Zápis na šk. rok 2018-19

  Č.j.:      238 /018

  Datum vyhotovení: 22. května 2018

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání  od následujícího školního roku  takto:

   

  Registrační číslo

  Rozhodnuto

   

  Registrační číslo

  Rozhodnuto

  81/018

  přijat/a

   

  109/018

  přijat/a

  111/018

  přijat/a

   

  98/018

  přijat/a

  103/018

  přijat/a

   

  102/018

  přijat/a

  76/018

  přijat/a

   

  75/018

  přijat/a

  68/018

  přijat/a

   

  70/018

  přijat/a

  104/018

  přijat/a

   

  88/018

  přijat/a

  99/018

  přijat/a

   

  71/018

  přijat/a

  106/018

  přerušeno správní řízení

   

  89/018

  přijat/a

  86/018

  přijat/a

   

  65/018

  přijat/a

  92/018

  přijat/a

   

  101/018

  přijat/a

  69/018

  přijat/a

       
   

   

  Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 22. května 2018 na veřejně přístupném místě – na úřední desce MŠ Měšice před vchodem do budovy a na web stránkách. Tímto dnem začíná běžet  lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.                                                                                       

  Pokud máte zájem o vydání rozhodnutí o přijetí  -  pondělí 28. května 2018 15-16.30 hod. nebo po telefonické domluvě.

  Klára Pokorná, pověřena řízením MŠ

   

   

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚŠICE

  Povinné předškolní vzdělávání!

  Vzhledem k proběhlé legislativní úpravě platí povinné předškolní vzdělávání, tzn., že dítko, které do 31.8.2018 dosáhne pěti let věku, je povinno (resp. jeho zákonný zástupce) přijít k zápisu do spádové mateřské školy (v případě trvalého pobytu dítěte v obci Měšice je spádová mateřská škola MŠ Měšice, Nosticova 17)

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Zákonný zástupce může (nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku) oznámit řediteli školy, že dítě bude vzděláváno jiným způsobem a to buď v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území ČR nebo (v odůvodněných případech) individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje  bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Podrobnější  informace vizte na této stránce dole

   

  Přihlášení se na zápis – kdykoli od teď do 1. května 2018

  Abych Vám ušetřila čas, předešla postávání ve frontě na zápis, aby tento akt byl důstojnou a milou událostí, abyste měli prostor zeptat se na vše co potřebujete, budete se i letos na samotný zápis objednávat v rezervačním formuláři a to přímo na konkrétní hodinu na adrese:

  http://materska-skola-mesice.reservio.com/

  Na této stránce potvrdíte „Vytvořit rezervaci“. Tento rezervační web používáme i pro rezervaci konzultačních hodin s učitelkami, takže se Vám ukáže nabídka "ZÁPIS"  a pod nimi "Konzultace". Zvolíte ZÁPIS a nabídne se Vám 2. květen (termín zápisu). Vpravo si zvolíte čas, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Volba probíhá kliknutím na danou hodinu a stisknutím „Pokračovat“. Dále vyplníte požadované údaje s tím, že uvedete Vaše jméno, e-mail, telefonní spojení na Vás a do poznámky jméno a datum narození Vašeho dítěte. Údaje potvrdíte stisknutím „Vytvořit rezervaci“. Na Vámi udaný e-mail Vám přijde potvrzení o rezervaci.

  Věřím, že i toto přispěje k tomu, aby zápis byl milým, klidným okamžikem...

  V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Telefonní spojení na mě je: 777 304 024, mail: ms.mesice@seznam.cz. Kontaktujte mě samozřejmě i v případě, že nemáte možnost se přes internet objednat...

   

  Den otevřených dveří - středa 18. dubna

  Rodiče dětí, které se budou chtít dostavit k zápisu si v tento den mohou prohlédnout prostory naší školy a vyzvednout potřebné formuláře k zápisu. Z organizačních důvodů v následujícím časovém rozvržení: dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 15 do 17 hodin.

  Potřebné formuláře je též možno stáhnout na úplném konci této stránky (evidenční list prosím tiskněte oboustranně) případně se se mnou domluvte na telefonním čísle 777 304 024 či emailu: ms.mesice@seznam.cz.

   

  Zápis do MŠ – 2. května 2018

  V tento den proběhne odevzdání vyplněných přihlášek a dokumentů (seznam vizte níže). Přijdete v konkrétní čas, na který jste se objednali a to do třídy, která je umístěna v přízemí budovy, hned za hlavními dveřmi. Máte-li možnost, přijďte s dítětem, na každé čeká úkol a také malý dáreček vyrobený našimi dětmi.

   

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.      Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená)

   

  Pořadí ve kterém budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Měšice bude následující:

  * děti s odkladem školní docházky a děti, které do 31.8. 2018 dosáhnou pěti let věku, a které mají zároveň místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve spádovém obvodu obce Měšice.

  * děti, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve spádovém obvodu obce Měšice mladší pěti let seřazené od nejstaršího po nejmladší s upřednostněním starších dětí, a to do naplnění kapacity Mateřské školy Měšice

  * děti, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) mimo spádový obvod obce Měšice

   

  Předpokládaný počet dětí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání na šolní ro  2018-19 je 20 dětí.

   

  K individuálnímu vzdělávání:

  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  - jméno/jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

  - uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

  - důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   

  Oznámení o individuálním vzdělávání přineste ideálně rovnou k zápisu. Zákonný zástupce dítěte dostane od ředitele mateřské školy oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří mateřská škola mezi 3. a 4. měsícem od počátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte na ověření. Jestliže dojde k ukončení individuálního vzdělávání (zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření), nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Náklady spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte.

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy