Školní jídelna

  Vedoucí školní jídelny Klára Foniová Pokorná

  • tel: 777 304 034
  • e-mail : jidelna@msmesice.cz
  • konzultační hodiny po telefonické domluvě

  Směrnice o stravování ve školní jídelně mateřské školy

   

  Směrnice školní jídelny vyplývá ze zákona č. 472/2011 Sb., /školský zákon/ v platném znění. Řídí se vyhláškou č. 463/2011 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 17/2008 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

  Směrnice je v souladu s  vyhláškou č. 602/2006 Sb. o hygienických předpisech.

  Školní jídelna je součástí Mateřské školy Měšice, příspěvková organizace.

  Výše stravného:

  V souladu s vyhláškou č. 463/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky 107/2008 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, je stanovena výše úplaty:

  Strávníci do 6 let                přesnídávka           10,00 Kč

                                               oběd                       26,00 Kč

               svačina                     9,00 Kč

               celkem                   45,00 Kč

   

  Strávníci 7 – 10 let                přesnídávka             12,00 Kč

                                                   oběd                        28,00 Kč

                                                  svačina                    10,00 Kč

                                                  celkem                    50,00 Kč

   

  Ve školním roce, ve kterém dítě dovršilo 7 let věku, již platí dítě zvýšenou sazbu za stravné

   

  Přihlášení ke stravování:

  Při nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen vyplnit a podepsat přihlášku ke stravování. Tato přihláška  je platná po celou dobu docházky do mateřské školy.

  Dle data narození  je dítě zařazeno do věkové skupiny platné po celý školní rok / do 31.8./.

  Součástí přihlášky je i seznámení s vydanou směrnicí o školním stravování.

   

  Platba stravného:

  - záloha na stravné 870,-Kč se hradí vždy do 15. v příslušném měsíci počínaje zářím:

  Bezhotovostně – převodem na účet školy  0181928464/0300,

  VS: unikátní trojciferné číslo přidělené každému strávníkovi na počátku školního roku

  PLATÍ SE V JEDNÉ PLATBĚ SOUČASNĚ S ÚPLATOU ZA VZDĚLÁVÁNÍ!!!

  Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku a po dohodě s rodiči / přeplatky se buď vrací nebo převedou na následující školní rok/.

   

  Odhlašování stravy:

  Odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8.00 hodin SMS zprávou nebo zavoláním na telefon své třídy (I.odd.: 773 304 021, II.odd.: 773 304 022, III., odd.: 773 304 023)

  Neodhlášenou stravu je možné si vyzvednout pouze v první den nemoci v době od 11:30 do 11:45 hodin do vlastních nádob – ne do skla. Příprava odpolední svačiny probíhá až po výdeji oběda. Z  toho důvodu nebude vydána současně s obědem, ale v době od 14:30 do 14:45 hodin.

  Zákonný zástupce je povinen po dobu nepřítomnosti dítěte ve školním zařízení odhlásit stravu. Pokud je dítě odhlášeno na určitou dobu, ale v nepřítomnosti pokračuje, je nutné to opět nahlásit.

  Pokud je dítě omluveno, ale do zařízení nastoupí dříve, je rovněž nutné toto oznámit.

  Pokud dítě nedorazí a není do 8 hodin a není omluveno, bude mu za tento den napočítána strava, která se rozdělí mezi ostatní děti.

  Výdej stravy:

  Výdej stravy je prováděn ve vymezeném prostoru v jednotlivých třídách dle časového rozpisu školy.

   

  Dodatek:

  Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy obsažené ve vyhlášce č. 463/2011 Sb.

  Školní jídelna není povinna poskytovat dietní stravování. Po dohodě se zákonným zástupcem a hygienickou stanicí je možná /po stanovení a sepsání podmínek/ donáška vlastní stravy pro dítě.

  Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v hale mateřské školy nebo na webových stránkách mateřské školy www.msmesice.cz

  Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí stravování na telefonním čísle

  777 304 024, emailové adrese sj.mesice@seznam.cz nebo osobně v mateřské škole v hodinách vyhrazené pro konzultac

  Tato směrnice nabývá účinnosti 01.09.2018 na dobu neurčitou.

  V Měšicích 24.8.2018

               Klára Pokorná

                                                                                                                               vedoucí stravování, ředitelka MŠ

  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy