycházky do okolí.

  -          Pozorování měnící se přírody. Znaky, barvy podzimu (hnědá, oranžová, žlutá, červená). Stěhovaví ptáci, houfování. Sklizeň ovoce a zeleniny.

  -          Hádanky.

  -          Pracovní listy: geometrické tvary, přiřazování, smyslové vnímání,…

  -          Zdravotní cvičení : cviky na plosky nohou, úchopy.

                                       „Vycházka do lesa“

  -          Opakování, procvičování stran Levá-pravá (prosím o procvičování i s rodiči).

  -          Výtvarné činnosti : Navlékání korálků (přírodniny)

                                              Ježek ( koláž)

                                              Ovoce, zelenina (muchláž J ).      

                                              List ( zapouštění barev, klovatina)

                                              List (frotáž –zvýraznění struktury listu přes papír)

                                              Keře (foukaná technika, přírodniny).

                                              Vlaštovka (kresba-šablona)

                                              Myška (modelína, přírodniny)

  -          Dětské hry na podzim- pouštění draka.

  ZÁŘÍ  2018

   

  PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE - RODINA

  -         Seznámení se s novými kamarády.

  -         Vzájemné poznávání s pravidly školky, s hračkami.

  -         Přátelské vztahy, bezpečnost.

  -         Rozhovory o prázdninách, o kamarádech, o rodině (komunikace, prověření výslovnosti).

  -         Zahrajeme si námětové hry „Poznej svoji značku. Na jména. Na barvy. Na domácnost.“

  -         Pohybové činnosti „Cesta do školky“ s říkankou.

  -         Přečteme si (příběh) -  Jak se zdravíme. Půjčujeme si hračky.

  -         Naučíme se básničku „O školce. Kamarád. Rodina.“

  -         Nakreslíme si svoji značku.                                                               

  -         Osvěžíme si rituál „Veselé ranní přivítání.“

  -         Formou her a pracovních listů si řekneme o respektování, chování k druhým.

  -         Budeme si povídat o vztazích k rodičům, sourozencům. Kdo jak doma rodičům pomáhá.

  -         Připomeneme si pravidla „slušného“ chování – zdravení, děkování, ohleduplnost…

  -         Vytvoříme si „Náš dům.“   

  budeme chodit na procházky, dbát na bezpečnost a to i v MŠ.   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy