Kapříci

  ČERVEN 2022

  HRAJEME SI CELÝ DEN

  „Světem letí novina,

  že nám léto začíná!

  Všechno kvete, krásně voní,

  motýlci se spolu honí.“

  Témata:

  • Slavíme Den dětí
  • Mám kamarády a hrajeme si spolu
  • Léto, milé léto
  • Čas rozloučení

   

  Záměry: vést děti k podpoře zdraví, bezpečí, osvojování si zdravých životních návyků /uvědomovat si nebezpečí úrazu při pohybu venku, při sportování, potřebu dodržovat pitný režim, chránit se pokrývkou hlavy, přiměřeným oblečením/. Zábavnou formou opakovat písničky a básničky, které děti znají. Prostřednictvím pohybových her rozvíjet hrubou motoriku. Využít letní období k prohloubení estetického vnímání, cítění a prožívání.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznat píseň podle melodie
  • používat hygienické návyky – průběžný cíl
  • hovořit o svých zážitcích, pocitech a přáních
  • komunikovat s ostatními dětmi i s dospělými
  • hrát si s ostatními, spolupracovat
  • dodržovat pravidla vzájemného soužití ve školce – šnečkové, ručičkové, srdíčkové ………
  • dodržovat pravidla her

   

  Okruhy činností

  • pohybové činnosti
  • zpěv, recitace
  • dramatické hry, výtvarné tvoření
  • vycházky do přírody s environmentálním zaměřením

   

  KVĚTEN 2022

  VŠICHNI SE RADUJEME                              

  Témata:

  • Maminka
  • Domácí zvířata a jejich mláďata
  • Rozkvetlý květen
  • Staráme se o přírodu

   

  Záměry: prostřednictvím situací a plánovaných činností posilovat u dítěte uvědomění si, jak jsme spojeni s přírodou, květen je právem nazýván měsícem květů a mláďat. Děti budou na procházkách v obci a v okolí sledovat první květy na ovocných a listnatých stromech. Zároveň si osvojí základní znalosti z chovu domácích zvířat. 

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • rozvíjet základní pohybové dovednosti
  • naučit se písničku pro maminku, básničku o zvířátkách
  • rozvíjet jemnou motoriku (stříhání, lepení, provlékat tkaničku, udělat uzlík)
  • zapojit se do pracovních, hudebních a dramatických činností

   

  Okruhy činností

  • zpěv, recitace, pohádky, příběhy
  • komunikační kroužky zaměřené na vyprávění o rodině, o ročním období, o chování ve školce – základní pravidla, o tom, jak si vzájemně pomáháme
  • výtvarné a pracovní činnosti – výroba dárku pro maminku, domácí zvířátka z papíru
  • hudebně pohybové hry

   


  DUBEN 2022

  USMĚJ SE, SLUNÍČKO                                       

  Témata:

  • Velikonoční těšení
  • Hody, hody doprovody
  • Planeta Země – chráníme svoji zem
  •  Můj domov

   

  • Záměry: Jarní svátky přiblížíme formou pracovních, výtvarných, hudebních a dramatických činností. Seznámit   se s pojmy – Země, planety, slunce, měsíc, hvězdy, vesmír. Proč je důležitá ochrana přírody – jak můžeme samy přispět svým chováním k lepšímu životnímu prostředí. Osvojení pojmu „obec“ – místo, kde žiji, základní orientace v obci.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • rozvíjet tvořivost, spolupracovat
  • vnímat změny v přírodě
  • procvičovat paměť – básničky, říkanky, písničky a koledy
  • přiblížit dětem velikonoční svátky a s nimi spojené lidové zvyky
  • vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi
  • naučit se adresu bydliště (obec, ulice, číslo popisné)

   

  Okruhy činností

  • velikonoční tvoření –  jarní dekorace ( zápichy, barvení vajíček, velikonoční závěs – zajíček, kuřátko)
  • ranní „logohrátky“ – procvičování správné výslovnosti s kreslením
  • recitace, zpěv, pohybové hry
  • základní úklidové činnosti
  • třídění odpadu – nádoby ve třídě (papír, plasty, ostatní odpad)
  • naučné procházky v obci

   

   

  BŘEZEN 2022

   

  JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

                                                             „Haló kde jste zvířátka,

                                                             jaro ťuká na vrátka,

                                                             slunce se k nám z dálky vrací,

                                                             hnízda staví všichni ptáci.“

  Témata:

  • Přišlo jaro do vsi
  • Hřej, sluníčko, hřej
  • Poznáváme povolání
  • Týden s knihou

   

  Záměry: probíhající změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem budou děti prožívat bezprostředně na základě osobní zkušenosti, ale i slovním, výtvarným, pohybovým, hudebním vyjádřením a dramatickou improvizací /říkadla, písničky a básničky o jaru, výtvarné práce, pohádky, encyklopedie atd/

   

  Zaměříme se na profese -  co to znamená „pracovat“, probereme různé druhy pracovních profesí, stroje, které lidem pomáhají při práci. Budeme si povídat o tom, jaké povolání mají naši rodiče, prarodiče, teta, strýc …….“Kým bych chtěl jednou být“

   

  Děti se budou seznamovat s knihami – jak se rozlišují, o čem se v knihách můžeme dozvědět.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • osvojit si nové poznatky o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování
  • rozvíjet fantazii a tvořivost
  • porozumět pojmu „profese“, vyjmenovat základní povolání, nástroje, které se v určité profesi používají , pojmenovat povolání rodičů
  • těšit se z příjemných zážitků a přírodních krás
  • učit se být citlivý ve vztahu k přírodě
  • vnímat, že svět i život na Zemi má svůj řád
  • rozvíjet smyslové vnímání

   

  Okruhy činností

  • hry pohybové, námětové, dramatické
  • pozorování přírody
  • výtvarné, pracovní činnosti
  • komunikační kroužky


   

  ÚNOR

  Z POHÁDKY DO POHÁDKY

  Témata:

  • Povídám, povídám pohádku
  • V pohádkovém světě maňásků
  • Hrajeme divadlo
  • Karnevalové těšení

   

  Záměry: děti se budou seznamovat se základní řadou čtených či vyprávěných pohádek. Slovním, výtvarným, pohybovým vyjádřením, vyjádřením pomocí hudby, hudebně pohybovou nebo dramatickou improvizací může dítě zažívat rozmanité pocity a prožitky, které podporují jeho sociální a citový rozvoj. Dítě si osvojuje určité normy, způsoby chování a jednání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit děti s pohádkou jako literárním žánrem
  • posilovat estetické vnímání
  • rozvíjet fantazii a představivost
  • pochopit co je dobro a co zlo
  • vyjádřit svůj názor, pocit
  • zacházet s knihou, uložit ji na místo, seznámit s s pojmem „knihovna“

   

  Okruhy činností:

  • vyprávění, poslech, dramatizace
  • výtvarné, pracovní činnosti – výroba jednoduchých loutek
  • maškarní karneval

   

  LEDEN

  KDYŽ V ZIMĚ NESNĚŽÍ

  Témata:

  • Vánoční vzpomínání
  • Mrzne, až praští
  • Zimní sportování a radovánky
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: vést děti k objevování zimních krás, pozorování změn počasí, uvědomit si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání, obohatit slovní zásobu. Poznat radosti, ale i problémy zimního období. Poznat a pojmenovat zimní sporty. Vést děti k poznání, že i když zima nenadělí možnost sněhových radovánek, je spousta her, které přinesou zábavu a poznání.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • vyprávět své zážitky z vánočního období, jaké dárky děti našly pod stromečkem
  • osvojit si elementární poznatky o zimním prostředí
  • získávat důležité informace a dovednosti v péči o své zdraví
  • spolupracovat, navzájem si pomáhat
  • udržovat pořádek
  • dodržovat dohodnutá pravidla – šnečkové, ouškové, košťátkové a ručičkové

   

  Okruhy činností:

  • zpěv, recitace, pohádky, zimní příběhy
  • námětové hry
  • práce s obrázkovými knihami
  • výtvarné, pracovní a dramatické činnosti s motivem zimy
  • seznámení s pohádkou Zimní královna

   

  PROSINEC

  ADVENTNÍ ČAS

                                                             „Narodil se Ježíšek,

                                                             koupíme mu kožíšek,

  Hodně dlouhý, chlupatý,

  aby ho měl na paty.“

  Témata:

  • Těšíme se na Mikuláše
  • Andělský týden
  • Narodil se Ježíšek

   

  Záměry: Integrovaný blok zahrnuje období 4 týdnů před Štědrým dnem. Děti se seznámí s českými lidovými vánočními tradicemi a zvyky. Blok se sestává ze tří částí, které přirozeně provázejí přípravy a těšení se na Vánoce. Při společném sdílení předvánočního období budeme posilovat prosociální cítění,  rozvíjet tvořivost, seznamovat se s vánočními písněmi, koledami a básničkami.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • seznámit se s lidovými tradicemi a koledami
  • prožívat radost ze společného sdílení, ze zvládnutého a poznaného
  • učit se spolupracovat s ostatními
  • učit se novým dovednostem pracovním, výtvarným, hudebním a sociálním
  • poznávat zkušenost, že k obdarování nejsou potřebné jen hmotné dárky
  • učit se úctě ke svým blízkým i ostatním lidem

   

  Okruhy činností:

  • pracovní a výtvarné činnosti – výrobek anděla, vánočního svícnu, zdobení třídy a vánočního stromu 
  • hudební a rytmické činnosti
  • ranní kroužky, vyprávění zážitků, příprav, těšení, přání


   

  LISTOPAD

  LISTY, LÍSTKY, LÍSTEČKY

  „Listopad, listopad,

  lísteček mi na dlaň spad,

  zlatý lístek z javora,

  zima už jde do dvora.“

  Témata:

  • Podzimní krása
  • Ospalé sluníčko
  • Naše tělo
  • Pečujeme o své zdraví

   

  Záměry: uvědomit si krásy podzimu, vnímat barvy podzimní přírody, vytvářet si hezký vztah k přírodě prostřednictvím zážitků /četba, říkanky, vyprávění o zvířátkách/ S podzimem přichází chladno, sluníčka je málo, proto musíme odolávat nemocem z prochladnutí – naše tělo potřebuje zásobu vitaminů, kterou najdeme v ovoci, bylinných čajích /vyprávění, příklady ze všedního života/, základní pojmy týkající se biologického složení těla.

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

  • poznávat, že příroda je neoddělitelnou součástí našeho života
  • rozvíjet estetické vnímání
  • zazpívat písničku, přednést básničku, vyslechnout pohádku
  • rozvíjet věku přiměřené znalosti o našem těle, jak o něj musíme pečovat v chladném období

   

  Okruhy činností:

  • vnímání podzimní krásy, poznávání lesních tajemství /co víme o lese, kdo tam bydlí, co má les rád, co mu vadí…../
  • tvoření – výrobky z přírodnin (sovičky, lesní skřítci, veselé muchomůrky)
  • říkanky s pohybem
  • zpěv, recitace, příběhy k tématu

   

   

  ŘÍJEN

  ČERVENÉ JABLÍČKO

                                                             "Když ručičky natáhneme,

  na jablíčka dosáhneme.

  Trhat zralá jablíčka,

  umí kluk i holčička.“

  Témata:

  • Vůně ovoce
  • Podzimní zahrada
  • Podzimní les
  • Svátek Halloween

   

  Záměry: Při mnohostranných činnostech a prostřednictvím všech smyslů poznat ovocné plody a zeleninu, které podzimní období nabízí. Vést děti k obdivu a úctě k přírodě a jejímu umění dát možnost svým plodům dobře uzrát. Dovést děti k poznání, že ovoce a zelenina není pouze „zboží“ v supermarketu. Seznamovat je s jejich významem pro zdraví člověka.

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co chceme děti naučit, co mají poznat, s jakými hodnotami je chceme seznámit, jak budeme podporovat jejich samostatnost/:

   

  • manipulovat s drobnými předměty a s modelínou
  • učit se používat správně nůžky
  • naslouchat krátkým příběhům s podzimní tematikou
  • spolupracovat, vzájemně si pomáhat
  • seznámit se s tím, že ovoce a zelenina prospívají zdraví
  • vytvářet povědomí o důležitosti a nezastupitelnosti přírody

   

  Okruhy činností:

  • pohádky, říkanky s tématem ovoce a podzim
  • zpěv písní zaměřených na podzim
  • kresby, práce s přírodninami, modelování
  • pohybová improvizace a rytmizace písní
  • práce s obrázky

   

  ZÁŘÍ

  VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

  Témata:

  • Poznáváme nové kamarády
  • Seznamujeme se s pravidly soužití ve třídě kapříků
  • Školka plná zábavy
  • Přišel podzim

   

  Dílčí vzdělávací cíle /co se děti mají naučit, co poznat, stanovení hodnot, se kterými chceme děti seznámit, metody vedení k samostatnosti/:

  • poznávat nové kamarády ve třídě kapříků
  • osvojit si základní pravidla chování  - ve vztahu k paní učitelce, k dětskému kolektivu
  • poznat svoji značku
  • podílet se na společném vytváření pravidel pro vzájemné soužití ve školce a chápat potřebu je zachovávat – pravidlo šnečkové, srdíčkové, košťátkové, ouškové, ručičkové, kytičkové a měsíčkové

   

  Okruhy činností:

  • volné hry ve třídě
  • pohybové hry, hry s říkadly
  • výtvarné činnosti, modelování
  • zpívání
  • rituály – ranní kroužky zaměřené na hry se jmény, vytváření pravidel umožňujících soužití skupiny v bezpečném a přátelském prostředí školky, upevňování hygienických návyků
  • svolávačky – pomáhají k vytvoření vzájemných kamarádských vztahů mezi dětmi

   

   

   

   

   


   

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy