Želvičky

  ŘÍJEN 2020

  PODZIM

  Témata : 

  • PODZIM NA ZAHRADĚ
  • PODZIM NA POLI
  • PODZIM V LESE
  • BARVY A DARY PODZIMU

   

  Vzdělávací cíle:

  • seznámit se s charakteristickými rysy ročního období
  • pozorovat změny v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím
  • rozvíjet estetické cítění a vnímání pozorováním změn v přírodě
  • vést děti k radosti při hře a práci s přírodninami
  • rozvíjet komunikativní dovednosti
  • rozvíjet poznávací schopnosti a funkce
  • posilovat pozornost, soustředění a paměť
  • rozvíjet gramatickou věcnost a správnost dětského mluvního projevu
  • posilovat a rozvíjet pohybový aparát dítěte

   

  Vzdělávací nabídka:

  • práce s pohádkou, samostatný mluvní projev
  • sluchové a rytmické hry
  • vycházky do přírody, přímé pozorování
  • interaktivní hry, hraní rolí
  • hudebně - pohybové činnosti, procvičování orientace v prostoru
  • práce s papírem a přírodninami dle pokynů a nápodoby
  • seznamování se světem práce, manipulace s předměty, hra na vlastní námět
  • výtvarné zachycení skutečnosti, předmětů a lidí ze svého okolí
  • sebeobslužné a pracovní činnosti
  • seznamování s časovými pojmy a  vztahy
  • procvičování paměti, seznamování s matematickými pojmy
  • hry se slovy, procvičování mluvidel

                                                                  

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Cílem tohoto bloku bude poznávání nového prostředí, seznamování se s ostatními dětmi i paní učitelkami. Budeme si utvářet a upevňovat společná pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Čeká nás poznávání, pozorování i objevování nových míst kolem nás – prostředí školky a její okolí. Pomocí her se budeme učit novým věcem a seznamovat s kamarády. Naučíme se poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni. Děti se naučí vyjádřit svá přání, prosadit se ve skupině, spoluutvářet pravidla chování ve třídě.

   

  Témata:

  - Já a moje školka

  - Želvičková pravidla

  - Naši kamarádi

  - Moje vesnice

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - poznávání nového prostředí

  - uvědomění si vlastního těla

  - rozvoj hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj řečových schopností

  - poznávání sebe sama i nových kamarádů

  - seznamování se s pravidly

  - seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije

   

  Vzdělávací nabídka:

  - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny

  - lokomoční pohybové činnosti, správné držení těla: pohybové hry s říkadly, PH:

  - hry se slovy a vyprávění zážitků: zážitky z víkendů, povídání o barvách podzimu

  - hry zaměřené na poznávání jmen dětí

  - spontánní a smyslové hry

  - aktivity podporující sbližování dětí

  - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  - přímé pozorování blízkého okolí a života v něm

  - poučení o možných nebezpečných situacích a využívání praktických ukázek

  - výtvarné činnosti

  - hudební a pohybové činnosti

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy