Kapříci

   

  DUBEN 2024
   
  Záměr : 
  - rozlišit a prohloubit poznatky o změnách v přírodě v jarním období
  - seznámení s domácími a hospodářskými zvířaty - rozdíly, užitek
  - utváření kladného vztahu ke zvířatům, poznat a umět přiřadit a pojmenovat mláďata
  - seznámení s tradicí pálení čarodějnic
  - duben je měsíc bezpečnosti , zaměříme se na bezpečnost při jízdě na kole, při sportu, přecházení vozovky  atd.
   
  Cíle :
  - osvojení se elementárních poznatků o lidových tradicích
  - rozvoj citového vztahu ke zvířatům, vážit si života ve všech jeho formách
  - všímat si dění i problémů v bezprostředním okolí
  - porozumět věcem, jevům, pravidlům, které kolem sebe vidíme
  - využití svých dosavadních zkušeností v běžném životě
   
  Činnosti:
  - cvičení a napodobování pohybů zvířat, tvoření dvojic, trojic, skupinek
  - pracovní a grafomotorické listy s jarní a zvířecí  tématikou
  - výtvarné a pracovní činnosti
  - rozvoj pohybových, praktických dovedností
  - čarodějnický rej v mš
  - pokračování stimulačního programu pro předškoláky Maxík
   
   
  BŘEZEN 2024
   
  BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

  PŘÍCHOD JARA A PROMĚNY PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY

  BAREVNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN

  VELIKONOCE – SVÁTKY JARA

  ZÁMĚR:

  Ukázat dětem rozmanitost knižního světa

  Pozorovat proměny probouzející se jarní přírody

  Objevit s dětmi první jarní rostliny

  Seznámit děti s jarními tradicemi, tradičními pojmy a zvyky spojenými s Velikonocemi

  DÍLČÍ CÍLE:

  Rozvoj řeči, vypravování příběhů a orientace se v příběhu

  Podpora představivosti dětí při poslechu čteného příběhu

  Podpora výtvarného projevu dětí

  Opakování základních jevů v přírodě, opakování pojmenování živočichů a rostlin

  Možnost samostatných pozorování a objevování v prostředí mimo mateřskou školu

  Seznámení dětí s Velikonoční tradicí a historií této tradice

  Rozšíření slovní zásoby – vysvětlení slov, které v této souvislosti neznáme

  Práce na rozvoji jemné i hrubé motoriky

  Posílení pozitivních vztahů v kolektivu

  NABÍDKA ČINNOSTÍ:

  Ukázka a prohlížení knih, poslech čtených příběhů

  Práce s použitím různých výtvarných technik a různých materiálů

  Možnost vyjádření pomocí improvizace a dramatické hry – přehrávaní příběhů

  Zpěv s doprovodem i bez, učení se nových básniček

  Pobyt a hra v přírodě

  Pohybové hry v prostředí mateřské školy

  Možnost práce s přírodninou

  Volná hra a klidové činnosti

   

   


  ÚNOR 2024

  Záměr :

  - umět charakterizovat zimní období, znát hlavní znaky zimy, jak se v zimě chráníme před prochladnutím, objevování zimních krás, poznávání zimních sportů - umět je popsat a bezpečnost při sportování

  - seznámení s tradicemi v období masopustu, společně prožívat radost a veselí

  - karneval v MŠ 

  - podmínky pro život zvířat a ptáků v zimním období, jak můžeme volně žijícím  zvířatům pomoci

   

  Cíle :

  - osvojení si elementárních poznatků o přírodě, o zvířatech

  - podpora schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

  - osvojení si poznatků o těle a zdraví

  - rozvoj pohybových dovedností 

  - rozvoj pozornosti a představivosti

  - radostné prožívání společných aktivit

   

  Činnosti : 

  - rozhovory o zimě, zimních sportech, masopustu

  - muchlání papíru- papír. koule - koulovaná, hod na cíl, hod spodním / horním obloukem

  - konstruktivní činnosti, stavby z kostek , sněhulák z obručí, pet víček

  - pracovní a grafomotorické listy se zimní tématikou

  - návštěva planetária

  - cesta ke krmelcům

                           

   

   LEDEN 2024

  VZPOMÍNÁNÍ NA JEŽÍŠKA

  CESTA Z POHÁDKY DO POHÁDKY

  LES V LEDNU – CO DĚLAJÍ ZVÍŘÁTKA?

   

  Záměr:

  • Oživit si a sdílet zážitky z prožitých Vánoc
  • Umožnit poznání oslav Vánoc v různých rodinách s odlišnými kulturními kořeny
  • Vzpomínat na oblíbené pohádky a příběhy
  • Zaměřit se na proměny okolí v zimním období, zejména pak prostředí lesa

  Dílčí cíle:

  • Prodloužit si radost ze svátečních dnů prožitých s rodinou
  • Možnost podělit se o zážitky, popsat dárky…
  • Možnost sdílet kulturní tradice a seznamovat se s odlišnostmi
  • Rozvoj fantazie, tvořivosti a pohybového vyjádření
  • Rozvoj spolupráce
  • Seznámit se s rozmanitostí živočichů v prostředí přirozeného lesa a rozpoznat pozitivní zásahy člověka do tohoto prostředí
  • Všímat si změn v přírodě
  • Rozvoj mluveného projevu, slovní zásoby

  Nabídka činností:

  • Vyjádření pomocí výtvarných technik
  • Poslech a hraní pohádek s pomocí maňásků i s rozdělením rolí dětem – spolupráce, porozumění textu, schopnost reprodukce a interpretace
  • Zpěv s pohybem, pohybové hry
  • Prohlížení knih
  • Pobyt v přírodě s možností pozorování a zkoumání přímo v terénu
  • Pracovní a grafomotorické listy
  • Kolektivní hry
  • Klidové a individuální činnosti

  PROSINEC 2023

   
  Záměr : 
  - seznámení se symboly a tradicemi adventního období, radostně prožívat příchod Vánoc
  - poznat typické znaky adventního období
  - umožnit dětem podílet se na přípravě svátků, umět prožívat sváteční atmosféru
  - posilovat přirozené poznávací city- radostné očekávání, radost z obdarování
   
  Cíle :
  - umět prožívat vánoční atmosféru
  - spolupracovat, vyjádřit prožitky a představy slovně, výtvarně, hudebně i pohybově
  - rozvoj fantazie, představivosti a tvořivosti
  - uplatňovat základní společenské návyky
  - umět spolupracovat , společně se radovat a prožívat
   
  Činnosti : 
  - návštěva čerta a Mikuláše v mš
  - čert, Mikuláš a anděl z papíru - skládání, obkreslování, stříhání
  - pracovní a grafomotorické listy s vánoční a zimní tématikou
  - výroba přáníček a dárků pro rodiče
  - pomoc při pečení perníčků a cukroví na jarmark
  - výzdoba třídy - společná práce - ozdoby z papíru, větviček
  - vánoční představení pro rodiče
   

  LISTOPAD 2023

   SVATÝ MARTINE, CO NÁM PŘIVEZEŠ

  PODZIM V PLNÉ SÍLE

  BLÍŽÍ SE UŽ ADVENT

  ZÁMĚR

  Seznámení dětí se svatomartinskou tradicí

  Pozorování změn v přírodě a objasnění proč tomu tak je

  Přípravy na blížící se Advent

  DÍLČÍ CÍLE

  Svatomartinská legenda a tradice s tímto svátkem spojené.

  Seznámení s významnými listopadovými dny a příprava na lampionový průvod.

  Vysvětlení různých přírodních dějů, které děti mohou pozorovat – padající listí, chladnější počasí, možná i první sníh, prodlužování noci a méně slunečního svitu…

  Zaměření se na tradiční podzimní činnosti a aktivity.

  Příprava na Adventní vystoupení pro rodiče, příprava na příchod Adventního období, příprava na příchod Mikuláše s čertem…

  NABÍDKA ČINNOSTÍ

  Pobyt v přírodě s možností přímého pozorování a zkoumání přírodních dějů

  Pohybové hry v tělocvičně, ve třídě i venku

  Zpěv s doprovodem klavíru i možnost vlastního doprovodu dětí – Orffovy hudební nástroje, hra na tělo…)

  Výběr z podzimních a z adventních básniček a jejich učení za použití různých technik…

  Prohlížení knih a poslech čtených příběhů a pohádek s možností jejich reprodukce formou hry

  Společné i individuální hry

  Společné tvoření a kolektivní činnosti podporující spolupráci a posilující vztahy ve třídě

  Výtvarné činnosti – možnost individuálního výtvarného vyjádření za použití různých technik i materiálů…

  Možnost klidových činností


   

  ŘÍJEN

  PODZIM KLEPE NA VRÁTKA

   
  ZÁMĚR : 
  - rozvoj sounáležitosti s podzimní přírodou, osvojení si jednoduchých poznatků o proměnách přírody v tomto období
  - rozvoj povědomí o podzimních plodech - kaštany, ořechy, houby, šípky, žaludy, bukvice, ovoce a zelenina sklízené na podzim - jejich význam pro zdraví
  - tříbit estetické vnímání, cítění a prožívání, umět si užít podzimní radovánky - hry a učení s přírodninami
  - co znamená babí léto - znaky, proč se barví a opadává listí, odlet ptáků do teplých krajin aj.
   
  CÍLE  :
  - vytváření povědomí o přírodním prostředí, o jeho neustálých proměnách
  - rozvoj přátelských vztahů při volné hře ve třídě i v přírodě
  - rozvoj pracovních, pohybových dovedností, zdokonalování hrubé a jemné motoriky
  - rozvoj a užívání všech smyslů
   
  ČINNOSTI :
  - pracovní a grafomotorické listy s podzimní tématikou
  - manipulace s přírodninami - počítání, třídění, tvoření skupin 
  - sběr a tvoření z přírodnin
  - poznávání ovoce a zeleniny všemi smysly
  - poslech podzimních příběhů - porozumění textu, rozvoj slovní zásoby k tématu 
   
   

   

  ZÁŘÍ 2023

   
  VÍTÁME TĚ MEZI NÁMI- VÍTÁME TĚ VE ŠKOLCE
   
  ZÁMĚR
  Adaptace děti na prostředí mateřské školy
  Seznámení s novými kamarády
  Zapojení všech do společných aktivit (společné hry, tvoření, pohybové aktivity...)
   
  DÍLČÍ CÍLE
  Seznámení se s  pravidly v mateřské škole a jejich dodržování- pravidla ve třídě, na hřišti, na procházce...
  Seznámení se se svou značkou, mistem kam si ukládám své věci- péče o svěřené věci 
  Seznámení dětí s běžným chodem mateřské škoy- plán dne, společné aktivity, individuální možnosti aktivit
  Zameřeni se na upevňování a zdokonalování hygienyckých návyků a samoobslužnosti dítěte- mytí rukou, oblékání se, používání příboru...
   
  NABÍDKA ČINNOSTÍ
  Pohybové činnosti ( ve třídě i venku)
  Procházky po okolí mateřské školy (seznámení se s okolím)
  Výtvarné činnosti (různého charakteru s možností využítí různých materiálů i technik)
  Prohlížení knih
  Poslech čtené pohádky i jiných příběhů
  Společné hry (zejména ty posilující pozitivní vztahy v kolektivu)
  Společné tvoření ( uděláme si to ve třídě hezké)
  Opakování známých básniček a písniček ( s doprovodem klavíru a možností využití Orffových hudebních nástrojů)
  Učení (formou hry) nových básniček a písniček
  Upevňování vztahů a pravidel ( povídání v kruhu, sdílení zážitků, hra na jména, hry na značky...)
  Možnost volné hry i klidových aktivit 
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy