Žabičky

  ČERVEN 2022

   
  VÍTÁME LÉTO - LETNÍ POČASÍ, LETNÍ ZAHRADA, LETNÍ OVOCE, LETNÍ SPORTY
   
   
  ZÁMĚR  :
                  - charakteristika letního období,období prázdnin, cestování a letních radovánek +bezpečnost při těchto činnostech (pitný režim, pobyt na přímém slunci, bezpečnost       při koupání...)
                 - oslava Mezinárodního dne dětí - děti slaví svátek po celém světě, povídání o tom, že mají jinou barvu pleti, přesto jsou stejní jako my.
                 - vést děti k objevování letních krás - letní počasí, letní louka, letní ovoce - které druhy dozrávají v létě
                 - seznámení s dopravními prostředky - co jezdí, létá, pluje...
   
  CÍLE : 
                rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, se světem
                podněcovat samostatný slovní projev
                rozvoj řečových schopností
                rozvoj tvořivosti, paměti, pohybových schopností
                rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
                umět spolupracovat s ostatními
   
   
   
  ČINNOSTI :
                zábavné dopoledne v MŠ  v rámci oslav dětského dne
                smyslové hry , činnosti na rozvoj zrakové a sluchové paměti
                konstruktivní činnosti a námětové hry
                grafomot. a pracovní listy k danému tématu
                poslech čtených pohádek a příběhů
                rozhovory o létě - charakteristika letního období
                procvičování geom. tvarů
   

  KVĚTEN 2022

  Záměr : 

   - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
   - rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí
   - vytvářet citové vztahy a city prožívat
   - seznámení s místem a prostředím ve kterém žijeme
   - osvojení poznatků o naší vesnici, rozdíly vesnice X město
   - posilování pozitivního vztahu k prostředí ve kterém žijeme
   - vzbudit zájem o dění kolem sebe
   
  Cíle :
   - umět vyjádřit co je rodina a jaký je význam tohoto společenství
   - chovat se citlivě a ohleduplně ke svým blízkým a lidem ve svém okolí
   - znát jména rodičů a prarodičů
   - znát jméno vesnice kde žijeme a blízké okolí
   - vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
   
  Činnosti : 
   - dárek pro maminku k Svátku matek
   - námětové hry a činnosti
   - básničky a říkanky s pohybem
   - výtvarné a pracovní činnosti
   - prac. a grafomot. listy k tématu
   - poslech čtených příběhů

  DUBEN 2022

   
   ZÁMĚR : 
   - seznámení s tradicemi Velikonoc a pálení čarodějnic, lidovými zvyky. 
   - příjemně prožívat svátky jara
   - seznámení s domácími a hospodářskými zvířaty - rozdíly - domácí máme na mazlení :-) , hospodářská nám slouží k užitku
   - vytvářet kladný vztah ke zvířatům, jak se o ně staráme
   - poznat a umět pojmenovat jejich mláďata
   
   
  CÍLE :
   - osvojení si elementárních poznatků o lidových tradicích a zvycích
   - obohacení slovní zásoby, naučit se vnímat příběh
   - rozvoj a užívání všech smyslů
   - rozvoj citového vztahu ke zvířatům
   - vážit si života ve všech jeho formách
   
  ČINNOSTI :
   - velikonoční výrobky - zdobení vajíček, velikonoční přáníčka, 
   - cvičení a napodobování pohybů zvířat, tvoření dvojic - kdo k sobě patří
   - výrobky z papíru - skládání origami zvířátek 
   - pracovní a grafomotorické listy s jarní a zvířecí tématikou
   - výtvarné a pracovní činnosti
   - říkanky o zvířátkách 
   - čarodějnický rej v mš

   

  BŘEZEN 2022

   
  ZÁMĚR : 
  - utváření kladného  vztahu k přírodě, pozorování a seznamování se s probouzející se přírodou 
  - upevňování  pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou
  - seznámení s některými tradicemi a zvyky vážící se k tomuto období
  - uvědomění si rozmanitostí světa
  - seznámení se s prvními jarními květinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty
   
  CÍLE :
  - osvojení si poznatků o přírodě a ročních obdobích
  - zachycovat skutečnosti ze svého okolí umět je vyjádřit
  - posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, zájem, radost)
  - osvojit si poznatky o lidových tradicích a zvycích
  -rozvoj grafomotorických a předmatematických dovedností
   
  ČINNOSTI : 
  - pracovní a grafomotorické listy s jarní tématikou
  - výrobky z papíru - skládání
  - hry na probouzení jara  - využití všech smyslů
  - pohybové hry
  - výtvarné a pracovní činnosti

  ÚNOR 2022

   
  Záměr :
  - umět charakterizovat zimní období, znát hlavní znaky zimy, jak se v zimě chráníme před prochladnutím, objevování zimních krás, poznávání zimních sportů - umět je popsat a bezpečnost při sportování
  - seznámení s tradicemi v období masopustu, společně prožívat radost a veselí
  - karneval v MŠ 
  - podmínky pro život zvířat a ptáků v zimním období
   
   
  Cíle :
  - osvojení si elementárních poznatků o přírodě, o zvířatech
  - podpora schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
  - osvojení si poznatků o těle a zdraví
  - rozvoj pohybových dovedností 
  - rozvoj pozornosti a představivosti
  - radostné prožívání společných aktivit
   
   
  Činnosti : 
  - rozhovory o zimě, zimních sportech, masopustu
  - muchlání papíru- papír. koule - koulovaná, hod na cíl, hod spodním / horním obloukem
  - konstruktivní činnosti, stavby z kostek , sněhulák z obručí, pet víček
  - pracovní a grafomotorické listy se zimní tématikou
  - hudebně pohybové činnosti
  - výtvarné činnosti

  LEDEN 2022

   
  ZÁMĚR :
  - seznámení se zimním obdobím, znát typické znaky tohoto období
  - vnímat přírodní prostředí v zimě
  - přiblížení tradice Tří králů, kdo byli Tři králové, kam šli a proč, co nesli 
  - rozvoj základních kulturně společenských postojů
  - vést děti k povědomí o charitativní činnosti (např. kdo viděl chodit Tři  krále)
   
  CÍLE: 
  - umět vyprávět a sdělovat zážitky
  - umět převyprávět příběh
  - posilování prosociálního chování
  - vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností
  - rozvoj paměti, pozornosti, představivosti
  - vytváření povědomí o živé i neživé přírodě
   
  ČINNOSTI :
  - poslech čtených příběhů, vyprávění
  - vyprávění zážitků z Vánoc
  - grafomotorické a pracovní listy se zimní tématikou
  - výrobky z papíru - Tři králové, kometa, královská koruna
  - tanec ve dvojicích, přednes 
  - PH "Král řekl" - cvičení - sed, leh poskoky, pomalá/ rychlá chůze, lezení...
  - pozorování změn v přírodě


   

  PROSINEC 2021 

   
  ZÁMĚR :
  - seznámení s obdobím vánočních (adventních ) tradic, zvyků a symbolů .Jak toto období prožíváme , jak se společně těšíme a sdílíme radost . Jak dodržujeme tyto tradice u nás v rodině a jak také doma pomáháme a připravujeme se na Ježíška.
   
  CÍLE : 
  - těšit se z hezkých zážitků, radostně prožívat oslavy, společně se podílet na vánoční atmosféře a výzdobě třídy
  - všímat si toho , co si druhý přeje a potřebuje
  - zapamatovat si texty básní a písní, umět je reprodukovat
  - spolupracovat a umět se domluvit 
  - upevňovat prosociální cítění
  - rozvíjet představivost, tvořivost a fantazii
   
  ČINNOSTI :
  -pracovní a grafomotorické listy s vánoční tématikou
  - výtvarné činnosti
  - společná výzdoba třídy
  - poslech vánočních příběhů, koled, vystoupení pro rodiče
  - výroba dárků a přáníček pro rodiče
  - návštěva Mikuláše s čertem a andělem v MŠ
  - A SAMOZŘEJMĚ PŘEKVAPENÍ S NADÍLKOU ...
   

  LISTOPAD 2021

   
  LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD
   
  Záměr :
    V listopadu se budeme nadále věnovat podzimnímu období. Jak se příroda a zvířata připravují na nadcházející zimu, odletu ptáků do teplých krajin, jak můžeme za slunečních dní pozorovat třpitivá vlákna pavučinek babího léta. Co to vlastně znamená babí léto.
   Dále se budeme věnovat tématu ochrany zdraví v tomto období, jak se oblékat a chránit před nachlazením.
   
   
  Cíle:
     - vytváření kladných postojů k druhým, k přírodě
     - vytváření zdravých životních návyků, jak pečovat o své zdraví
     - uvědomění si vlastního těla
     - rozvoj věku přiměřených znalostí o našem těla
     - rozvoj jazykových dovedností
     - naučit se krátké texty, rozvoj pozornosti
   
  Činnosti: 
     - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách
     - tanec, rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje
     - četba, poslech čtených pohádek a příběhů
     - vycházky po okolí, pozorování proměn v přírodě
     - grafomotorické a pracovní listy
     - protahovací, posilovací a uvolňovací cviky
   

  ŘÍJEN

   
  CO PŘINÁŠÍ PODZIM
   
  Záměr : poznávání hlavních znaků podzimního období a proměn, které s tímto obdobím přicházejí.  Poznávání darů podzimu (šípky, kaštany, ořechy, dýně, žaludku,houby) a ovoce a zeleniny tohoto období ( jablka,hrušky, švestky, brambory, mrkev...)
  Rozvoj poznávacích schopností, vnímání přírodní krásy a harmonie.
  Objevení možností využití věcí kolem nás  - tvoření, hraní a učení. 
  Poznávání darů podzimu všemi smysly - hmatem, chutí, vůní..
   
  Cíle : znát znaky daného ročního období
            rozvoj estetického vnímání a cítění 
            posilování pozornosti a paměti 
            manipulace s drobnými předměty, 
            modelínou, umět stříhat, poznat po 
            hmatu,chuti,vůni    
   
  Činnosti: vycházky do přírody a její     pozorování , sběr přírodnin 
                   tvoření a práce s přírodninami 
                   říkanky a písničky s podzimní   tématikou 
                    pracovní a grafomotorické listy
                    pohybové hry

           

     ZÁŘÍ 2021

   
      VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
   
   
  Záměr :  Adaptace nových dětí na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, zapojení se do společných činností ( hry, tvoření, úklid hraček apod.) Naučit se přizpůsobit a spolupracovat s ostatními 
                dětmi.
                Seznámení se s novými návyky a pravidly MŠ a jejich dodržování.
                Seznámení se se svou značkou (místo kam si ukládáme všechny své věci)
                Přiblížit dětem jak to ve školce chodí, co vše budeme společně dělat.
                Zaměříme se na zdokonalení a upevnění hygienických návyků (mytí a dezinfekce rukou, oblékání , používání příboru, osobní hygiena...) 
   
   
  Okruhy činností :  
               - pohybové a výtvarné činnosti 
               - prohlížení knížek 
               - poslech čtené pohádky
               - společné hry a tvoření
               - opakování známých básniček a písniček
               - upevňování pravidel - ranní kruh, hry na jména, hry  na značky     
               A samozřejmě si budeme hodně hrát :-)  a poznávat okolí naší školky
                                             ČERVEN 2020
   
  VÍTÁME LÉTO - LETNÍ POČASÍ, LETNÍ ZAHRADA, LETNÍ OVOCE, LETNÍ SPORTY
   
   
  ZÁMĚR  :
                  - charakteristika letního období,období prázdnin, cestování a letních radovánek +bezpečnost při těchto činnostech (pitný režim, pobyt na přímém slunci, bezpečnost       při koupání...)
                 - oslava Mezinárodního dne dětí - děti slaví svátek po celém světě, povídání o tom, že mají jinou barvu pleti, přesto jsou stejní jako my.
                 - vést děti k objevování letních krás - letní počasí, letní louka, letní ovoce - které druhy dozrávají v létě
                 - seznámení s dopravními prostředky - co jezdí, létá, pluje...
   
  CÍLE : 
                rozvoj pocitu sounáležitosti s přírodou, se světem
                podněcovat samostatný slovní projev
                rozvoj řečových schopností
                rozvoj tvořivosti, paměti, pohybových schopností
                rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
                umět spolupracovat s ostatními
   
   
   
  ČINNOSTI :
                zábavné dopoledne v MŠ  v rámci oslav dětského dne
                smyslové hry , činnosti na rozvoj zrakové a sluchové paměti
                konstruktivní činnosti a námětové hry
                grafomot. a pracovní listy k danému tématu
                poslech čtených pohádek a příběhů
                rozhovory o létě - charakteristika letního období
                procvičování geom. tvarů
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy