Želvičky

  ČERVEN 2020

  LÉTO UŽ JE TU

  V červnu budeme objevovat vše kolem nás. Zaměříme se na poznávání naší planety, lidí, kteří tu žijí. Zamíříme až do vesmíru a budeme si hrát na mimozemšťany. Budeme poznávat svět knih, hledat v knihách a encyklopediích. Venku budeme pozorovat vše živé i neživé. Budeme trénovat správné postoje a držení těla. Seznámíme se s novými písničkami k daným tématům, a budeme procvičovat mluvidla pomocí básniček.

  Témata:

  -          Planeta Země a lidé kolem nás

  -          Vesmír

  -          Kniha je studnice moudrosti

  -          Indiánské léto

  -          Hurá na prázdniny

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  -          osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečnosti

  -          vytváření základů pro práci s informacemi

  -          rozvoj dovedností umožňujících vyjádřit vztahy a postoje ke světu a životu

  -          vytvoření povědomí o sounáležitosti s lidmi, společností, planetou Zemí

  -          osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým

  -          rozvoj fyzické zdatnosti

  -          rozvoj představivosti a fantazie

   

  Vzdělávací nabídka:

  -          lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti

  -          činnosti směřující k ochraně zdraví a osobní bezpečnosti

  -          prohlížení knížek, využívání encyklopedií

  -          logická posloupnost dějů, příběhů a událostí

  -          hry a situace, kde se děti učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

  -          aktivity přibližující dětem svět kultury a umění a umožňující jim poznat svět kultur

  -          manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji

  -          smyslové a psychomotorické hry

  -          hudební a hudebně pohybové činnosti

  -          logopedické chvilky zaměřené na správnou výslovnost, ovládání dechu, tempa i intonace řeči

  -          výtvarné činnosti k daným tématům

  -          výlety do okolí

  KVĚTEN 2020

   

  V květnu se seznámíme se sociálním prostředím, v němž dítě žije. Poznáme jeho rodinu a členy.

  Budeme vytvářet povědomí o životě a o světě práce.  Přiblížíme si význam práce pro druhé.

  Naučíme se pojmenovat známá povolání a pracovní předměty. Budeme rozlišovat a pojmenovávat jednotlivé dopravní prostředky. Formou hry budeme posilovat pravidla společenského soužití, rozvíjet komunikativní dovednosti a vzájemnou spolupráci.

   

  Témata : 

          Moje rodina

          Maminka má svátek

          Každý člověk má svou práci

          Co létá, jezdí, pluje

   

  Dílčí vzdělávací cíle :

          pozorovat změny v přírodě v souvislosti s počasím a ročním obdobím

          seznamovat se se světem lidí, věcí a práce

          poznávat dopravní prostředky, rozlišovat podle místa pohybu a účelu

          posilovat zdravé sebevědomí dětí a prosociální chování v kolektivu vrstevníků

          vést děti k radosti z objevování nových věcí,

          rozvíjet komunikativní dovednosti

          rozvíjet gramatickou věcnost  a správnost dětského mluvního projevu

          posilovat a rozvíjet estetické vnímání a pohybový aparát dítěte

   

  Vzdělávací nabídka:

          samostatný slovní projev na dané téma, hry se slovy

          sluchové a rytmické hry

          vycházky do přírody

          hry na téma rodiny, přátelství

          hudebně - pohybové činnosti, procvičování orientace v prostoru

          samostatná práce s papírem dle nápodoby

          konstruktivní hry a činnosti,  manipulace s předměty, pomůckami a nástroji

          výtvarné zachycení skutečnosti, předmětů a lidí ze svého okolí

          samostatné převyprávění příběhu dle obrázků

          osvojení textu i melodie, doprovod na hudební nástroje

          matematické představy – počítání do tří ve spojení s předměty
   

  BŘEZEN 2020

  NA JAŘE

  V březnu budeme pozorovat změny v přírodě v souvislosti s počasím a nastupujícím ročním obdobím – jarem. Seznámíme se s jarními květinami a keři, budeme prohlubovat kladný vztah k přírodě. Vhodně motivovanými aktivitami povedeme děti k radosti z objevování nových věcí a k řešení různých úkolů. I nadále budeme rozvíjet jazykové schopnosti, hrubou i jemnou motoriku, posilovat prosociální chování.

   

  Témata : 

  –                    Domácí zvířata a jejich mláďata

  –                    Hrajeme si celý den (časové pojmy)

  –                    Je tu jaro

  –                    Jarní příroda

   

  Dílčí vzdělávací cíle :

  –                    pozorovat změny v přírodě v souvislosti s počasím

  –                    poznávat znaky ročního období – jaro a hledat rozdíl se zimou

  –                    prohlubovat pozitivní vztah k přírodě

  –                    posilovat zdravé sebevědomí dětí a prosociální chování v kolektivu vrstevníků

  –                    vést děti k radosti z objevování nových věcí

  –                    povzbuzovat děti k hledání a řešení nových úkolů

  –                    rozvíjet gramatickou věcnost dětského mluvního projevu

  –                    rozvíjet estetické vnímání a pohybový aparát dítěte

   

  Vzdělávací nabídka:

  –                    seznamování se se symboly jarní přírody

  –                    poznat a pojmenovat jarní květiny

  –                    vycházky do přírody

  –                    poznat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata

  –                    manipulační činnosti s předměty – třídění, řazení

  –                    práce s papírem – trhání, mačkání, skládání, lepení, stříhání

  –                    hudebně – pohybové činnosti

  –                    osvojení říkadla, básně, písně s jarní tématikou

  –                    práce s knihou, správné zacházení

  –                    jazyková cvičení, popis obrázků, samostatný mluvní projev

  –                    rozvoj matematických představ – pojmy malý x velký,

                                                                    první, poslední, nahoře, dole, před, za

   

  ÚNOR 2020

  BAREVNÝ MĚSÍC

  V únoru se zaměříme na prostorové vnímání. Budeme zlepšovat pohybové dovednosti, zkusíme spojit pohyb s hudbou. U stolečků budeme rozvíjet jemnou motoriku, správný úchop tužky. Celý měsíc se budeme věnovat barvám kolem nás. Každý čtvrtek budeme mít jednu barvu, na kterou se zaměříme. Čekají nás různé hry s pohádkovými postavami a na konci měsíce masopustní karneval. Budeme si povídat o oblečení, jak se správně oblékat a budeme i trénovat samostatné oblékání.

   

  Témata:

  ·         Oblečení

  ·         Barevný týden

  ·         Z pohádky do pohádky

  ·         Masopust (karneval)

  Barevné dny:

  ·         6.2. Žlutý den

  ·         13.2. Červený den

  ·         20.2. Zelený den

  ·         27.2. Modrý den

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj a užívání všech smyslů

  - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

  - rozvoj tvořivosti

  - rozvoj schopnosti sebeovládání

  - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

  - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

  - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

  - rozvoj paměti a pozornosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  - poslech čtených či vyprávěných pohádek

  - sdělování slyšeného druhým

  - hry na téma barvy kolem nás

  - poznávání pohádkových postav, dramatizace pohádek

  - využívání praktických ukázek a nácvik bezpečného chování

  - opakování třídních pravidel

  - hry se jmény, poznávání nových kamarádů

  - hudební činnosti- zpívání písní, recitace básniček

  - tvoření u stolečků, správné držení tužky, práce s lepidlem

  - prohlížení knih a hledání obrázků na dané téma

  - procházky do přírody, pozorování všeho živého i neživého kolem nás


   

  LEDEN 2020

  V ZIMĚ

  V tomto měsíci se zaměříme na poznávání charakteristických znaků zimy v přírodě, i jejich dopad na ptáky a volně žijící zvířata. Prakticky budeme objevovat vlastnosti sněhu a ledu, seznámíme se i se zimními sporty.  I v zimě si budeme hrát a procvičovat jednotlivé části těla. Připomeneme si, že v tomto období přicházejí i nemoce a povíme si, jak jim předcházet. Formou různých her budeme dále rozvíjet pohybové i verbální schopnosti a pracovní dovednosti.

  Témata - Zimní radovánky

                - Zvířátka a ptáci v zimě

                - Moje tělo

                - Bacily a vitamíny

  Dílčí vzdělávací cíle -

  –                   rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova

  –                   sledovat a zachytit hlavní myšlenku pohádky – pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   zapamatovat si jednoduchý text, melodii, nácvik básně, písně se zimní tématikou

  –                   rozlišovat tvary předmětů – kulatý, hranatý

  –                   rozlišovat a pojmenovat základní barvy: červená, žlutá, modrá, zelená, bílá, černá

  –                   rozvoj hrubé a jemné motoriky

  –                   samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání  a stravování

   

  Vzdělávací nabídka -

        -    hry se slovy, rytmická cvičení, jazyková cvičení

  –                   písničky a básničky se zimní tématikou

  –                   grafické cviky, správný úchop tužky

  –                   poznávání charakteristických rysů zimního období, obrázky a encyklopedie

  –                   vycházky do přírody, zimní hry v přírodě

  –                   pokusy a experimenty se sněhem a ledem

  –                   stříhání dle nakreslené čáry – rovná čára, práce s nůžkami

  –                   soustředěný poslech pohádky, pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   cvičení jemné i hrubé motoriky


   

  PROSINEC 2019

  JAK PŘICHÁZÍ ZIMA

   

  Tento měsíc navozuje téma přicházející zimy, ovlivňující nejen člověka, ale i přírodu.  Období zahrnuje období adventu,vánoc a konce roku, a s ním spojené tradiční rituály. Zaměříme se na seznamování a rozvoj povědomí o tradicích, zvycích a symbolech tohoto období. Umožníme dětem seznámení s netradičními technikami při výtvarných a pracovních činnostech. Toto poetické období bude prolínat všemi činnostmi, které ve školce proběhnou.

  Témata - Přichází Mikuláš

                - Těšíme se na Vánoce

                - Je tu zima

  Dílčí vzdělávací cíle -

  –                   rozvoj řečových schopností - rozšiřovat slovní zásobu o nová slova, upevňovat schopnost vyjadřování, potřebu vzájemného dorozumění

  –                   upevňovat citové vztahy ve skupině dětí

  –                   učit samostatně vyjádřit přání, myšlenku

  –                   seznamovat se s tradicemi a symboly adventu, vánoc a zimního období

  –                   rozvoj hrubé a jemné motoriky

  –                   posilovat estetické cítění a fantazii při jednoduchém tvoření

  –                   samoobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání  a stravování

   

  Vzdělávací nabídka -

        -    hry se slovy, rytmická cvičení, jazyková cvičení

  –                   přiblížení tradic, zvyků a symbolů adventního období a vánoc pohádkovým příběhem

  –                   písně a říkadla s vánoční a zimní tématikou

  –                   grafické cviky, správný úchop tužky

  –                   nácvik besídky

  –                   vytváření klidné a pohodové atmosféry při hře

  –                   upevňovat kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem, učit se vzájemně spolupracovat při hře i činnosti

  –                   poznávání charakteristických rysů zimního období

  –                   stříhání dle nakreslené čáry – rovná čára, práce s nůžkami

  –                   soustředěný poslech pohádky, pokus o jednoduchou dramatizaci

  –                   skládání a tvoření z papíru dle nápodoby

  –                   sluchová, hmatová a zraková cvičení

  –                   seznámení s dalšími výtvarnými technikami

  –                   nápodoba jednoduchých pohybů dle pokynů učitelky za doprovodu textu (básničky)

  –                   cvičení jemné i hrubé motoriky

  –                   poznávání barev – červená, zelená, žlutá (zlatá)

  –                   pohybová hra – dodržet pravidla hry

  –                   cvičení – zdolávání překážek, slalom

   

  LISTOPAD 2019

  BAREVNÉ LISTÍ

  V listopadu se zaměříme na rozvoj pohybových schopností, rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj verbálních komunikativních dovedností, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat a spolupodílet se). Stále budeme upevňovat školková pravidla. Pomocí her budeme poznávat naše kamarády, společně si budeme hrát a vzájemně si pomáhat.

   Podzim je obdobím přípravy na zimu, dozrává ovoce, zelenina, je čas sklizně, příroda hýří barvami. Děti mohou denně pozorovat postupné barevné proměny a toho všeho využít v tvořivých činnostech.

   

  Témata: Počasí na podzim

               - Když padá listí

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj komunikativních dovedností

  - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

  - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

  - rozvoj kooperativních dovedností

  - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

  - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

   

  Vzdělávací nabídka:

  - spontánní činnosti: hry dle výběru dětí, stavebnice, panenky, auta, dřevěné kostky …

  - pracovní list: počasí na podzim; omalovánky: podzimní obrázky

  - pohybová hra: Na vlaštovky

  - hudební činnosti: písničky- V zahradě na hrušce; vyletěl si pyšný drak

  - básničky: stromy; vítr

  - Povídání o barvách podzimu, jaké barvy můžou mít listy, rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy

  - opakování školkových pravidel, spolupráce s kamarády (pomáhání, prolínání pravidel,…)

  - procházky po okolí Měšic, sbírání listů, a plodů podzimu

  - dramatizace: pohádka- O veliké řepě

  - výtvarné činnosti: tvoření z přírodnin, z listů

   

   

   

   

  ŘÍJEN 2019

  VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE

  Cílem tohoto bloku bude poznávání nového prostředí, seznamování se s ostatními dětmi i paní učitelkami. Budeme si utvářet a upevňovat společná pravidla, abychom se ve školce cítili bezpečně. Čeká nás poznávání, pozorování i objevování nových míst kolem nás – prostředí školky a její okolí. Pomocí her se budeme učit novým věcem. Naučíme se poznat a pojmenovat většinu toho, čím jsme obklopeni. Děti se naučí vyjádřit svá přání, prosadit se ve skupině, spoluutvářet pravidla chování ve třídě.

   

  Dílčí vzdělávací cíle:

  - uvědomění si vlastního těla

  - rozvoj hrubé i jemné motoriky

  - rozvoj řečových schopností

  - poznávání sebe sama i nových kamarádů

  - seznamování se s pravidly

   

  Vzdělávací nabídka:

  - sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny

  - lokomoční pohybové činnosti, správné držení těla: pohybové hry s říkadly, PH:

  - hry se slovy a vyprávění zážitků: zážitky z víkendů, povídání o barvách podzimu

  - hry zaměřené na poznávání jmen dětí

  - spontánní a smyslové hry

  - aktivity podporující sbližování dětí

  - činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování

  - přímé pozorování blízkého okolí a života v něm

  - poučení o možných nebezpečných situacích a využívání praktických ukázek

  - výtvarné činnosti: naše značka, ovoce

  - hudební činnosti: zpívání dětských písní- Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší, Skákal pes, …

  - Halloween

   

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy