ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: III. oddělení „VODNÍCI“ – 25 dětí    

  Věková kategorie: 5 – 6 let

  Třídní učitelka: Marie Wojnarová

   

  Základní vize:

  Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života. Dítě je formováno událostmi, situacemi, kontakty s lidmi nebo hmotnými předměty.

    Vnímám předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy zanecháváme v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Víra a důvěra, naděje a očekávání, s nimiž dítě vstupuje do školy, dokážou všechno.

    Mým hlavním záměrem je předat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti, cestou výchovy a vzdělávání. Rozvíjet a podporovat v nich samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost.

    Umožním dětem zdroj vědomostí o přírodě, vnitřním životě, věcech kolem nich, poznávat vnitřní vztahy k lidské bytosti k nim samotným a.všestranný rozvoj – „Všestranně spokojené dítě!“

  Poskytuji pro předškolní děti výchovně vzdělávací program a jsem schopna je připravit na vstup na základní školu. Připravila jsem pro předškolní děti projekt „MAXÏK“. Je založen na rozvoji a využití všech smyslů, které jsou pro vstup na základní školu nezbytné.

  Chci, aby děti měly zájem o svět a snahu zlepšovat ho, aby měly radost z vykonané činnosti, spolupráce, aby respektovaly a naslouchaly názorům jiných. Chci, aby děti nezapomínaly na „člověčenství“, jelikož tato hodnota je víc než vzdělání a bohatství – aby uměly podat pomocnou ruku vám svým rodičům, nebo někomu kdo bude pomoc potřebovat, aby byly hodnotnými lidmi.

   

  Záměr učitelky:

  Rozvíjení dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky

  uvědomění si svého těla, ovládání pohybového aparátu, koordinace pohybu i s rytmem.

  užití všech smyslů.

   

  Rozvoj řečových a vyjadřovacích dovedností

  pomocí otázek vést děti k rozhovorům

  vyprávění podle obrázků, podle zažitých jevů

  pojmenování pocitů

  smyslové hry

  logopedická cvičení

  podporovat sebevyjádření dítěte!

   

  Rozvíjení fantazie a tvořivosti

  posílení přirozených citů

  rozvíjení tvořivého a logického myšlení, řešení problémů

  podporovat práci s informacemi

  podporovat kreativní myšlení (hry s materiálem)

  pochopení pojmů

  radost z vykonané činnosti

  vytvářet a rozvíjet citové vztahy

   

  Upevňování vztahů dítěte k druhým

  rozvoj komunikativních dovedností ve skupinkách

  vzájemná pomoc

  činnosti ve skupinkách

   

  Rozvoj kulturně estetických dovedností

  ke kultuře, umění, k životu, k hudbě

  prostřednictvím estetického zážitku pěstovat u dítěte citový vztah, emoce

  vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije

   

  „VŠESTRANNĚ SPOKOJENÉ DÍTĚ!!!“

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy