Vodníci

  ČERVEN 2022

  TÉMA  : HURÁ NA PRÁZDNINY

  • CESTOVÁNÍ – VÝLETY A BEZPEČNOST
  • KRÁSY ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY
  • LOUČÍME SE S MATEŘSKOU ŠKOLKOU – co umím, znám, dovedu a chci.

   

  V červnu děti pomocí atlasů a encyklopedií procestují svět. Získají znalosti o odlišnostech různých

  kultur celého světa. Zároveň si  upevní znalosti o tom, kde  žijí a o České republice.

  Čekají nás rozhovory na téma bezpečného chování při jízdě na kole nebo při koupání.

  I nadále si budeme všímat přírodních změn při procházkách  i pobytu na zahradě.

  V tomto měsíci se rozloučíme s předškoláky a budeme si upevňovat vše, co jsme se za celý rok

  naučili z jednotlivých oblastí.

   

  Vzdělávací cíle:

  • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
  • rozvoj mluvního projevu, umět se domluvit slovy i gesty, improvizovat
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • respektovat druhého
  • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
  • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
  • rozvoj pohybových schopností
  • koordinace a rozsah pohybu

   

  Očekávané výstupy:

  • znát základní údaje o České republice a místě svého bydliště
  • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
  • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a výtvarně či slovně je vyjádřit
  • zvládat jemnou motoriku, ovládat různé pracovní nástroje
  • samostatně řešit nové situace, nalézat nová řešení
  • odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná
  • ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky
  • uplatňovat své individuální potřeby a respektovat potřeby jiného dítěte
  • těšit se z hezkých společných zážitků a prožitků
  • přijímat úspěch i neúspěch
  • spolupracovat s ostatními

   

   


  KVĚTEN 2022

  KDYŽ VŠECHNO KVETE

  PODTÉMATA:

  • JÁ  A MOJE RODINA – Máme se rádi s tátou a mámou, DEN MATEK
  • MÍSTO KDE ŽIJEME  - NA NAŠÍ ZAHRÁDCE A NA POLI
  • ZKOUMÁME   SVĚT  A ZVÍŘATA
  • CO DĚLÁME CELÝ DEN

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Tento měsíc budeme si povídat o tom, co pro nás znamená rodina, jak je důležité si vzájemně pomáhat.

  Dítě by mělo chápat vztahy a rozdíly mezi oběma pohlavími v rodinách, vazby mezi blízkou a širší rodinou – rodiče, prarodiče, sourozenci, teta, strýc.....

  Všechno kvete – zaměříme se nejen na význam včel, motýlů a čmeláků, ale také na škůdce a jak proti nim můžeme zasáhnout. Dále budou do tématu zahrnuty i pranostiky, přísloví  a pořekadla  – vliv počasí na úrodu.

  Jakou zeleninu a ovoce pěstujeme na zahrádce, co roste na polích . Procvičíme druhy zeleniny i ovoce a dále v návaznosti  zmíníme i jejich vliv na naše zdraví – tedy zdravý životní styl.

  Při procházkách budeme pozorovat nejen změny v přírodě, ale také zvířata.

  Co děláme celý den – ve školce dopoledne, v poledne, odpoledne – toto téma je zaměřeno na organizaci běžného dne. Obsahuje aktivity, se kterými se děti pravidelně setkávají doma i ve školce. Cílem je orientace v čase i v prostoru.

  Vzdělávací nabídka:

  • spontánní hra
  • výtvarné hry
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami
  • činnosti zajišťující spokojenost, radost a pohodu
  • poslech pohádek a příběhů obohacující citový život
  • hry na téma rodina a přátelství
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky
  • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
  • konstruktivní a grafické činnosti
  • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti , recitace, dramatizace a zpěv
  • výroba dárků a přání pro maminku
  • jaká je maminka (učit se používat přídavná jména)
  • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije
  • členové rodiny a vztahy mezi nimi
  • příprava na rozloučení s předškoláky

   

        I nadále budeme :

  • rozvíjet komunikační dovednosti a kultivovaný projev
  • Rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému
  • Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
  • Cvičit paměť, pozornost, představivost
  • Rozvíjet estetické dovednosti při malování, recitování a zpívání

   


  DUBEN 2022

  Hlavní téma : Planeta Země

  PODTÉMATA:

  VELIKONOCE SVÁTKY JARA

  DOMÁCÍ ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

  ŽIVOT U POTOKŮ, V ŘEKÁCH A  RYBNÍCÍCH

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  V polovině měsíce nás čekají velikonoční svátky, tak si s dětmi budeme povídat o tradicích v naší zemi, které se dodržují s příchodem jara.

  Velkým a hlavním tématem v dubnu je naše planeta.

  Cílem tohoto vzdělávacího bloku z pohledu dětí je uvědomění a osvojení si základů ekologického chování, dopadu svého chování na životní prostředí. Zároveň si prohloubí zásady bezpečného chování a chování v krizových situacích. Dále by dítě  mělo rozeznávat domácí a divoká zvířata, zvířata vodní a suchozemská a také ty, které žijí ve volné přírodě nebo v zajetí (ať už s člověkem nebo v zoo).

   Budeme si pojmenovávat zvířata a jejich mláďata, kde žijí, co jedí.

  Vysvětlíme si ,jak se k sobě zvířátka chovají,jak spolu vycházejí a jak bychom se ke zvířatům měli chovat my lidé

   

  Vzdělávací cíle:

  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
  • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
  • aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
  • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění
  • vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije
  • pochopení důsledků svého pozitivního i negativního chování k životnímu prostředí
  • ovládání pohybového aparátu
  • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
  • mít elementární poznatky o planetě Zemi
  • aktivně se podílet a spolupracovat při společných činnostech
  • rozvoj cítění a prožívání

   

  Vzdělávací nabídka:

  • projekt – Den Země
  • konkrétní operace s materiálem - třídění
  • činnosti směřující k ochraně zdraví a osobního bezpečí
  • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
  • přípravy a realizace společných zábav a slavností
  • námětové hry a činnosti
  • činnosti přispívající k péči o životní prostředí
  • Kimovy hry – (zrak, sluch, hmat, krátkodobá paměť apod.)
  • samostatný slovní projev na určité téma
  • Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
  • Pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky
  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

   


   

  BŘEZEN 2022

   

  HLAVNÍ TÉMA:     Březen – za kamna vlezem

   

  PODTÉMATA:       - Měsíc knihy : Z pohádky do pohádky

  - Jaro na zahrádce

  - Brzy půjdu k zápisu

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  V březnovém vzdělávacím bloku si děti prohloubí čtenářskou pregramotnost a zájem o literaturu. Budou  trávit více času v přírodě, kde si prohloubí nejen znalosti týkající se přírody a svého okolí, ale i fyzickou zdatnost. Čekají  je pěší výlety, při nichž budeme pozorovat změny v přírodě. I nadále zaměříme pozornost na zdokonalování a procvičování dovedností spojených se zápisem do školy.

   

  Vzdělávací cíle:

  • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
  • posilování přirozených poznávacích citů , zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • pozorování změn, které se dějí s přírodou na jaře
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky ruky a hrubé motoriky těla
  • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

   

  Vzdělávací nabídka:

  • pohybové hry
  • první jarní květiny – pojmenování, části rostlin, vzhled; co potřebují rostliny k růstu
  • rozlišování barev i jejich odstínů
  • přirozené poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě kladení otázek a hledání odpovědí – encyklopedie
  • činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a symboly grafomotorická cvičení a pracovní listy
  • vycházky do probouzející se přírody
  • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímaní, koncentrace pozornosti a paměti
  • záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností a funkcí
  • knihy a obrázky k dané tématice
  • učíme se o mláďatech
  • psychomotorické hry


   

  ÚNOR 2022

   

  MASOPUST A RADOVÁNKY -  KARNEVAL VE ŠKOLCE

  DOPRAVA , ČÍM CESTUJEME – BEZPEČNOST

  ZIMNÍ PŘÍRODA – SVĚT KOLEM NÁS

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  • Únorový vzdělávací blok se nese v duchu Masopustu a různého veselí. Děti si rozvíjí tvořivost a fantazii, vyrábí si vlastní masky, které mohou předvést na masopustním karnevalu. Zkouší si různá povolání, učí se vážit si práce druhých.
  • Při tématu o dopravě budeme na vycházkách více trénovat přecházení přes silnici
  • Budeme si povídat o tom, čím cestujeme a jak bychom se měli chovat např. v autobusu či vlaku.
  • Zaměříme se na poznávání světa kolem nás, tzn. učíme se vnímat nejen prostor kolem nás, ale i v celém okolí.

  I nadále budeme trénovat orientaci v čase, co máme za den, za měsíc a jakou část dne právě máme.

   

  Vzdělávací cíle:

  • zdokonalování dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace (ruka – oko)
  • vytváření prosociálních postojů
  • schopnost kooperace při práci ve skupině
  • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • námětové hry a činnosti
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • chápat, že svět je proměnlivý, vše se vyvíjí a vzájemně se ovlivňuje
  • rozvoj společenského i estetického vkusu – seznamovat s masopustními tradicemi a zvyky

   

  Vzdělávací nabídka:

  • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)
  • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním
  • výroba masek
  • malování, kreslení, pracovní aktivity
  • cvičení organizačních dovedností

   

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LEDEN 2022

  Témata:

  Lidové zvyky a tradice – Tři králové, masopusty

  Zimní sporty - bezpečnost

  Povolání

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Nový rok začínáme hledáním správného místa pro nové hračky.

  Děti čeká projekt týkající se Tří králů, seznámí se s tradicemi masopustů.

  I nadále budou rozvíjet senzomotorické činnosti, budou se připravovat na zápis ve škole, samy si vyzkouší prostřednictvím hry, jaké je to být žákem. I nadále si upevňují pravidla, jak se při hrách venku bezpečně chovat a jak se správně oblékat. Znají dny v týdnu a budou se učit měsíce. V tomto měsíci také začneme s Maxíkem – stimulačním  programem pro předškoláky.

   

  Vzdělávací cíle:

  • další prohlubování poznatků o vlastním těle (zdraví, oblékání)
  • rozvoj všech pregramotností, jazykových dovedností
  • rozvoj prosociálního vnímání
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • rozvoj schopností sebeovládání
  • vytváření pozitivního vztahu k učení a ke škole
  • rozvoj logického myšlení
  • kognitivní činnosti

   

  Vzdělávací nabídka:

  • projekt – půjdu do školy
  • tradice, zvyky Tříkrálového svátku , masopusty
  • pohybová cvičení a hry
  • básničky, písničky se zimní tematikou
  • druhy zimních sportů - bezpečnost
  • dny v týdnu, měsíce

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  PROSINEC 2021

  • ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
  • ČERT A MIKULÁŠ
  • VÁNOCE – TRADICE A ZVYKY

   

  POPIS VZDĚLÁVACÍHO BLOKU

  Tento kouzelný adventní čas děti prožijí prostřednictvím kooperativního a prožitkového učení. V tomto měsíci je budou provázet každým dnem tradice a zvyky spojené s tímto obdobím. Na návštěvu k nám zavítá Mikuláš se svými pomocníky a děti se budeme muset zamyslet nad tím, jací jsou, jak se chovají k ostatním a ukáží, co umí. Budou rozvíjet, mimo jiné, komunikační dovednosti a volní vlastnosti. Naučí se dělit se s kamarády a radovat ze společných dárků od Ježíška.

   

  Vzdělávací cíle:

  • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat vztah k rodině, kamarádům a svému okolí
  • vnímání pocitu sounáležitosti nejen v rodině, ale i ve školce
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
  • navození atmosféry klidu a souznění s okolím
  • poznávat, že vlastním jednáním lze druhého potěšit
  • vytváření spolupráce celé třídy při nácviku na vánoční besídku
  • zdokonalování v oblasti hrubé motoriky
  • rozvoj kultivovaného projevu
  • zapamatovat si a naučit zpaměti krátký text
  • vybavit si naučené
  • rozvoj společenského i estetického vkusu
  • rozvoj pozitivního vztahu ke kultuře a umění
  • učit se samostatně projevovat a vyjadřovat své city a postoje
  • seznamovat se s tradicemi a lidovými zvyky
  • rozvoj schopnosti sebeovládání

   

  Vzdělávací nabídka:

  • adventní tradice a zvyky
  • námětové hry – tematicky zaměřené
  • vyprávění o tom, jaké jsou naše vánoční zvyky
  • zpěv vánočních písní a koled
  • výroba vánoční výzdoby
  • společné zdobení vánočního stromečku
  • přípravy a realizace vánoční besídky
  • pozorování vánoční výzdoby v obci
  • činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování
  • zpěv, recitace, dramatizace
  • hra s novými hračkami – prohlubování vzájemných vztahů

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN AKTIVIT  -  LISTOPAD 2021

   

  JÁ A MOJE TĚLO

  • Jednotlivé části těla, jak tělo funguje?
  • Ochrana zdraví
  • Smysly
  • Nadcházející advent

   

  Obsahem listopadového bloku je lidské tělo. Toto téma jsme zmínili  již v měsíci říjnu, kdy jsme se zaměřili především na zdravý  životní styl.

  Lidskému tělu se budeme tentokrát věnovat více do hloubky. Poznáme jak tělo funguje, z čeho se skládá a  jak bychom se měli o sebe starat. Na konci měsíce se budeme věnovat také blížícímu se adventu a tradicím s ním spojených.

  Vzdělávací cíle

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových dovedností ( koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj hrubé a jemné motoriky,
  • dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
  • rozvoj užívání všech smyslů
  • rozvoj kooperativních dovedností, fyzické a psychické zdatnosti
  • seznamování se s fungováním těla
  • vytvoření zdravého vztahu k vlastní osobě
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů, jako základu zdravotního životního stylu

   

  Kompetence

  Dítě umí pojmenovat části lidského těla

  • má vytvořen zdravě pozitivní vztah k vlastnímu tělu
  • umí vyhodnotit, co je pro zdraví člověka důležité a co nebezpečné
  • má upevněné základní hygienické a sebeobslužné návyky
  • koordinuje pohyby, umí napodobit jednoduchý pohyb,  umí sladit pohyb s rytmem, s hudbou
  • má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví,o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
  • zachovává správné držení těla
  • ví, o odlišnostech mezi dětmi a dospělými lidmi
  • vnímá a rozlišuje pomocí smyslů
  • koordinuje své pohyby, zvládá jemnou motoriku (umí zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými              pomůckami,tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací  hmotou )
  • umí vnímat potřeby druhého, pomáhat,  pečovat

   

   Činnosti

  • pojmenováváme části těla na sobě i na kamarádovi
  • sledujeme, jak tělo funguje
  • učíme se co je  pro zdraví a bezpečnost důležité – modelové situace
  • učíme se prostřednictvím smyslových a psychomotorických her znalosti o vlastním těle
  • hrajeme lokomoční a pohybové hry
  • využíváme atlasů a dětských encyklopedií pro hledání informací o lidském těle
  • zkoušíme si relaxační cviky
  • rozdělujeme činnosti, které jsou pro zdraví člověka vhodné a co poškozuje, učíme se jak předcházet   úrazům
  • umíme pomoci kamarádovi

   

  + postupné procvičování básniček na vánoční besídku

   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ŘÍJEN 2021

  Téma: Co přináší podzim

  • Vítr a déšť
  • Podzim na poli, na zahradě, v lese
  • Já a moje zdraví

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem říjnového vzdělávacího bloku je znalost ročních období a jejich typických znaků, Děti se budou věnovat  pozorování podzimních změn v přírodě a poznávat plody podzimu.V tomto měsíci nás čeká i Halloween. Dále se děti budou učit vnímat více vlastní tělo, používat všechny své smysly a rozpoznávat, co našemu tělu prospívá a co zdraví škodí.

  Vzdělávací cíle:

  • poznávání a orientování se v blízkém okolí
  • vnímání a pozorování změn v přírodě
  • získat nové poznatky o živé i neživé přírodě
  • osvojení si poznatků o vlastním těle a jeho základních funkcích
  • osvojit si zdravé životní návyky
  • rozvíjení jemné i hrubé motoriky
  • rozvoj psychické i fyzické zdatnosti
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • seznámení dětí s kulturou, uměním a tradicemi
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • rozvoj logického myšlení
  • učit se spolupracovat ve všech oblastech

   

  Vzdělávací nabídka: 

  • Halloween
  • Lidské tělo- co nám prospívá a škodí
  • vycházky do přírody
  • přímé pozorování přírodních objektů
  • sběr podzimních plodů k poznávání a výtvarným činnostem
  • podzimní práce na zahrádce
  • smyslové a psychomotorické hry
  • lokomoční a pohybové činnosti
  • využití knížek, obrázků, fotografií
  • rozvoj matematických představ
  • rozvoj grafomotorických dovedností
  • manipulační činnosti a úkony s předměty
  • hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti


   

  MĚSÍČNÍ PLÁN  -  ZÁŘÍ 2021

  Témata:

  AHOJ KAMARÁDI

  BEZPEČNOST VE ŠKOLCE

   

  Popis vzdělávacího bloku:

  Cílem zářijového vzdělávacího bloku je co nejpříjemnější adaptace nových dětí v  prostředí mateřské školy, seznámení se s novými kamarády, učitelkami, vytvoření si a upevnění společných pravidel bezpečného chování, seznámení se s režimem dne a jeho postupné přijetí, zapojení stávajících dětí do procesu adaptace jejich nových kamarádů.

   

  Vzdělávací cíle:

  • přirozené zapojení dětí do režimu třídy
  • přijmout  nové  kamarády
  • podporovat prosociální chování
  • znát bezpečně prostory MŠ, které využívají
  • učit se kde mají hračky své místo
  • rozvíjet citovou samostatnost, schopnost samostatně se  rozhodovat
  • osvojit si základní hygienické návyky
  • rozvíjet představivost a fantazii
  • osvojit si věku přiměřené praktické a tělesné dovednosti

             

  Vzdělávací nabídka:

  • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
  • společné upevňování pravidel chování v prostředí MŠ
  • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
  • procházky a seznamování se s okolím MŠ
  • činnosti podporující pochopení a přijetí režimu dne
  • volné hry na zahradě
  • vyprávění vlastních zážitků z prázdnin
  • říkanky, básničky
  • seznamovací komunitní kruh – rozhovory, spontánní hry
  • výtvarné činnosti
  • pohybové hry

   

   

   

   

   


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy