Žabičky

   

  KVĚTEN 2023

  VŠICHNI SE RADUJEME                               

  Témata:

  • Moje maminka
  • Moje rodina a já
  • Domácí zvířata a jejich mláďata
  • Rozkvetlý květen

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte vědomí, že je součástí společenství, že patří k rodině, která má pro něj hodnotu a je pro něj velmi důležitá. Učit chápat význam práce rodičů pro život rodiny, přibližovat strukturu rodiny, umět pojmenovat jednotlivé její členy.

  Zároveň prostřednictvím situací posilovat u dítěte uvědomění si, jak jsme spojeni s přírodou, květen je právem nazýván měsícem květů a mláďat. Děti si osvojí základní znalosti z chovu domácích zvířat. 

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • rozvíjet základní pohybové dovednosti
  • naučit se básničku pro maminku, básničku o zvířátkách
  • rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení, provlékat tkaničku, udělat uzlík)
  • zapojit se do pracovních, hudebních a dramatických činností

   

  Okruhy činností

  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině, o ročním období, o chování ve školce – základní pravidla, o tom, jak si vzájemně pomáháme
  • výtvarné a pracovní činnosti – výroba dárku pro maminku, domácí zvířátka z papíru
  • hudebně pohybové hry

   


  DUBEN 2024

  VŠICHNI SE RADUJEME

                                                   „Když sluníčko krásně hřeje,

  když je hezký den.

  Když se máma na mě směje,

  když mám radost jen.“

  Témata:

  • Povolání
  • Obec, ve které žiji
  • Staráme se o životní prostředí
  • Naše planeta jako součást vesmíru

   

  Záměry: posilovat pozitivní vztah k obci, ve kterém dítě žije, vzbuzovat zájem o toto místo. Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • naučit se celou adresu bydliště
  • základní orientace v obci – MŠ, obchody, zámek a park, obecní úřad a pošta
  • význam životního prostředí
  • zapojit se do pracovních, výtvarných, hudebních a dramatických činností

   

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • výtvarné a pracovní činnosti vztahující se k péči o životní prostředí
  • hudebně pohybové hry

   

  BŘEZEN 2024

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

  Témata:

  • Těšíme se na jaro
  • Hřej, sluníčko, hřej
  • Poznáváme povolání
  • Velikonoční tradice

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie atd/

   

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

   

  Děti se seznámí s tradicemi velkého jarního svátku – Velikonoce, v průběhu měsíce budeme tvořit různé velikonoční dekorace.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování
  • rozvíjet fantazii a tvořivost
  • porozumět pojmu „profese“, vyjmenovat základní povolání, nástroje, které se v určité profesi používají , pojmenovat povolání rodičů
  • těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás
  • učit se být citlivý ve vztahu k přírodě
  • vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád
  • rozvíjet smyslové vnímání

   

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky

  ÚNOR

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY                                

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku

  • V pohádkovém světě maňásků

  • Hrajeme divadlo

  • Karnevalové těšení

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem

  • posilovat estetické vnímání

  • rozvíjet fantazii a představivost

  • pochopit co je dobro a co zlo

  • vyjádřit svůj názor, pocit

  • zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

   

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace

  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek

  • maškarní karneval

   

  LEDEN 2024

  KDYŽ V ZIMĚ NESNĚŽÍ

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání

  • Mrzne, až praští

  • Zimní sportování a radovánky

  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty. Vést děti k poznání, že i když zima nenadělí možnost sněhových radovánek, je spousta her, které přinesou zábavu a poznání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • vyprávět své zážitky z vánočního období, jaké dárky děti našly pod stromečkem

  • osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí

  • získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví

  • spolupracovat, navzájem si pomáhat

  • udržovat pořádek

  • dodržovat dohodnutá pravidla – šnečkové, ouškové, košťátkové a ručičkové

   

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy

  • námětové hry

  • práce s obrázkovými knihami

  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti s motivem zimy

  • seznámení s pohádkou Zimní královna


  PROSINEC 2023

  ADVENTNÍ ČAS

  Témata:

  • Těšíme se na Mikuláše

  • Adventní čas

  • Andělský týden

  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními písněmi, koledami a básničkami.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného

  • učit se spolupracovat s ostatními

  • učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním

  • poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky

  • učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti – 3 vánoční ozdoby, vánoční větvička - závěs, vánoční přání, zdobení třídy a vánočního stromu 

  • hudební a rytmické činnosti

  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání

   

  LISTOPAD                                          

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad, listopad,

  lísteček mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása

  • Ospalé sluníčko

  • Naše tělo

  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady ze všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života

  • rozvíjet estetické vnímání

  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku

  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../

  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)

  • říkanky s pohybem

  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ŘÍJEN

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                   "Když ručičky natáhneme,

  na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka,

  umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Vůně jablíčka
  • Ovocná zahrada
  • Podzimní les
  • Zeleninová zahrádka

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Prožitkem, poznáním a manipulací dospět k citovému vztahu k jablíčku a ostatnímu ovoci. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené země, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce prospívá zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem na jablka a podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky

   

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě „Žabiček“
  • Školka plná zábavy

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

   

   

   

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy