Zápis pro školní rok 2020-21

   

  Č.j.:     181 /019

  Datum vyhotovení: 1. června 2020

   

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

   

  Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku  takto:

   

  Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské  škole Měšice  uchazečů s tímto registračním  číslem:

   

   

  Registrační číslo

  Rozhodnuto

   

  Registrační číslo

  Rozhodnuto

  128/020

  přijat/a

   

  114/020

  přijat/a

  107/020

  přijat/a

   

  111/020

  přijat/a

  121/020

  přijat/a

   

  101/020

  přijat/a

  125/020

  přijat/a

   

  120/020

  přijat/a

  112/020

  přijat/a

   

  123/020

  přijat/a

  110/020

  přijat/a

   

  122/020

  přijat/a

  127/020

  přijat/a

   

  115/020

  přijat/a

  119/020

  přijat/a

   

  118/020

  přijat/a

  109/020

  přijat/a

   

  131/020

  přijat/a

  105/020

  přijat/a

   

  116/020

  přijat/a

  126/020

  přijat/a

   

  129/020

  přijat/a

  108/020

  přijat/a

   

  102/020

  přijat/a

   

   

  Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1.června 2020 na veřejně přístupném místě – na úřední desce MŠ Měšice před vchodem do hlavní budovy a na web stránkách. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.                                                                                       

  Pokud máte zájem o vydání rozhodnutí o přijetí  -  pondělí 15. června 2020 v čase 15-16.30 hod. nebo po telefonické domluvě.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ………………………………………..     

                                                                                Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚŠICE

  21.4.2020 ZMĚNY  TÝKAJÍCÍ SE ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21

  Zápis může proběhnout dle původní informace 5.května 2020.

  Tím, že se přihlašujete přes rezervační systém, nenanstane situace, že by docházelo ke shromažďování většího počtu lidí. Avšak toto osobní podání přihlášky a všech dokumentů bude muset proběhnout bez účasti dětí. Pro dospělé bude připravena desinfekce na ruce, kterou je třeba použít.

  Vzhledem k nastalé situaci tu je ale možnost podat žádost a ostatní dokumenty jinou cestou a to:

  * do datové schránky školy (shykutd)

  * emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email)

  * doporučeně poštou

  Pro tyto ostatní možnosti podání přihlášky byl prodloužen termín a to až do 15. května 2020. Pokud budete žádost podávat jinak než osobně, bude Vám emailem, popřípadě datovou schránkou zasláno registrační číslo Vaší žádosti. Pokud Vám do pěti dnů od odeslání žádosti ode mne registrační číslo nepřijde, kontaktujte mne prosím .

  Pokud nemáte evidenční list potvrzený lékařem, stačí čestné prohlášení (příloha na této stránce dole), že je dítě řádně očkováno a přiložit ofocené všechny stránky očkovacího průkazu. Evidenční llist doložíte do nástupu dítěte do MŠ.

  Budu-li mít pochybnosti o pravosti doložených dokladů, mohu si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

  Shrnutí - dokumenty potřebné k zápisu k předškolníu vzdělávání :

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem, pokud jej nemáte potvrzený lékařem, tak přinést vyplněný od Vás + Čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu

  4.      Kopie rodného listu

  5.      Pokud máte, tak doporučení ze školského poradenského zařízení

   

  Věřím, že i za těchto podmínek zvládneme vše k oboustranné spokojenosti.

  Pokud budete cokoli potřebovat, určitě mi pište, volejte.

  S přáním klidných dnů, Klára Fonová Pokorná, ředitelka MŠ

   

  RUŠÍM DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PLÁNOVANÝ NA 6. DUBNA , pokud budete potřebovat cokoli vědět, prosím ozvěte se mailem nebo telefonicky. Děkujiza pochopení, klidné dny všem, Klára Foniová Pokorná, ředitlelka MŠ, 25.3.2020

  Vzhledem k situaci ohledně karatnénních opatření bude den otevřených dveří buď přesunut na pozdější termín nebo zrušen. Prosím, sledujte tuto stránku. Datum zápisu 5.5. zatím zůstává v platnosti. Všechny potřebné dokumenty je možno vytisknout z příloh na této stránce dole, pokud někdo nemáte možnost tisku, ozvěte si mi, můžete si po dohodě vyzvednout formuláře ve školce. Děkuji za pochopení, Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ, 23.3.2020

   

  Povinné předškolní vzdělávání!

  Vzhledem k proběhlé legislativní úpravě platí povinné předškolní vzdělávání, tzn., že dítko, které do 31.8.2020 dosáhne pěti let věku, je povinno (resp. jeho zákonný zástupce) přijít k zápisu do spádové mateřské školy (v případě trvalého pobytu dítěte v obci Měšice je spádová mateřská škola MŠ Měšice, Nosticova 17)

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Zákonný zástupce může (nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku) oznámit řediteli školy, že dítě bude vzděláváno jiným způsobem a to buď v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území ČR nebo (v odůvodněných případech) individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje  bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Podrobnější  informace vizte na této stránce dole.

  Pokud dítě plní povinné předškolní vzdělávání v jiném akreditovaném vzdělávacím zařízení (v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku), prosím o sdělení této skutečnosti písemnou formou.

   

  Přihlášení se na zápis – kdykoli od teď do 4.května 2020

  Abych Vám ušetřila čas, předešla postávání ve frontě na zápis, aby tento akt byl důstojnou a milou událostí, abyste měli prostor zeptat se na vše co potřebujete, budete se i letos na samotný zápis objednávat v rezervačním formuláři a to přímo na konkrétní hodinu na adrese:

  http://materska-skola-mesice.reservio.com/

  Na této stránce potvrdíte „Vytvořit rezervaci“. Tento rezervační web používáme i pro rezervaci konzultačních hodin s učitelkami, takže se Vám ukáže nabídka "ZÁPIS"  a pod nimi "Konzultace". Zvolíte ZÁPIS a nabídne se Vám 5. květen (termín zápisu). Vpravo si zvolíte čas, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Volba probíhá kliknutím na danou hodinu a stisknutím „Pokračovat“. Dále vyplníte požadované údaje s tím, že uvedete Vaše jméno, e-mail, telefonní spojení na Vás a do poznámky jméno a datum narození Vašeho dítěte. Údaje potvrdíte stisknutím „Vytvořit rezervaci“. Na Vámi udaný e-mail Vám přijde potvrzení o rezervaci.

  Věřím, že i toto přispěje k tomu, aby zápis byl milým, klidným okamžikem...

  V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit. Telefonní spojení na mě je: 777 304 024, mail: info@msmesice.cz. Kontaktujte mě samozřejmě i v případě, že nemáte možnost se přes internet objednat...

   

  Den otevřených dveří - pondělí 6. dubna

  Rodiče, kteří se budou chtít dostavit k zápisu si v tento den mohou prohlédnout prostory naší školy a vyzvednout potřebné formuláře k zápisu. Z organizačních důvodů v následujícím časovém rozvržení: dopoledne od 10 do 11.30 hodin V NOVÉ BUDOVĚ (areál CVČ Měšice Nosticova 15) a odpoledne od 15 do 16.30 hodin VE STARÉ BUDOVĚ (Nostiocova 17).

  Potřebné formuláře je též možno stáhnout přímo z našich webových stránek www.msmesice.cz v záložce na horní liště „Zápis na rok 2020-21“, případně se se mnou domluvte na telefonním čísle 777 304 024 či emailu: info@msmesice.cz.

   

  Zápis do MŠ – úterý 5. května 2020

  V tento den proběhne odevzdání vyplněných přihlášek a dokumentů (seznam viz níže). Přijdete v konkrétní čas, na který jste se objednali a to do třídy, která je umístěna v přízemí staré  budovy, hned za hlavními dveřmi. Máte-li možnost, přijďte s dítětem, na každé čeká úkol a také malý dáreček vyrobený našimi dětmi.

   

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2.      Vyplněná přihláška ke stravování v MŠ

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená)

   

  Pořadí ve kterém budou přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Měšice bude následující:

  ·         děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2016 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.8.2017 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Měšice,  narozené nejpozději 31.1.2018 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.

  ·         děti s trvalým pobytem mimo obec Měšice u Prahy, seřazené chronologicky dle věku od nejstaršího po nejmladší a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

   

  K individuálnímu vzdělávání:

  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

  - jméno/jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte

  - uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

  - důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

   

  Oznámení o individuálním vzdělávání přineste ideálně rovnou k zápisu. Zákonný zástupce dítěte dostane od ředitele mateřské školy oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří mateřská škola mezi 3. a 4. měsícem od počátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte na ověření. Jestliže dojde k ukončení individuálního vzdělávání (zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření), nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Náklady spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte.

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy