Želvičky

  ÚNOR 2021

  V ZIMĚ

  V  únoru budeme poznávat naše tělo. Pomocí her a manipulačních činností si vyzkoušíme, jak fungují jednotlivé orgány a kde je v těle najdeme. Poznáme, co je pro ně zdravé a jak je správně chránit. Připomeneme si, že v tomto období přicházejí i nemoce a povíme si, jak jim předcházet. Nezapomeneme i na připomenutí lidových tradic – masopust a karneval. Hravou formou budeme dále rozvíjet pohybové i verbální schopnosti a pracovní dovednosti.

  Témata - Moje tělo

                - Pečujeme o zdraví

                - Z pohádky do pohádky

                - Bude karneval

   

  Dílčí vzdělávací cíle -

  • rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova
  • osvojit si poznatky k podpoře zdraví
  • posilovat rozvoj všech smyslů
  • sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky – pokus o jednoduchou dramatizaci
  • cvičení paměti a délky soustředění
  • rozlišovat tvary předmětů – kulatý, hranatý, špičatý
  • rozlišovat a pojmenovat základní barvy
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky, vlastní tvořivosti
  • samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání a stravování
  • dodržovat pravidla chování ve vztahu k ostatním

   

  Vzdělávací nabídka

  • hudebně – pohybové činnosti,  zpěv písní, recitace básní
  • smyslové hry
  • hry se slovy, rytmická cvičení, cvičení mluvidel
  • soustředěný poslech pohádky, jednoduchá dramatizace
  • grafické cviky, správný úchop tužky
  • tvořivé činnosti – práce s nůžkami, lepidlem
  • výtvarné činnosti – malování, správné držení štětce, práce s barvou
  • práce s encyklopedií
  • vycházky do přírody, zimní hry, pozorování přírody živé i neživé
  • námětové hry

   

   

   

  LEDEN 2021

  V lednu si budeme vyprávět zážitky z vánoc. Budeme rozvíjet komunikační dovednosti, povídat o tradicích. Zaměříme se na samostatné oblékání. Zopakujeme si hygienická pravidla, techniku mytí rukou. Při hře budeme poznávat, co všechno už umíme, zaměříme se na spolupráci s kamarády. Venku budeme pozorovat proměny počasí, hrát pohybové hry, poznávat zvířátka.

  Témata:

  - Tři králové

  - Zimní hry a sporty

  - Zvířátka v zimě

  - Počasí v zimě a správné oblékání

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - zdokonalování pohybových dovedností

  - rozvíjení dovedností v oblasti jemné motoriky

  - osvojení poznatků důležitých k podpoře zdraví

  - rozvoj jazykových dovedností – porozumění

  - rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, sebevyjádření)

  - rozvoj sociální citlivosti, tolerance a respektu k druhým

  - porozumění základním projevům neverbální komunikace

  - vytvářet elementární povědomí o rozmanitosti přírodního, kulturního i technického prostředí

   

  Vzdělávací nabídka:

  - manipulační činnosti a praktické používání grafického a výtvarného materiálu

  - sezónní činnosti

  - pohybové hry a cvičení

  - poslech čtených či vyprávěných pohádek

  - sdělování slyšeného druhým

  - hry kognitivní a imaginární

  - tvůrčí činnosti vedoucí k rozvoji vyjadřování

  - využívání praktických ukázek a nácvik bezpečného chování

   

  PROSINEC 2020

  PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

  Tento měsíc zahrnuje období adventu, vánoc a konce roku, a s ním spojené tradiční rituály. Zaměříme se na seznamování a rozvoj povědomí o tradicích, zvycích a symbolech tohoto období. Umožníme dětem seznámení s netradičními technikami při výtvarných a pracovních činnostech. Toto poetické období bude prolínat všemi činnostmi, které ve školce proběhnou.

   

  Témata               –   Mikuláš

  • Besídka pro rodiče
  • Předvánoční čekání
  • Těšíme se na Ježíška

   

  Dílčí vzdělávací cíle -

  • rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova, upevňovat schopnost vyjadřování, potřebu vzájemného dorozumění
  • upevňovat citové vztahy ve skupině dětí
  • učit samostatně vyjádřit přání, myšlenku
  • seznamovat se s tradicemi a symboly adventu, vánoc a zimního období
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • posilovat estetické cítění a fantazii při jednoduchém tvoření
  • samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání a stravování
  • spojit jednoduchý pohyb s textem, melodií dle nápodoby

   

   

  Vzdělávací nabídka -

        -    hry se slovy, rytmická cvičení, jazyková cvičení

  • přiblížení tradic, zvyků a symbolů adventního období a vánoc pohádkovým příběhem
  • písně a říkadla s vánoční a zimní tématikou
  • grafické cviky, správný úchop tužky
  • nácvik besídky
  • vytváření klidné a pohodové atmosféry při hře
  • upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem, učit se vzájemně spolupracovat při hře i činnosti
  • stříhání dle nakreslené čáry – rovná čára, práce s nůžkami
  • soustředěný poslech pohádky, pokus o jednoduchou dramatizaci
  • skládání a tvoření z papíru dle nápodoby
  • sluchová, hmatová a zraková cvičení
  • seznámení s dalšími výtvarnými technikami
  • cvičení jemné i hrubé motoriky

   

  LISTOPAD

  PADÁ LISTÍ

  Témata:

  - Podzimní počasí

  - Letí dráček

  - Barevné listí

  - Ptáci

  V tomto bloku se budeme nadále věnovat podzimní tématice, budeme pozorovat, jak se příroda kolem nás proměňuje, povídat si kam odlétají ptáci. Budeme tvořit z přírodních materiálů, pracovat s listy, venku budeme poznávat některé stromy a rozlišovat barvy. Ve třídě si budeme hrát, cvičit a upevňovat přátelství mezi kamarády.

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - rozvoj pohybových dovedností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

  - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

  - rozvoj jazykových dovedností – vnímání a naslouchání

  - rozvoj paměti a pozornosti

  - rozvoj představivosti a fantazie

  - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  - získání relativní citové samostatnosti

  - osvojovat si poznatky o těle

   

  Vzdělávací nabídka:

  - Dramatizace pohádek, kulturní přednes

  - Hudební činnosti, rytmizace a hra na Orffovy nástroje

  - Pohybové hry, cviky uvolňovací, protahovací, cviky rovnováhy, dechová cvičení

  - Výtvarné činnosti, tvoření z přírodnin, práce s barvou, omalovánky s podzimní tématikou

  - Hry u stolečků – skládání puzzle, domino, stíny, navlékání korálků, didaktické hry

  - Hygienická i bezpečnostní pravidla, školková pravidla

  - Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí)

   

  ŘÍJEN 2020

  PODZIM

  Témata : 

  • PODZIM NA ZAHRADĚ
  • PODZIM NA POLI
  • PODZIM V LESE
  • BARVY A DARY PODZIMU

   

  Vzdělávací cíle:

  • seznámit se s charakteristickými rysy ročního období
  • pozorovat změny v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím
  • rozvíjet estetické cítění a vnímání pozorováním změn v přírodě
  • vést děti k radosti při hře a práci s přírodninami
  • rozvíjet komunikativní dovednosti
  • rozvíjet poznávací schopnosti a funkce
  • posilovat pozornost, soustředění a paměť
  • rozvíjet gramatickou věcnost a správnost dětského mluvního projevu
  • posilovat a rozvíjet pohybový aparát dítěte

   

  Vzdělávací nabídka:

  • práce s pohádkou, samostatný mluvní projev
  • sluchové a rytmické hry
  • vycházky do přírody, přímé pozorování
  • interaktivní hry, hraní rolí
  • hudebně - pohybové činnosti, procvičování orientace v prostoru
  • práce s papírem a přírodninami dle pokynů a nápodoby
  • seznamování se světem práce, manipulace s předměty, hra na vlastní námět
  • výtvarné zachycení skutečnosti, předmětů a lidí ze svého okolí
  • sebeobslužné a pracovní činnosti
  • seznamování s časovými pojmy a  vztahy
  • procvičování paměti, seznamování s matematickými pojmy
  • hry se slovy, procvičování mluvidel

                                                                  

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Cílem tohoto bloku bude poznávání nového prostředí, seznamování se s ostatními dětmi i paní učitelkami. Budeme si utvářet a upevňovat společná pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Čeká nás poznávání, pozorování i objevování nových míst kolem nás – prostředí školky a její okolí. Pomocí her se budeme učit novým věcem a seznamovat s kamarády. Naučíme se poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni. Děti se naučí vyjádřit svá přání, prosadit se ve skupině, spoluutvářet pravidla chování ve třídě.

   

  Témata:

  - Já a moje školka

  - Želvičková pravidla

  - Naši kamarádi

  - Moje vesnice

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - poznávání nového prostředí

  - uvědomění si vlastního těla

  - rozvoj hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj řečových schopností

  - poznávání sebe sama i nových kamarádů

  - seznamování se s pravidly

  - seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

   

  Vzdělávací nabídka:

  - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny

  - lokomoční pohybové činnosti, správné držení těla: pohybové hry s říkadly, PH:

  - hry se slovy a vyprávění zážitků: zážitky z víkendů, povídání o barvách podzimu

  - hry zaměřené na poznávání jmen dětí

  - spontánní a smyslové hry

  - aktivity podporující sbližování dětí

  - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  - přímé pozorování blízkého okolí a života v něm

  - poučení o možných nebezpečných situacích a využívání praktických ukázek

  - výtvarné činnosti

  - hudební a pohybové činnosti

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy