Želvičky

  LEDEN 2020

  V ZIMĚ

  V tomto měsíci se zaměříme na poznávání charakteristických znaků zimy v přírodě, i jejich dopad na ptáky a volně žijící zvířata. Prakticky budeme objevovat vlastnosti sněhu a ledu, seznámíme se i se zimními sporty.  I v zimě si budeme hrát a procvičovat jednotlivé části těla. Připomeneme si, že v tomto období přicházejí i nemoce a povíme si, jak jim předcházet. Formou různých her budeme dále rozvíjet pohybové i verbální schopnosti a pracovní dovednosti.

  Témata - Zimní radovánky

                - Zvířátka a ptáci v zimě

                - Moje tělo

                - Bacily a vitamíny

  Dílčí vzdělávací cíle -

  –                   rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova

  –                   sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky – pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   zapamatovat si jednoduchý text, melodii, nácvik básně, písně se zimní tématikou

  –                   rozlišovat tvary předmětů – kulatý, hranatý

  –                   rozlišovat a pojmenovat základní barvy: červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, černá

  –                   rozvoj hrubé a jemné motoriky

  –                   samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání  a stravování

   

  Vzdělávací nabídka -

        -    hry se slovy, rytmická cvičení, jazyková cvičení

  –                   písničky a básničky se zimní tématikou

  –                   grafické cviky, správný úchop tužky

  –                   poznávání charakteristických rysů zimního období, obrázky a encyklopedie

  –                   vycházky do přírody, zimní hry v přírodě

  –                   pokusy a experimenty se sněhem a ledem

  –                   stříhání dle nakreslené čáry – rovná čára, práce s nůžkami

  –                   soustředěný poslech pohádky, pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   cvičení jemné i hrubé motoriky


   

  PROSINEC 2019

  JAK PŘICHÁZÍ ZIMA

   

  Tento měsíc navozuje téma přicházející zimy, ovlivňující nejen člověka, ale i přírodu.  Období zahrnuje období adventu,vánoc a konce roku, a s ním spojené tradiční rituály. Zaměříme se na seznamování a rozvoj povědomí o tradicích, zvycích a symbolech tohoto období. Umožníme dětem seznámení s netradičními technikami při výtvarných a pracovních činnostech. Toto poetické období bude prolínat všemi činnostmi, které ve školce proběhnou.

  Témata - Přichází Mikuláš

                - Těšíme se na Vánoce

                - Je tu zima

  Dílčí vzdělávací cíle -

  –                   rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova, upevňovat schopnost vyjadřování, potřebu vzájemného dorozumění

  –                   upevňovat citové vztahy ve skupině dětí

  –                   učit samostatně vyjádřit přání, myšlenku

  –                   seznamovat se s tradicemi a symboly adventu, vánoc a zimního období

  –                   rozvoj hrubé a jemné motoriky

  –                   posilovat estetické cítění a fantazii při jednoduchém tvoření

  –                   samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání  a stravování

   

  Vzdělávací nabídka -

        -    hry se slovy, rytmická cvičení, jazyková cvičení

  –                   přiblížení tradic, zvyků a symbolů adventního období a vánoc pohádkovým příběhem

  –                   písně a říkadla s vánoční a zimní tématikou

  –                   grafické cviky, správný úchop tužky

  –                   nácvik besídky

  –                   vytváření klidné a pohodové atmosféry při hře

  –                   upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem, učit se vzájemně spolupracovat při hře i činnosti

  –                   poznávání charakteristických rysů zimního období

  –                   stříhání dle nakreslené čáry – rovná čára, práce s nůžkami

  –                   soustředěný poslech pohádky, pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   skládání a tvoření z papíru dle nápodoby

  –                   sluchová, hmatová a zraková cvičení

  –                   seznámení s dalšími výtvarnými technikami

  –                   nápodoba jednoduchých pohybů dle pokynů učitelky za doprovodu textu (básničky)

  –                   cvičení jemné i hrubé motoriky

  –                   poznávání barev – červená, zelená, žlutá (zlatá)

  –                   pohybová hra – dodržet pravidla hry

  –                   cvičení – zdolávání překážek, slalom

   

  LISTOPAD 2019

  BAREVNÉ LISTÍ

  V listopadu se zaměříme na rozvoj pohybových schopností, rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj verbálních komunikativních dovedností, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat a spolupodílet se). Stále budeme upevňovat školková pravidla. Pomocí her budeme poznávat naše kamarády, společně si budeme hrát a vzájemně si pomáhat.

   Podzim je obdobím přípravy na zimu, dozrává ovoce, zelenina, je čas sklizně, příroda hýří barvami. Děti mohou denně pozorovat postupné barevné proměny a toho všeho využít v tvořivých činnostech.

   

  Témata: Počasí na podzim

               - Když padá listí

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj komunikativních dovedností

  - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

  - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

  - rozvoj kooperativních dovedností

  - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

   

  Vzdělávací nabídka:

  - spontánní činnosti: hry dle výběru dětí, stavebnice, panenky, auta, dřevěné kostky …

  - pracovní list: počasí na podzim; omalovánky: podzimní obrázky

  - pohybová hra: Na vlaštovky

  - hudební činnosti: písničky- V zahradě na hrušce; vyletěl si pyšný drak

  - básničky: stromy; vítr

  - Povídání o barvách podzimu, jaké barvy můžou mít listy, rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy

  - opakování školkových pravidel, spolupráce s kamarády (pomáhání, prolínání pravidel,…)

  - procházky po okolí Měšic, sbírání listů, a plodů podzimu

  - dramatizace: pohádka- O veliké řepě

  - výtvarné činnosti: tvoření z přírodnin, z listů

   

   

   

   

  ŘÍJEN 2019

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Cílem tohoto bloku bude poznávání nového prostředí, seznamování se s ostatními dětmi i paní učitelkami. Budeme si utvářet a upevňovat společná pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Čeká nás poznávání, pozorování i objevování nových míst kolem nás – prostředí školky a její okolí. Pomocí her se budeme učit novým věcem. Naučíme se poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni. Děti se naučí vyjádřit svá přání, prosadit se ve skupině, spoluutvářet pravidla chování ve třídě.

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - uvědomění si vlastního těla

  - rozvoj hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj řečových schopností

  - poznávání sebe sama i nových kamarádů

  - seznamování se s pravidly

   

  Vzdělávací nabídka:

  - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny

  - lokomoční pohybové činnosti, správné držení těla: pohybové hry s říkadly, PH:

  - hry se slovy a vyprávění zážitků: zážitky z víkendů, povídání o barvách podzimu

  - hry zaměřené na poznávání jmen dětí

  - spontánní a smyslové hry

  - aktivity podporující sbližování dětí

  - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  - přímé pozorování blízkého okolí a života v něm

  - poučení o možných nebezpečných situacích a využívání praktických ukázek

  - výtvarné činnosti: naše značka, ovoce

  - hudební činnosti: zpívání dětských písní- Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší, Skákal pes, …

  - Halloween

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy