Kapříci

  BŘEZEN 2023

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

  Témata:

  • Těšíme se na jaro
  • Hřej, sluníčko, hřej
  • Poznáváme povolání
  • Týden s knihou

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie atd/

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

  Děti se budou seznamovat s knihami – jak se rozlišují, o čem se v knihách můžeme dozvědět.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování
  • rozvíjet fantazii a tvořivost
  • porozumět pojmu „profese“, vyjmenovat základní povolání, nástroje, které se v určité profesi používají , pojmenovat povolání rodičů
  • těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás
  • učit se být citlivý ve vztahu k přírodě
  • vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád
  • rozvíjet smyslové vnímání

   

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky

   


  ÚNOR

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY                            

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku
  • V pohádkovém světě maňásků
  • Hrajeme divadlo
  • Karnevalové těšení

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem
  • posilovat estetické vnímání
  • rozvíjet fantazii a představivost
  • pochopit co je dobro a co zlo
  • vyjádřit svůj názor, pocit
  • zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

   

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace
  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek
  • maškarní karneval

   

   

  LEDEN 2023

  KDYŽ V ZIMĚ NESNĚŽÍ

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Mrzne, až praští
  • Zimní sportování a radovánky
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty. Vést děti k poznání, že i když zima nenadělí možnost sněhových radovánek, je spousta her, které přinesou zábavu a poznání.

   

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • vyprávět své zážitky z vánočního období, jaké dárky děti našly pod stromečkem
  • osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí
  • získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví
  • spolupracovat, navzájem si pomáhat
  • udržovat pořádek
  • dodržovat dohodnutá pravidla – šnečkové, ouškové, košťátkové a ručičkové

   

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • námětové hry
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti s motivem zimy
  • seznámení s pohádkou Zimní královna
  •  

  PROSINEC 2022

  ADVENTNÍ ČAS                               

  Témata:

  • Těšíme se na Mikuláše
  • Andělský týden
  • Vánoční těšení
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními koledami a básničkami.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit se s lidovými tradicemi a koledami
  • prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného
  • učit se spolupracovat s ostatními
  • učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním
  • poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky
  • učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti
  • hudební a rytmické činnosti, recitace
  • pohádky, příběhy, rozhovory
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání
  • příprava na vánoční besídku

   

   

   


  LISTOPAD   2022                                                          

   

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad, listopad,

  lísteček mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása
  • Ospalé sluníčko
  • Naše tělo
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady ze všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života
  • rozvíjet estetické vnímání
  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku
  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)
  • říkanky s pohybem
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   


  ŘÍJEN 2022

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                   "Když ručičky natáhneme, na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka, umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Jablíčkohrátky
  • Zeleninová zahrádka
  • Podzimní les
  • Halloween

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody, které podzimní období nabízí. Prožitkem, poznáním a manipulací dospět k citovému vztahu k jablíčku a ostatnímu ovoci. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Připomenout ty lidi, kteří se díky svému poslání postarají o stromy či kus svěřené země, protože nic nevyrůstá v přírodě samo. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce prospívá zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem na jablka a podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace
  • zpěv, recitace
  • práce s obrázky

   


  ZÁŘÍ 2022

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Moji první kamarádi ve třídě

  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků

  • Osvojujeme si základní pravidla chování

  • Co nám roste na zahrádce

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků

  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu

  • poznat svoji značku

  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

  • osvojit si pravidlo ukládání hraček, zacházení s hračkami a jejich uklízení po ukončení hry

  • určit plody zeleniny a ovoce, které v září sklízíme na zahradě

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě

  • pohybové hry, hry s říkadly

  • výtvarné činnosti, modelování

  • zpívání

  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků

  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy