ZÁKLADNÍ INFO

  Třída: II. oddělení „KAPŘÍCI“ – 15 dětí    

  Věková kategorie: 4 – 6 let

  Třídní učitelka: Jitka Matoušková

  Paní učitelka Jitka bude veškeré vzdělávací a výchovné aktivity vést k tomu, aby děti byly ve školce spokojené, všichni „kapříci“ se budou těšit na společná setkání, protože pro ně bude školka druhým domovem, děti se budou společně radovat z úspěchu každého kamaráda, vzájemně si pomáhat, poznávat  a objevovat nové oblasti života. Budeme foukat bolístky a zdolávat společně překážky, jednoduše řečeno – budeme po celý rok šťastně plout v tom našem Měšickém (školkovém) rybníčku.

  PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

  Ve třídě kapříků jsou rovněž „předškoláci“, kteří si nejen hrají, ale jsou cílevědomě připravováni na „přestup“ do základní školy. Plní úkoly, při kterých se učí a procvičují takové činnosti, aby získaly znalosti a dovednosti potřebné k zahájení povinné školní docházky.

  Pro upřesnění  připojuji  tzv. DESATERO PŘEDŠKOLÁKA

   DESATERO PŘEDŠKOLÁKA

  POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

  Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

  SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

  Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.

  JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

  Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.

  MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

  Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat.  Dovedu správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je vpravo a vlevo.

  VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

  Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu slabikovat slova, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.

  MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

  Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.

  PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

  Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit.                                                                                                         

  PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

  Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

  TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

  Už umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).

  ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

  Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi. Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata.

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy