Žabičky

   BŘEZEN 2023

   
  ZÁMĚR : 
  - utváření kladného  vztahu k přírodě, pozorování a seznamování se s probouzející se přírodou 
  - upevňování  pocitu sounáležitosti s živou i neživou přírodou
  - seznámení s některými tradicemi a zvyky vážící se k tomuto období
  - uvědomění si rozmanitostí světa
  - seznámení se s prvními jarními květinami, domácími zvířaty a jejich mláďaty
   
  CÍLE :
  - osvojení si poznatků o přírodě a ročních obdobích
  - zachycovat skutečnosti ze svého okolí umět je vyjádřit
  - posilování přirozených poznávacích citů ( zvídavost, zájem, radost)
  - osvojit si poznatky o lidových tradicích a zvycích
  -rozvoj grafomotorických a předmatematických dovedností
   
  ČINNOSTI : 
  - pracovní a grafomotorické listy s jarní tématikou
  - výrobky z papíru - skládání,stříhání
  - hry na probouzení jara  - využití všech smyslů
  - pohybové hry
  - výtvarné a pracovní činnosti
   

  ÚNOR 2023

   
  Záměr :
  - umět charakterizovat zimní období, znát hlavní znaky zimy, jak se v zimě chráníme před prochladnutím, objevování zimních krás, poznávání zimních sportů - umět je popsat a bezpečnost při sportování
  - návštěva planetária - seznámeni s tématem vesmír, planeta Země, Slunce, Měsíc, sluneční soustava 
  - seznámení s tradicemi v období masopustu, společně prožívat radost a veselí
  - karneval v MŠ 
  - podmínky pro život zvířat a ptáků v zimním období
   
   
  Cíle :
  - osvojení si elementárních poznatků o přírodě, o zvířatech
  - vnímat svět jako pozoruhodný, rozmanitý, různorodý a pestrý
  - podpora schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
  - osvojení si poznatků o těle a zdraví
  - rozvoj pozornosti a představivosti
  - radostné prožívání společných aktivit
  - umět spolupracovat ve skupině, být tvořivý
   
   
  Činnosti : 
  - rozhovory o zimě, zimních sportech, masopustu
  - prohlížení knížek s vesmírnou tématikou
  - muchlání papíru- papír. koule - koulovaná, hod na cíl, hod spodním / horním obloukem
  - konstruktivní činnosti, stavby z kostek , sněhulák z obručí, planeta Země z pet víček
  - pracovní a grafomotorické listy se zimní tématikou
  - hudebně pohybové činnosti
  - výtvarné činnosti
   

  LEDEN 2023

  ZÁMĚR  :
   - vzpomínky na Vánoce
   - seznámení se s tradicí Tří králů, kdo byli Tři králové ,kam šli, co nesli a proč ... 
   - rozvoj základních kulturně společenských postojů
   - charakterizovat zimní období a činnosti, které k tomuto období patří. Jak se správně oblékáme, zimní hry a sporty, bezpečnost při zimních radovánkách. 
   - podmínky pro život zvířat a ptáků v zimním období.
   
  CÍLE  : 
   -  umět vyprávět a sdělovat zážity
   -  osvojení si tradice Tří králů
   -  osvojení si poznatků o zimním období, jak můžeme pomoci volně žijícím zvířatům v zimním období
   -  osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí
   -  zdokonalování pracovních, výtvarných, řečových schopností
   
  ČINNOSTI  :
   - výroby z papíru - koruna, kometa - zdobení dle fantazie
   - rozhovory o zimě, o zimních sportech - práce s encyklopedii
   - pozorování přírodních jevů, pokusy se sněhem a ledem (pokud bude :-))
   - povídání o zvířátkách v zimě, jak jim můžeme pomoci
   - pracovní a výtvarné činnosti - práce s lepidlem, papírem, barvami
   - rozvoj jemné a hrubé motoriky - mačkání papíru ( papírové koule a koulovačka)
   - pracovní a grafomotorické listy se zimní tématikou
   
   

   PROSINEC 2022 

   
  ZÁMĚR :
  - seznámení s obdobím vánočních (adventních ) tradic, zvyků a symbolů , narození Ježíška. S tradicí Mikuláše a čerta s andělem. Jak toto období prožíváme , jak se společně těšíme a sdílíme radost . Jak dodržujeme tyto tradice u nás v rodině a jak také doma pomáháme a připravujeme se na Ježíška.
   
  CÍLE : 
  - těšit se z hezkých zážitků, radostně prožívat oslavy, společně se podílet na vánoční atmosféře a výzdobě třídy
  - všímat si toho , co si druhý přeje a potřebuje
  - zapamatovat si texty básní a písní, umět je reprodukovat
  - spolupracovat a umět se domluvit 
  - upevňovat prosociální cítění
  - rozvíjet představivost, tvořivost a fantazii
   
  ČINNOSTI :
  - pracovní a grafomotorické listy s vánoční tématikou
  - výtvarné činnosti
  - společná výzdoba třídy
  - poslech vánočních příběhů, koled, vystoupení pro rodiče
  - výroba dárků a přáníček pro rodiče
  - návštěva Mikuláše s čertem a andělem v MŠ
   
  - A SAMOZŘEJMĚ PŘEKVAPENÍ S NADÍLKOU
  
  

  LISTOPAD 2022

   
  LISTOPAD, LISTOPAD, LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD
   
  Záměr :
    V listopadu si připomeneme svátek dušiček - co se vlastně za touto tradicí skrývá. Nadále se budeme věnovat podzimnímu období. Jak se příroda a zvířata připravují na nadcházející zimu, odletu ptáků do teplých krajin, jak můžeme za slunečních dní pozorovat třpitivá vlákna pavučinek babího léta. Co to vlastně znamená babí léto.
   Dále se budeme věnovat tématu ochrany zdraví v tomto období, jak se oblékat a chránit před nachlazením.
   
   
  Cíle:
     - vytváření kladných postojů k druhým, k přírodě
     - vytváření zdravých životních návyků, jak pečovat o své zdraví
     - uvědomění si vlastního těla
     - rozvoj věku přiměřených znalostí o našem těla
     - rozvoj jazykových dovedností
     - naučit se krátké texty, rozvoj pozornosti
   
  Činnosti: 
     - kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinách
     - tanec, rytmizace, hra na tělo, orffovy nástroje
     - četba, poslech čtených pohádek a příběhů
     - vycházky po okolí, pozorování proměn v přírodě
     - grafomotorické a pracovní listy
     - protahovací, posilovací a uvolňovací cviky

  ŘÍJEN 2022

     

        ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 

   

  ZÁMĚR : 

  - Poznávání jednotlivých druhů zeleniny, využití smyslů – čich, hmat, zrak, chuť. Vysvětlení jejich významu pro zdraví člověka. Povídání o zelenině a ovoci     jak vypadá, jakou má chuť, jak voní, na co se používá a jaká zelenina a ovoce komu chutná. Třídění ovoce X zelenina. Naučíme se rozpoznat  typické z     znaky podzimního období –barvy podzimu - žlutá, hnědá, červená oranžová, zabarvování listů, proč listy opadávají, budeme sbírat plody    podzimu při     procházkách, rozmary počasí.Odlet ptáků do teplých krajin.  Co znamená ,,babí léto“.

   

  CÍLE : 

  - rozvoj estetického cítění, prožívání radosti ze zvládnuté práce

  - posilování přirozených poznávacích citů

  - rozvoj řečových schopností, paměti a pozornosti

   

    ČINNOSTI A VÝROBKY :

   - četba z knihy "Hádám, hádáš, hádáme"

   - vystříháme si ovoce a zeleninu z barevných papírů – každý si nalepí svůj košík ovoce nebo zeleniny.

   -  vyrobíme si ježka z přírodnin. Muchomůrku prstovými barvami, budeme obtiskávat listy, tvořit z přírodnin

   - sběr přírodnin – porovnávání – více X méně, manipulace

   - procvičování jemné motoriky – modelování a mačkání ovoce , zelenina, houby

   - grafomotorické listy: kruhy, svislé a vodorovné čáry, let ptáčků, dokreslování ovoce a zeleniny

   - pracovní listy: rozpoznávání základních barev, třídění, doplňování

   

  ZÁŘÍ 2022

   
      VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
   
   
  Záměr :  Adaptace a orientace nových dětí na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, zapojení se do společných činností ( hry, tvoření, úklid hraček apod.) Naučit se přizpůsobit a spolupracovat s ostatními dětmi.
                Učit se znát jména všech kamarádů
                Seznámení se s novými návyky a pravidly MŠ a jejich dodržování.
                Seznámení se se svou značkou (místo kam si ukládáme všechny své věci)
                Přiblížit dětem jak to ve školce chodí, co vše budeme společně dělat.
                Zaměříme se na zdokonalení a upevnění hygienických návyků (mytí a dezinfekce rukou, oblékání , používání příboru, osobní hygiena...) 
   
   
  Okruhy činností : 
   
               - rozvoj jemné i hrubé motoriky
               - pohybové a výtvarné činnosti 
               - prohlížení knížek 
               - poslech čtené pohádky
               - společné hry a tvoření
               - opakování známých básniček a písniček
               - upevňování pravidel - ranní kruh, hry na jména, hry  na značky     
               A samozřejmě si budeme hodně hrát :-)  a poznávat okolí naší školky 

   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy