Vodníci

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LISTOPAD 2022

   

  • Ochrana zdraví
  • Smysly
  • Listopadové tradice: Dušičky, svatý Martin, nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je i nadále lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili na jednoduchou anatomii těla a důležité orgány.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky. Poznáme jak tělo funguje a  jak bychom  měli o sebe starat.

  Na procházkách budeme pozorovat změny v přírodě a porovnávat měsíce, tedy střídání jednotlivých ročních období.

  Součástí listopadového bloku jsou i tradice a svátky.

   

  Vzdělávací cíle

   

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,
  • dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
  • rozvoj užívání všech smyslů
  • rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti
  • seznamování se s fungováním těla
  • vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu
  •  

   

  Kompetence

   

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla

  • má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu
  • umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné
  • má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky
  • koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou
  • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
  • zachovává správné držení těla
  • ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi
  • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
  • koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými              pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací  hmotou )
  • umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat

   

   

   Činnosti

  • pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi
  • sledujeme, jak tělo funguje
  • učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace
  • učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle
  • hrajeme lokomoční a pohybové hry
  • využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle
  • zkoušíme si relaxační cviky
  • pozorování změn v přírodě při procházkách

   

   

   


  ŘÍJEN 2022

  Téma: Co přináší podzim

  • Vítr a déšť
  • Podzim na poli, na zahradě, v lese
  • Já a moje zdraví

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků, Děti se budou věnovat pozorování změn v přírodě a poznávat plody, které nám podzim nabízí. Tématem říjnového bloku je i zdraví, kdy se děti budou učit vnímat více vlastní tělo, používat všechny své smysly a rozpoznávat, co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.V závěru tohoto  měsíce nás čeká  oslava Halloweenu, kdy si společně vyzdobíme třídu a vydlabeme dýně.

   

  Vzdělávací cíle:

  • poznávání a orientování se v blízkém okolí
  • vnímání a pozorování změn v přírodě
  • získat nové poznatky o živé i neživé přírodě
  • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích
  • osvojit si zdravé životní návyky
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • rozvoj logického myšlení
  • učit se spolupracovat ve všech oblastech

  Vzdělávací nabídka: 

  • Halloween ve školce a jeho tradice
  • Lidské tělo- co nám prospívá a škodí
  • vycházky do přírody
  • přímé pozorování přírodních objektů
  • sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem
  • podzimní práce na zahrádce
  • smyslové a psychomotorické hry
  • lokomoční a pohybové činnosti
  • využití knížek, obrázků, fotografií
  • rozvoj matematických představ pomocí číselných karet a kostek
  • rozvoj grafomotorických dovedností
  • manipulační činnosti a úkony s předměty
  • hry zaměřené ke cvičení a rozvoji sluchové a zrakové paměti

   


  ZÁŘÍ 2022

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace  dětí v  prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, vytvoření si a upevnění společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávacím cílem měsíce září je:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmutí   nových  kamarádů
  • podporování  prosociálního  chování
  • znát bezpečně prostory MŠ, které využíváme
  • učit se, kde mají hračky své místo
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost se samostatně rozhodovat
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti
  • rozvoj předmatematických představ

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
  • činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne
  • práce s knihami – orientace v dětské encyklopedii
  • volné hry na zahradě
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky a písničky na rozvoj rytmizace
  • seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
  • výtvarné činnosti
  • pohybové a motivační hry

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy