Vodníci

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  DUBEN 2024 

  Hlavní téma : Planeta Země

  PODTÉMATA:

  DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

  ŽIVOT U POTOKŮ, V ŘEKÁCH A RYBNÍCÍCH

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Velkým a hlavním tématem v dubnu je naše planeta.

  Cílem tohoto vzdělávacího bloku je uvědomění a osvojení si základů ekologického chování, dopadu svého chování na životní prostředí. Zároveň si děti prohloubí zásady bezpečného chování a chování v krizových situacích.

  Dalším tématem jsou zvířata, kdy si pomocí encyklopedií budeme ukazovat a povídat o domácích a divokých zvířatech.

  V tomto měsíci také děti čeká zápis do školy, na který se pečlivě připravujeme J

   

  Vzdělávací cíle:

  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
  • aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
  • vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém žijeme
  • pochopení důsledků svého pozitivního i negativního chování k životnímu prostředí
  • elementární poznatky o planetě Zemi
  • aktivně se podílet a spolupracovat při společných činnostech
  • rozvoj cítění a prožívání

   

  Vzdělávací nabídka:

  • Den Země
  • konkrétní operace s materiálem – třídění
  • modelové situace související se zápisem do školy
  • činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí
  • práce s encyklopedií
  • IT tabule
  • přípravy a realizace společných zábav a slavností
  • námětové hry a činnosti
  • činnosti přispívající k péči o životní prostředí
  • Kimovy hry – (zrak, sluch, hmat, krátkodobá paměť apod.)
  • samostatný slovní projev na určité téma
  • Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky - Maxík
  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách                                  


  BŘEZEN 2024

  HLAVNÍ TÉMA:     Březen – za kamna vlezem

  PODTÉMATA:       - Měsíc knihy : Z pohádky do pohádky

  - Jaro na zahrádce

  - Brzy půjdu k zápisu

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  V březnovém vzdělávacím bloku si děti prohloubí čtenářskou pregramotnost a zájem o literaturu. Budou  trávit více času v přírodě, kde získají nejen znalosti týkající se přírody a svého okolí, ale i fyzickou zdatnost. Čekají  nás  pěší výlety, při nichž budeme pozorovat změny v přírodě.

  Protože se blíží doba zápisu do školy, zaměříme více pozornost na zdokonalování a procvičování dovedností spojených s nástupem povinné školní docházky

   

  Vzdělávací cíle:

  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
  • posilování přirozených poznávacích citů , zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • pozorování změn, které se dějí s přírodou na jaře
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky ruky a hrubé motoriky těla

   

  Vzdělávací nabídka:

  • stimulační program pro předškoláky - Maxík
  • pohybové hry
  • první jarní květiny – pojmenování, části rostlin, vzhled; co potřebují rostliny k růstu
  • přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě kladení otázek a hledání odpovědí – encyklopedie
  • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a symboly grafomotorická cvičení a pracovní listy
  • vycházky do probouzející se přírody
  • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní, koncentrace pozornosti a paměti
  • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností a funkcí
  • knihy a obrázky k dané tématice

   

   

  ÚNOR 2024

  MASOPUST A RADOVÁNKY -  KARNEVAL VE ŠKOLCE

  DOPRAVA , ČÍM CESTUJEME – BEZPEČNOST

  ZIMNÍ PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  • Únorový vzdělávací blok se nese v duchu Masopustu a různého veselí. Děti si rozvíjí tvořivost a fantazii, vyrábí si vlastní masky, které mohou předvést na masopustním karnevalu.
  • Při tématu o dopravě si budeme povídat o tom, čím cestujeme a jak bychom se měli chovat např. v autobuse či vlaku.
  • Zaměříme se na poznávání světa kolem nás a využijeme i náš vánoční dárek (dalekohledy)
  • Pokračovat také budeme ve stimulačním programu Maxík a trénovat  orientaci v čase, co máme za den, za měsíc a jakou část dne právě máme.

   

  Vzdělávací cíle:

  • schopnost spolupráce ve skupině
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti před nástupem do školy
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • námětové hry a činnosti
  • upevňování pravidel chování ve vztahu k druhému
  • rozvoj společenského i estetického vkusu – masopustní zvyky a tradice

   

  Vzdělávací nabídka:

  • stimulační cvičení  pro předškoláky - Maxík
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním
  • výroba masek
  • malování, kreslení, pracovní aktivity
  • procházky s pozorováním přírody
  • zpívánky, logopedické chvilky, jednoduché matematické hry
  • divadlo

   

  LEDEN 2024

   

  Témata:

  Lidové zvyky a tradice – Tři králové, masopusty

  Zimní sporty - bezpečnost

  Povolání

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Nový rok začínáme hledáním správného místa pro nové hračky.

  Děti se zúčastní tříkrálové sbírky na pomoc Domu  s pečovatelskou službou, kterou organizuje charita Neratovice.

  Také se budeme více věnovat Maxíkovi– stimulačnímu  programu  pro předškoláky, s jehož úvodem jsme se již seznámili. Tímto začíná pozvolná příprava na zápis do ZŠ a cílené zaměření na rozvoj grafomotoriky a dalších oblastí nezbytných pro budoucího školáka.

   

  Vzdělávací cíle:

  • další prohlubování poznatků o vlastním těle (zdraví, oblékání)
  • rozvoj všech pregramotností, jazykových dovedností
  • rozvoj prosociálního vnímání
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • rozvoj schopností sebeovládání
  • vytváření pozitivního vztahu k učení a ke škole
  • rozvoj logického myšlení
  • kognitivní činnosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  • projekt – půjdu do školy
  • tradice, zvyky Tříkrálového svátku , masopusty
  • pohybová cvičení a hry
  • básničky, písničky se zimní tematikou
  • druhy zimních sportů - bezpečnost
  • dny v týdnu, měsíce

   


  PROSINEC 2023

  • ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
  • ČERT A MIKULÁŠ
  • VÁNOCE – TRADICE A ZVYKY

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Tento kouzelný adventní čas děti prožijí prostřednictvím kooperativního a prožitkového učení. V tomto měsíci je budou provázet každým dnem tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. Na návštěvu k nám zavítá Mikuláš se svými pomocníky a čeká nás vánoční besídka, na kterou si děti připraví a nacvičí pásmo písniček a básniček s vánoční tématikou. Součásti programu bude i společné tvoření s rodiči.

   

  Vzdělávací cíle:

  • vnímání pocitu sounáležitosti nejen v rodině, ale i ve školce
  • poznávat, že vlastním jednáním lze druhého potěšit
  • vytváření spolupráce celé třídy při nácviku na vánoční besídku
  • rozvoj pozitivního vztahu ke kultuře a umění
  • seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky

   

  Vzdělávací nabídka:

  • adventní tradice a zvyky
  • námětové hry – tematicky zaměřené
  • vyprávění o tom, jaké jsou naše vánoční zvyky
  • zpěv vánočních písní a koled
  • výroba vánoční výzdoby
  • společné zdobení vánočního stromečku
  • přípravy a realizace vánoční besídky
  • pozorování vánoční výzdoby v obci
  • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování
  • zpěv, recitace, dramatizace
  • hra s novými hračkami – prohlubování vzájemných vztahů

   


  MĚSÍČNÍ  PLÁN AKTIVIT  -  LISTOPAD 2023

  • Lidské smysly
  • Listopadové tradice: Dušičky, svatý Martin, nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je i nadále lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili na jednoduchou anatomii těla a zdravý životní styl.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky a seznámíme se s tím jak fungují naše smysly. Součástí listopadového bloku jsou také i tradice a svátky.

   

  Vzdělávací cíle

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,
  • dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
  • rozvoj užívání všech smyslů
  • rozvoj fyzické zdatnosti
  • seznamování se s fungováním těla
  • vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

   

  Kompetence

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla a jak fungují jeho základní smysly

  • má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu
  • umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné
  • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
  • dokáže svými slovy popsat tradice o kterých si povídáme

   

  Činnosti

  • pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi
  • sledujeme, jak tělo funguje
  • učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace
  • učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle
  • hrajeme lokomoční a pohybové hry
  • využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle
  • zkoušíme si relaxační cviky
  • pozorování změn v přírodě při procházkách

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ŘÍJEN 2023

  Téma: Co přináší podzim

  • Vítr a déšť
  • Podzim na poli, na zahradě, v lese
  • Já a moje zdraví

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků, Děti se budou věnovat pozorování změn v přírodě a poznávat plody, které nám podzim nabízí. Tématem říjnového bloku je i zdraví, kdy se děti budou učit vnímat více vlastní tělo, používat všechny své smysly a rozpoznávat, co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.V závěru tohoto  měsíce nás čeká  oslava Halloweenu, kdy si společně vyzdobíme třídu a vydlabeme dýně.

   

  Vzdělávací cíle:

  • poznávání a orientování se v blízkém okolí
  • vnímání a pozorování změn v přírodě
  • získat nové poznatky o živé i neživé přírodě
  • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích
  • osvojit si zdravé životní návyky
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • rozvoj logického myšlení
  • učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  • Halloween ve školce a jeho tradice
  • Lidské tělo- co nám prospívá a škodí
  • vycházky do přírody
  • přímé pozorování přírodních objektů
  • sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem
  • podzimní práce na zahrádce
  • smyslové a psychomotorické hry
  • využití knížek, obrázků, fotografií
  • rozvoj matematických představ pomocí číselných karet a kostek
  • rozvoj grafomotorických dovedností
  • hry zaměřené ke cvičení a rozvoji sluchové a zrakové paměti

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2023

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace  dětí v  prostředí mateřské školy. Děti si po prázdninách opět upevní pravidla  bezpečného chování ve školce a režimu dne.

  Nedílnou součástí v tomto období je i aktivní zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávacím cílem měsíce září je:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmutí   nových  kamarádů
  • podpora  prosociálního  chování – vedení k vzájemné spolupráci a pomoci při činostech
  • učit se, kde mají hračky své místo
  • vytvářet u dětí  poznatky o vhodném společenském chování – pozdrav, poděkování, formulace prosby.....
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost se samostatně rozhodovat
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti
  • postupný rozvoj předmatematických představ a zrakového vnímání  pomocí hry

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy- rozhovory, komunitní kruh
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování – námětové hry
  • práce s knihami – orientace v dětské encyklopedii
  • volné hry na zahradě
  • pozorování přírody při vycházkách
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky a písničky na rozvoj rytmizace
  • komunitní kruh
  • výtvarné činnosti  s podzimní tématikou
  • pohybové a motivační hry
  • praktické činnosti na procvičování  PL orientace

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy