Žabičky

  KVĚTEN 2021 

    MOJE RODINA, MŮJ DOMOV
   
  ZÁMĚR :
  - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
  - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, vytvářet citové vztahy, city prožívat
  - seznámení s místem a prostředím ve kterém žijeme
  - osvojení poznatků o naší vesnici, rozdíly  vesnice X město
   
  CÍLE :
  -vyjádření , co je rodina a její význam
  - chovat se citlivě a ohleduplně ke všem příslušníkům rodiny
  - znát jména rodičů, prarodičů
  - znát jméno vesnice ve které žijeme , její okolí
  - schopnosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky
   
  ČINNOSTI :
  - námětové hry a činnosti
  - výtvarné a pracovní činnosti
  - rozvoj pohybových dovedností, hrubé i jemní motoriky
  - skládání z papíru  - domek 
  - činnosti na rozvoj koordinace ruka / oko
  - výroba dárku pro maminku
  - básně a říkanky s pohybem
   

    DUBEN 2021

   
   ZÁMĚR : 
   - seznámení s tradicemi Velikonoc a pálení čarodějnic, lidovými zvyky. 
   - příjemně prožívat svátky jara
   - seznámení s domácími a hospodářskými zvířaty - rozdíly - domácí máme na mazlení :-) , hospodářská nám slouží k užitku
   - vytvářet kladný vztah ke zvířatům, jak se o ně staráme
   - poznat a umět pojmenovat jejich mláďata
   
   
  CÍLE :
   - osvojení si elementárních poznatků o lidových tradicích a zvycích
   - obohacení slovní zásoby, naučit se vnímat příběh
   - rozlišení dobra a zla, vyvodit ponaučení
   - zapamatovat si krátké příběhy, říkanky
   - vážit si života ve všech jeho formách
   
  ČINNSTI :
   - výrobky v dílničkách - zdobení vajíček, velikonoční přáníčka, velikonoční naučná stezka...
   - cvičení a napodobování zvířat, tvoření dvojic - kdo k sobě patří
   - výrobky z papíru - skládání origami zvířátek 
   - pracovní a grafomotorické listy s jarní a zvířecí tématikou
   - výtvarné a pracovní činnosti
   - říkanky o zvířátkách 
   - čarodějnický rej v mš
   

  BŘEZEN 2021  

  - utváření vztahu k přírodě, pozorování změn, seznamování se s některými tradicemi a zvyky vážících  se k jarnímu období
  - uvědomění si rozmanitosti světa, probouzení se přírody
  - podvědomě utvářet kladný vztah  přírodě a její ochraně
  - seznámit se s prvními  jarními květinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty
   
  CÍLE :
  - upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou 
  - osvojit si elementární poznatky o lidových tradicích a zvycích
  - vnímat rozmanitosti a pestrost přírody
  - vytvářet kladný vztah k přírodě a všemu živému
   
  ČINNOSTI: 
  - rozhovory o jarním období, o změnách v přírodě které s příchodem jara nastávají
  - hry na probouzení jara - využití všech smyslů
  - pracovní a grafomotorické listy s jarní tématikou
  - výrobky z papíru - skládání
  - pohybové hry 
  - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"


   

       ÚNOR 2021

   

  ZÁMĚR : 

  - rozvoj a užívání všech smyslů

  - rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky

  - umět využívat sněhu a ledu při volných hrách, zjistit jak vzniká sníh, učit děti vytvářet různé objekty ze sněhu, poznávat radosti zimního období

  - sledovat a určovat typické znaky zimy

   seznámit děti s různými druhy sportů, umět je popsat a vhodně  napodobovat ,vnímat a esteticky oceňovat přírodní prostředí v zimě

  - seznámení s některými tradicemi v období masopustu, společně prožívat radost a veselí

  - karneval v MŠ

  CÍLE :

  - umět se vyjadřovat a sdělovat své prožitky

  - soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat

  - umět spolupracovat a domluvit se s kamarády, naslouchat druhému

  - radostně prožívat společné aktivity

   

  ČINNOSTI:

   -hry na sněhu uvědomit si jeho vlastnosti a umět ho vhodně využít při hrách

  - poslech čtených pohádek

  - kolektivní práce - výzdoba třídy

  - rozhovory o zimě, zimních sportech, masopustu

  - uspořádání karnevalu

  - konstruktivní hry, stavebnice, velké puzzle

  - pracovní a grafomotorické listy k danému tématu

   

  LEDEN 2021

   
  ZÁMĚR  :
   -  charakterizovat zimní období a činnosti, které k tomuto období patří. Jak se správně oblékáme, zimní hry a sporty, bezpečnost při zimních radovánkách. Podmínky pro                      život zvířat a ptáků v zimním období.
   
  CÍLE  : 
   -  osvojení si poznatků o zimním období, jak můžeme pomoci volně žijícím zvířatům v zimním období
   -  osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
   -  zdokonalování pracovních, výtvarných, řečových schopností
   
  ČINNOSTI  : 
   - rozhovory o zimě, o zimních sportech - práce s encyklopedii
   - pozorování přírodních jevů, pokusy se sněhem a ledem (pokud bude :-))
   - povídání o zvířátkách v zimě, jak jim můžeme pomoci
   - pracovní a výtvarné činnosti - práce s lepidlem, papírem, barvami
   - rozvoj jemné a hrubé motoriky - mačkání papíru ( papírové koule a koulovačka)
   - pracovní a grafomotorické listy se zimní tématikou
   

  PROSINEC

   
  Vzdělávací cíle :
   
  - rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie, seznámení s tancem, písněmi a říkadly k tématu Advent a Vánoce
  - poznávání vánočních tradic, zvyků a symbolů. Jak prožíváme adventní období - dodržujeme tradice u nás v rodině
  - rozvoj pohybových a řečových schopností - spojit pohyb s textem básně, písně
   
   
  Výstupy :
   
  - seznámení se se zvyky a tradicemi tohoto období
  - radostné prožívání a těšení se na Mikuláše, čerta a anděla, těšení se na Ježíška
  - vyjadřovat představivost a fantazii při tvořivých činnostech
  - umět prožívat vánoční atmosféru, spolupracovat na vánoční výzdobě našeho prostředí
  - zdokonalovat pracovní a výtvarné dovednosti
   
   
  Okruhy činností :
   
  - Mikuláš, anděl, četr - tvoření z papíru
  - řetězy z proužků barevného papíru - výzdoba třídy
  - námětové hry a činnosti
  - výtvarné činnosti
  - poslech vánočních koled a jejich nácvik, básničky s vánoční tématikou
  - výroba dárků a přáníček pro rodiče, výzdoba třídy
  - nadílky v MŠ
  - pracovní a grafomotorické listy s vánoční tématikou
   

  LISTOPAD 2020

  Záměr :
      
  • rozvoj fantazie , hrubé i jemné motoriky
  • posilování samostatnosti a psychické odolnosti
  • rozvoj prostorových vztahů
  • vytváření kladných postojů k druhému
  • rozvoj kulturně estetických dovedností 
   

  Okruhy činností :

   

  Motivace: poslech a následná diskuse podle příběhu Proč se javor na podzim červená 

  - naučit se krátké texty - básně a písně s podzimní tématikou

  - výroba netopýra z ruličky od toal. papíru

  - manipulace s listy - portréty a další obrázky z listů

  - navlékání listů a ostatních přírodnin

  - grafomotorické listy a cvičení

  - vyjádření barevnosti podzimu pomocí barevných papírů - výběr takových papírů, které mají stejnou barvu jako podzimní listí

  - puzzle list

  - zpěv písně "Zdravíme Tě, podzime" - tanec , rytmizace na nástroje , hra na tělo

   

  ŘÍJEN 2020

   
              CO PŘINÁŠÍ PODZIM
   
  Záměr : Poznávání hlavních znaků podzimního období a proměn, které v přírodě na podzim nastávají. Poznávání listnatých a jehličnatých stromů, rozdíly mezi nimi a plody, které nám dávají.                                       Získávání vztahu  k  přírodninám a práce s nimi ( tvoření, hraní, učení).
               Rozvoj poznávacích schopností, vnímání přírodní krásy a harmonie. Rozvoj estetického vnímání. 
               Rozvoj grafomotorických dovedností.
               Stálé upevňování pozice dětí ve školce, snaha o to, aby se děti do školky těšily a chodily do ní rády.
   
   
  Okruhy činností : 
               Pozorování změn v přírodě
               Lokomoční a jiné činnosti
               Poslech čtených pohádek a příběhů
               Nácvik básniček a písniček
               Tvoření z přírodnin, modelování
               Grafomotorické činnosti
   

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Záměr :  Adaptace nových dětí na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, zapojení se do společných činností ( hry, tvoření, úklid hraček apod.) Naučit se přizpůsobit a spolupracovat s ostatními 
                dětmi.
                Seznámení se s novými návyky a pravidly MŠ a jejich dodržování.
                Seznámení se se svou značkou (místo kam si ukládáme všechny své věci)
                Přiblížit dětem jak to ve školce chodí, co vše budeme společně dělat.
                Zaměříme se na zdokonalení a upevnění hygienických návyků (mytí a dezinfekce rukou, oblékání , používání příboru, osobní hygiena...) 
   
   
  Okruhy činností :  
               - pohybové a výtvarné činnosti 
               - prohlížení knížek 
               - poslech čtené pohádky
               - společné hry a tvoření
               - opakování známých básniček a písniček
               - upevňování pravidel - ranní kruh, hry na jména, hry  na značky     
               A samozřejmě si budeme hodně hrát :-)  a poznávat okolí naší školky
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy