Zápis na školní rok 2022-23

  V Měšicích 16.6.2022

  Zápis do MŠ Měšice na rok 2022-23 pro ukrajinské děti

  Zápis do MŠ Měšice na rok 2022-23 pro děti s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven na pondělí 27.6.2022 8-10 hodin

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  1.       Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  3.      Evidenční list potvrzený lékařem (lékařské potvrzení se nedokládá u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat.)

  4.      Originál rodného listu dítěte (k nahlédnutí) + kopie rodného listu k založení (stačí obyčejná, neověřená) 

  Předpokládaný počet přijímaných děti: 0

                                                                                    

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

   

  Č.j.:     69/022

  Datum vyhotovení: 5.5.2022

  Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

  Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku  takto:

  Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské  škole Měšice  uchazečů s tímto registračním  číslem:

  50/022 a 34/022

  Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5.5.2022 na veřejně přístupném místě – na úřední desce MŠ Měšice před vchodem do hlavní budovy, ulice Nosticova 17 a na web stránkách MŠ www.msmesice.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.                                                                                        

  Pokud máte zájem o vydání rozhodnutí o přijetí  -  pondělí 16. května 2022 v čase 15-16.30 hod. nebo po telefonické domluvě.

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ Měšice

   

   

  Letošní zápis do naší mateřské školy se uskuteční v pondělí 2. května 2022 v přízemí hlavní budovy Nosticova 17. Vzhledem ke snížení kapacity mateřské školy zpět na 52 dětí (byla ukončena činnost dalšího pracoviště, jemuž vypršela tříletá lhůta, na kterou bylo vystavěno), bude zde k dispozici jen několik málo míst pro nejstarší děti s trvalým pobytem v obci Měšice.

  Deset nepřijatých nejstarších dětí s trvalým pobytem v obci Měšice máme možnost, dle domluvy mezi obcemi, umístit do MŠ Hovorčovice. Zákonní zástupci těchto dětí budou neprodleně po zápise v naší mateřské škole informováni a bude potřeba, aby se zúčastnili zápisu v MŠ Hovorčovice, který se koná 6. května.

  Dovoluji si připomenout, že stále platí povinné předškolní vzdělávání. Děti, které dosáhnou pěti let do měsíce září, mají tedy povinnost nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské školy. Spádovou mateřskou školou pro obec Měšice je MŠ Měšice. Pokud dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v jiném akreditovaném vzdělávacím zařízení (v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku), moc prosím o sdělení této skutečnosti.

  Na zápis do mateřské školy je potřeba se objednat v rezervačním systému na adrese http://materska-skola-mesice.reservio.com/ , kde si vyberete konkrétní čas, na který dorazíte.

  Dokumenty, které je potřeba vzít s sebou na zápis:

  • Vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Vyplněnou Přihlášku ke stravování
  • Evidenční list potvrzený lékařem
  • Originál rodného listu dítěte k nahlédnutí + kopie RL k založení (stačí neověřená)

   

  Formuláře si můžete stáhnout a vytisknout z těco stránky dole nebo si je můžete přijít vyzvednout osobně v hlavní budově na adrese Nosticova 17 a to v pondělí 11. dubna, kdy bude probíhat Den otevřených dveří v čase 10-11.30 a 15-16.30 hodin (Nosticova 17)

  Předpokládaný počet dětí, které budou přijaty do MŠ Měšice je 1-3

  Pokud byste potřebovali cokoliv konzultovat, můžete mne kontaktovat na info@msmesice.cz nebo na telefonu 777 304 024.

   

  Klára Foniová Pokorná, ředitelka MŠ


   

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy